dua ibadet kuran

Abdest duası nedir? Abdest alınırken hangi dualar edilir* Abdestin bölümlerinde edilecek dualar neler?

Namazın şartlarından birisi olan abdest; namaz ve Kâbe’yi tavaf, tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için, vücudun belirli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya mesh etmektir.

Manevî temizlik ve namaz başta olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest, aynı zamanda maddî bir temizlenme vasıtasıdır. Kur’ânı Kerim’de;

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…” (Maide, 5/6) buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de “Bir Müslüman abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür (öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur” (Müslim, Tahâret, 32) buyurmak suretiyle abdestin önemine işaret etmiştir.

Usul ve adabına uygun bir şekilde abdest şöyle alınır: Abdeste niyet ve eûzübesmele ile başlanır, parmak aralıkları da dâhil eller bileklere kadar üçer defa yıkanır, dişler temizlenir, ağza ve buruna üçer defa su verilip yıkanır. Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak elin içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. İki elin içi ile başın tamamının mesh edilmesi daha iyidir. Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra da ense birer defa mesh edilir. En son olarak da, üç defa ayaklar topukları ile birlikte yıkanır. Yıkamaya sağ uzuvlardan başlamak, suyu iktisatlı kullanmak, abdest esnasında ve sonunda dua etmek, kelimei şahadet getirmek abdestin sünnetlerindendir.

Selefi salihin olarak nitelendirilen İslâm âlimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır.

Abdest alacak kimse, abdeste başlarken “Eûzü ve Besmele” çektikten sonra sırasıyla şu duaları okur:

Eller Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alelİslâme nûra.”

Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

Ağız Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ.”

Anlamı: Ey Rabbim, bana Peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

Burna Su Verilirken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme.”

Yüz Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme! Atınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hısâben yesîra.”

Anlamı: Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme! Lâ tutınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.”

Anlamı: Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

Baş Meshedilirken Okunacak Dua

“Allahümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.”

“Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime berakâtından indir.”

Kulak Meshedilirken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümmec’alnî mine’llezîne yestemi’ûne’lkavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”

Anlamı: Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

Boynuna Meshederken Okunacak Dua

“Allahümme atık rakabetî mine’nnâri.”

“Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esaretinden kurtar.”

Ayaklar Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme! Sebbit kademeyye ‘ala’ssıratı yevme tezûlü fîhi’lakdâm.”

Anlamı: Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve resûlühü.

Allahümmec’alnî mine’ttevvâbîne vec’alnî mine’lmutatahhirîn.

Sübhanekellâhümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.”

Anlamı: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. O, birdir ve O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım! Şehâdet ederim ki Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Senden mağfiretini isterim ve Sana tövbe ederim.”