amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Beni Kurayza Gazvesinde Kadınlar! Beni Kurayza Gazvesinde Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Beni Kurayza Gazvesinde Kadınların Rolü Nedir?

Nakledilen rivayete göre Benî Kurayza Gazvesi’ne Safiyye bint Abdülmüttalib, Ümmü Umâre, Ümmü Selît, Ümmü’lAlâ, Sümeyrâ bint Kays ve Ümmü Sa’d b. Muâz savaşta hazır bulunmuşlar ve ganimetten pay almışlardır.

Hasta ve Yaralıları Tedavi Etmek

Bu hanımlardan Ümmü Sa’d b. Muâz’ın gerçek adı Kebşe bint Râfi b. Mu’aviye’dir. Benî Kurayza Gazvesi ve Uhud Savaşı dışındaki savaşlarda adı geçmeyen Ümmü Sa’d’ın bu savaşa da hangi görevle katıldığı rivayetlerde açıkça geçmemektedir. Fakat yaralıları tedavi etmek için orada bulunduğu söylenebilir. Aynı şekilde Ümmü’lAlâ’nın da Benî Kurayza Gazvesi’ne katıldığı rivayetlerde geçmekle beraber bu savaşta üstlendiği görevler tam olarak bilinmemektedir. Fakat Ümmü’lAlâ’nın, Hayber Savaşı’ndaki hizmetlerinden ve Medine’de üstlendiği hasta bakıcılığı görevlerinden yola çıkarak burada da yaralıları tedavi ettiği düşünülmektedir.

Uhud Savaşı’nda su dağıtma, yaralıları ve ölüleri Medine’ye taşıma gibi görevleri üstlenen Ümmü Selît muhtemeldir ki, bu savaşta da aynı görevlerini devam ettirmiştir. Aynı zamanda o, Hz. Peygamber’in dağıtmış olduğu ganimetlerden de hediyeler almıştır.

Kü’aybe bint Sa’d b. Utbe çadırında yaralıları tedavi ediyor, kayıp ve kimsesilerle ilgileniyordu. Hendek Savaşı’nda yaralılar arasında çadırında tedavi gören Sa’d b. Mu’âz, Benî Kurayza Gazvesi sonrasında da çadırda tedavi görmeye devam etmiştir.

Ümmü’lMünzir bint Kays ya da Ümmü Râfi olarak da isimlendirilen Selmâ, Hatîce bint Huveylid b. Esed’in çocuklarının doğumu esnasında ebelik yapmıştır. Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim’in annesi Mâriye’ye de ebelik etmişti. Sağlık alanında bilgi sahibi olan Selmâ, Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fâtıma’nın hastalığı sürecinde ölüm döşeğine düştüğünde de onu tedavi etmiştir. Ümmü’lMünzir bint Kays, Benî Kurayza Gazvesi’ne katıldığı bilinmektedir. Hz. Ali’nin bağırsaklarıyla ilgili problem yaşadığı esnada ona uygun yemeklerle onu tedavi etmesi Selmâ’nın sağlık alanında bilgili olduğunu bize göstermiş ve savaşta bu amaçla hizmet etmiş olacağını akla getirmiştir.

Benî Kurayza Gazvesi’nden sonra Hz. Peygamber eşya ve esirleri toplatarak onların Müslümanlar arasında bölüştürülmesini istemiştir. Savaşın sonunda erkeklerden üç bin kişiye iki hisse düşerken yetmiş kişiye de bir hisse düşmüştür. Hz. Peygamber Benî Kurayza Gazvesi’ne katılan Safiyye bint Abdülmuttalib, Ümmü Umâre, Ümmü Selît, Ümmü’lAlâ, Sümeyrâ bint Kays ve Ümmü Sa’d’a ganimetten bir pay ayırmayıp onlara hediyeler vermiştir. Benî Kurayza Gazvesi’ne Safiyye bint Abdülmuttalib, Ümmü Umâre ve Sümeyrâ bint Kays ile ilgili rivayetler olmamasının yanında ganimetten pay alan hanımlar arasında zikredilmeleri bu savaşta yer aldıkları, fakat rivayetlerde isimleri geçmediği düşüncesini akla getirmektedir.