amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Cinsiyete dayalı ücret farkı ne demek?

(Gender pay/wage gap): Erkek ve ka-dın kazançları arasındaki farkın erkek kazancının yüzdesi olarak ifadesi-dir. İstihdamdaki tüm erkek ve kadınların ortalama ücretlerine göre de hesaplanabilmekle birlikte, aynı meslek veya eğitim düzeyindeki kadın ve erkeklerin ücret düzeylerinin karşılaştırılması daha sağlıklı sonuçlar verir.

Aktif işgücü piyasası politikaları nedir?

(Active labor market policies): İşgücü piyasalarındaki işleyiş bozukluklarını iyileştiren, mesleki beceri-leri geliştiren ve işgücü piyasalarının etkinliğini artıran politikalardır. Ka-munun işçi-işveren eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri, mesleki eği-tim, sübvanse edilmiş istihdam (özel sektöre yönelik ücret ve istihdam sübvansiyonu, kendi işini kuranlara yardım ve doğrudan kamu sektörün-de istihdam), gençlere ve engellilere yönelik istihdam politikaları bu sı-nıfta yer alır. … Devamını oku…