Ay: Şubat 2020

Ahi Bedreddin Mahmud Zaviyesi

XVI. yüzyılda Kayseri’nin iktisadî ve ticarî hayatında rol oynayan ve şehirde kadılık yapmış olan Bedreddin Mahmud tarafından kendi adına zaviyenin kurulduğu anlaşılmaktadır. 966 (1559) tarihli […]

Ahi Bedreddin Gühertaş kimdir?

Ahi teşkilatına mensup olan Bedreddin Gühertaş, I. Alâeddin Keykubad’ın Tokat’ta meliklik döneminde atabeyi, saltanatı döneminde (1220-1237) de saygın emîrlerinden biri idi. 1231 yılında Sultan Keykubad […]

Ahi Bayram Bey Zaviyesi

Menteşe Beyliği ve Osmanlı döneminde kaza merkezi olup bugün köy haline gelmiş olan Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Eskiçine köyünde bulunmaktaydı. Osmanlı dönemi kayıtlarında vergilerden muaf […]

Ahi Başara kimdir?

Konya’nın tanınmış Ahilerindendir. Ahi Türk’ün kardeşi ve Hüsameddin Çelebi’nin amcasıdır. Debbağlıkla (dericilikle) uğraşan Ahi Başara’nın adı, Ahi şecerenamelerinde “Büyük Ahi” diye geçer. Anadolu’daki Moğol nüfuzu […]

Ahi Barak Baba kimdir?

Zaviyesi: Amasya’nın Gümüş nahiyesinde 1367 yılında kurulmuş olan Ahi Barak Baba zaviyesi hakkında Osmanlı devri kaynaklarında bilgi yoktur. Hüseyin Hüsameddin, zaviyenin kurucusunun Sühreverdi tarikatı şeyhlerinden […]

Ahi Baba Türbesi

Konya’da Taşra Karaaslan köyünde, Bedreddin Gühertaş Türbesi’nin az ilerisinde, Sultan Selim caddesinde, Ahmet Efendi Camii’nin avlusundadır. Taştan yapılmış türbe daha önce toprak damlı olup tavanı […]

Ahi Baba Mescidi

Aydın vilayetine bağlı İzmir sancağı sınırları içindeki Tire kazasının Fata köyündeydi. XX. yüzyılın başlarında faal durumda idi. Bânisi ve inşa tarihi belli olmayan mescidin küçük […]

Ahi Baba Kültür ve Sanat Ocağı

Ahi Baba olarak bilinen Mustafa Karagüllü tarafından 1963 yılında Ahiliğin manevî merkezi Kırşehir’de kuruldu. Halihazırda Ahi Evran külliyesinin yanında Ahi Esnaf Çarşı’sının üçüncü katında yer […]

Ahi Baba Hacı Süleyman Cami

Kanuni dönemi (1520-1566) kayıtlarına göre Konya’nın Hoca Habip mahallesindeydi. XVII. yüzyıl ortalarında harap hale geldiği için Ahi Baba Hacı Süleyman tarafından yeniden yaptırılmış, bu sırada […]

Ahi Baba kimdir?

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’dan sonra gelen Ahilerin reisine “Ahi Baba” denirdi. Ahi Baba, bir şehirdeki esnaf teşkilatının başındaki en büyük reis idi. Osmanlı döneminde her […]

Ahi Hızır Medresesi

Elmalı kazasının Ortalaz köyünde tesis edilmişti. İsmi 1455 ve 1479 tarihli tahrir defterlerinde geçmemektedir. Bu bağlamda söz konusu tarihlerden sonra inşa edildiği söylenebilir. Bugün ayakta […]

Ahi Ayna kimdir?

Eretnalılar döneminin ileri gelen emîrlerindendir. Bu beyliğe bağlı olarak Erzincan’da hüküm sürmüş ve faaliyetlerini Erzurum ve Bayburt’a kadar genişletmiştir. Esterâbâdî’nin Bezm u Rezm isimli eserinde […]

Ahi Aydın Zaviyesi

Sivrihisar’a bağlı Kavuncu köyünde idi. 1466 yılı vakıf kayıtlarına göre Osmanlı Sultanı I. Murad zamanında (1362-1389) kurulduğu anlaşılıyor. Bu tarihte zaviye Emîr Han evladından Ahi […]

Ahi Arslan Mescidi

Kütahya’nın Sultanbağı mahallesinde Gediz caddesi üzerindedir. Ahi Arslan tarafından yaptırıldığı anlaşılan ve bugün ayakta olan mescidin kitâbesi yoktur. 48 A h i l i k […]

Ahi Arap Zaviyesi

Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı kasabasındaki Ahi Arap mezrasında olan zaviye ile ilgili ilk bilgilere XVIII. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Sandıklı kırsalına yerleşen Ahiler tarafından kurulduğu anlaşılan zaviyenin […]

