amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ahi Çomak Zaviyesi

Ankara’ya bağlı Elmadağ ilçesi Tekke (Ahi Çomak) köyü camii yanındadır. Zaviyeden günümüze Roma dönemi sütunlarının kullanıldığı sadece hazire ulaşmıştır. Zaviyenin ve köyün kurucusunun Ahi Çomak olduğu bilinmekle beraber ne zaman kurulduğu tespit edilememektedir. Bununla beraber zaviye ile ilgili 1463 tarihli vakıf kayıtlarında vakfın isminin geçmesi, bu tarihten önce kurulduğunu gösterir. 1530’da zaviyenin geliri, Ahi Çomak köyünün yıllık vergi hasılatından ibaretti. Bu tarihte köyde altı hane ve bir imam vardı. 1571’de vakfın mutasarrıfı Seydi’nin torunu Ebulleys idi. Ankara’ya bağlı Bala’da vakfa yeni yerler tahsis edilerek geliri 1277 akçeye ulaşmıştı. 1114 (1702) tarihinde tekyenişin ve vakıf mütevellisi Fevzi Dede ve Mustafa Dede idi. Ahi Çomak Zaviyesi postnişinliği ve vakıf tevliyeti, vâkıf şartı dahilinde evlâd-ı vâkıf üzerine geçmekteydi. Nitekim 1257’de (1843) vakfın tevliyeti ve tekyenişinliği müştereken Ali, Osman, Süleyman kardeşler ile diğer hissedar Abdurrahman’ın üzerindeydi. Ancak önceki hissedarların evlâd-ı vâkıf olmaması sebebiyle 1259 (1845) yılından itibaren Ömer ve Abbas’ın erkek çocuklarının üzerine geçmişti. Onların vefatı üzerine de Osman bin Süleyman’a bu görev tevcih edilmişti. 1282’de (1867) zaviye vakfının mütevellisi ve zaviyedârı Hacı Süleyman Ağa idi. Vakfın iltizama verilen aşar geliri 14.338; giderler ise meşihat görevi, tamirat ve misafirlere hizmetin bedeli olarak toplam 9174 kuruştu. 1286 (1871) yılında vakfın mütevelliliği Ali Abbâsî Mehmed’e tevcih edilmişti. Arşiv kayıtlarında daha sonraki yıllarda zaviyenin ismine rastlanmamaktadır.

Ahilik Ansiklopedisi

Umut Güner Kimdir