Adet hâlindeki bir kadın Kur’anı Kerim’e dokunabilir mi?

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf’a dokunmaları caiz değildir. Bu konuda genel olarak “O, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabbi’nden indirilmedir.” (Vâkıa, 56/7780) âyetleri ile Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Amr b. Hazm’a yazdığı mektuptaki “Kur’an’a temiz olandan başkası dokunmaz.” (Muvatta, Kur’an, 1) rivayetini ve bazı kabilelere yazdığı mektuplarda cünüp ve hayızlı kimselerin Mushafa dokunmalarını yasaklamasını (Serahsî,elMebsût, III, 152) delil olarak kullanmışlardır (Aliyyü’lkârî, Fethu Bâbi’l‘İnâye, I, 142; Mâverdî, elHâvî, I, 384; Râfiî, el‘Azîz, I, 293; İbn Kudâme, elMuğnî, I, 202203; İbn Kudâme elMakdisî, elKâfî, I, 135; Karâfî, ezZehîra, I, 378).