İslamiyet Kuran Hadis Kadın

Aram Banu Hanım kimdir? Aram Banu Hanım hayatı ve tarihi!

Hindistan’ta Timur Şah neslinden olan padişahlardan 1014 tarihinde vefat eden Ekber Şah Ebû’l-Fazl Celalü’d Din Muhammed b. Hümâyun Şah’ın kızıdır. Kırk yaşında olduğu halde erkek kardeşi Mirza Selim Nuriddin Muhammed Cihangir’in saltanatı zamanında vefat etti. Ekre’de Skendere adlı yerde, atası Ekber Şah’ın türbesi yanında defn edilmiştir. Türbesi, mermer taşından, gayet lüks yapılmıştır. Annesi Bibi Devletşah ve kardeşi de Şükrü’n-Nisâ Hanım idi. Güzelliği ve ferâsetiyle meşhur olan Abdar Hanım olarak bilinen kadın, onun annesi olsa gerekir.

Fayda Bikem sözü Türkçedir ve Türk padişahlar ile Hindistan’a varmış ve günümüze kadar da kullanılmıştır. Bek yada Bik sözlerinin dişili bizim aramızda Bike suretinde olduğu halde Hindistan’da Bikem suretinde kullanılanıdır. Yani sakalucu manasına gelen Bik olsa gerekir. Erkekler için bazı vakit Bey ve bazı vakitler de Bay şeklinde kullanılır. Bay varlıklı kimselere ait olduğu halde, Tunus’ta hükümdarlara has bir lakaptır. Bey İstanbul Türklerinde ilim, marifet ve mertebeli kişiler için kullanıldığı halde bizlerde erkek yakınları için kullanılır. Bey ata, bey ağa, bey ana, bikeç, beyce, bi bi, biçe ve ondan tahfif ile bice cümlesi bik ve bike sözlerinden alınmıştır. Varlıklı adam manasında olan bay er sözümüzü Ruslar almış Barin, Barine, Barişne diye türetilmiş ve kullanmışlardır.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu