cami namaz ezan oruç vakit

Âl-i İmrân sûresinin 81. âyetinde Allah Teâla’nın peygamberlerden aldığı söz, hangi peygamber hakkındadır? Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderileceği Tevrat ve İncil’de müjdelenmiş midir?

İlgili âyette Cenâb-ı Hak, geçmiş peygamberlerden Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderildiği zamanda ona yardımda bulunmalarını ümmetlerine emretmeleri için söz aldığı belirtilmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in âhir zaman peygamberi olarak gönderileceğinin ve ilahî buyrukları hayata geçiren bir toplum yetiştireceğinin Tevrat ve İncil’de müjdelendiği açıkça belirtilmektedir. Benî Kurayza yahudilerinin, müjdelenen âhir zaman peygamberinin Medine’de yaşayacağını önceden Tevrat’tan öğrendikleri için buraya yerleştikleri de bilinmektedir.

Siyer kitapları, yahudi âlimlerinden Abdullâh b. Selâm’ın müslüman olmasında bu müjdeyi bilmesinin etkili olduğunu nakleder. Müslüman âlimlerle ihtida eden hıristiyan din bilginlerinin bu konuya dair ciddi eserleri vardır. Bu konuyu inceleyen bir doktora tezi de hazırlanmıştır. Geniş bilgi için bu tez incelenebilir (bk. Fadıl Aygan, Hz. Peygamber’in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü’n-nübüvve, basılmamış doktora tezi, 2011, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).