Ahi Arap Cami

Ankara Samanpazarı’nda, Koyunpazarı, Bakırcılar Çarşısı, Asker sokakta, Ahi Elvan Camii’nin yakınındadır. Duvarları altta taş, üstte ahşap hatıllı kerpiçle örülen sade basit yapı, ahşap tavanlı olup […]

Ahi Alihan Zaviyesi

Aydın vilayetine bağlı İzmir sancağında Tire kazasının Manda köyündeydi. Bânisi ve tesis tarihi bilinmeyen zaviye, XIX. yüzyılda faal durumda idi. Evlatlık vakıf statüsünde olup tevliyet […]

Ahi Alioğlu Mehmed Çelebi kimdir?

Konya’nın ileri gelen Ahilerinden idi. Mevlâna Celâleddin Rumi’nin (ö. 1273) torunu Ulu Ârif Çelebi’nin evladındandır. Fatih döneminde (1444-1446, 1451-1481) Konya’daki Şems-i Tebrizi Zaviyesi’nin mütevellisi olduğu […]

Ahi Ali Türbesi

Kastamonu’da Ahi önderlerinden Ahi Ali’ye ait olduğu iddia edilen mezar taşındaki kayıttan bu Ahi önderinin 1300 yılında vefat ettiği anlaşılıyor. Muhtemelen ölümü üzerine zaviye yanına […]

Ahi Ali Tekkesi

Konya’da Darı (Deri) kapısı dışında, bugün Uluırmak Hoca Ali mahallesi olarak bilinen yerdeydi. Şimdi burada Ali Hoca Mescidi bulunmaktadır. Belgelerden Konya’da Osmanlı hâkimiyetinden (1476) kısa […]

Ahi Ali Mısri kimdir?

XIV. yüzyıl Anadolusu’nun tanınmış mutasavvıflarındandır. Rükneddin Alâüddevle’nin müritlerinden olup, Anadolu ve Şam’da tasavvufi faaliyetlerde bulunmuştur. Esterâbâdî, “âriflerin ileri geleni”, “mutasavvıfların şeyhi” ve “devrinin kutbu” gibi […]

Ahi Ali Mescidi

Kastamonu’da Ahi Ali adında bir mahallenin varlığına 1530 yılı tahririnde rast gelinmektedir. Bu mahallenin 1487 yılındaki tahrirde yer almaması, 1487 ile 1530 yılları arasında ortaya […]

Ahi Ali Kutluk Şad kimdir?

Alâüddevle Simnânî (ö. 1336) ve Abdullah Gürcistanî’nin müritlerindendir. Horasan’daki Viranî kasabasında ikamet ederek uzun süre irşat faaliyetleriyle meşgul olmuştur. Kaynaklarda şeyhi Abdullah Gürcistânî’nin, vefatından kısa […]

Ahi Ali Duluzi

Ahi Ali Dulûzî, XIV. yüzyılda Erdebil şehrinde yaşadı. Asıl mesleği çömlekçilik olan Ahi Ali, hem şehrin önde gelen Ahi liderlerinden hem de Şeyh Safiyeddin Erdebilî’nin […]

Ahi Ali Dergahı

Kastamonu şehir merkezinde Ahi önderlerinden Ahi Ali adına tesis edilmişti. XVI. yüzyıldaki arşiv kayıtlarında isminin geçmemesi, sonraki dönemlerde kurulduğunu gösterir. Bu dergâhın Ahi Ali adına […]

Ahi Ali Çelebi Zaviyesi

Kuruluş tarihi tespit edilemeyen zaviye, şehir çarşılarının merkezinde, günümüz Mahkeme Çarşısı civarında bulunan Hoca Ulu Bey Mahallesi’nde kurulmuştur. İlk defa 1454-55 tarihli tahrir defterinde Ahi […]

Ahi Ali Çaşnigir Zaviyesi

Amasyalı bir Ahi olan Ahi Ali’nin hayatı, faaliyetleri ve zaviyesi hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır. Osmanlı devri kaynaklarında Argoma nahiyesine bağlı Şücaeddin köyünün 1520 yılında […]

Ahi Ali kimdir?

Ahi Ali, 708 (1309) tarihli vakfiye kaydına göre, Zile’de bir vakıf tesis etmişti. Vakfiyede vakıf kurucusu, Ahi Ali bin el-merhûm Emîr Hüseyin bin el-merhûm Aytemür […]

Ahi Alaaddin Zaviyesi

Denizli şehir merkezinde idi. Ahi Alâeddin ismiyle maruf bir Ahi şeyhi tarafından kurulmuştur. XVI. yüzyıl tahrir defterlerindeki vakıf kayıtlarından şehrin en eski tarihli zaviyelerinden biri […]