Hıristiyanlık | Ansiklopedi

Hıristiyanlık

Hıristiyanlık

Modern Çağda Protestanlık

hristiyanlık

Protestanlığın oluşumuna imkan veren reformasyon, Batı mede­ nileşmesinin sağlanmasında rönesans ile birlikte anılmaktadır. Bu ne­ denle günümüz modern Batı toplumunun temel dinamiklerinde Protes­ tan teolojinin […]

Kalvinizm

hristiyanlık

Zwinglianizm ruhunun teolojide, politik kuramlarda ve kilise dü­ zenlemelerinde gelişimini tamamlaması Fransız reformcu John Calvin (1509-1564) ile sağlanmıştır. İkinci nesil reformcu olan Calvin, teoloji­ den […]

Zwinglianizm

hristiyanlık

Luther’in reform hareketi Almanya’da devam ederken benzer söylemlere sahip bir diğer reform hareketi ise 1sviçre’de ortaya çıkmış­ tır. İsviçreli reformcu Ulrich Zwingli’nin (1484-1531) yaşadığı Zürih, […]

Lutheranizm

hristiyanlık

Martin Luther (1483-1546) Katolik manastırlarda eğitilmiş, kilise hiyerarşisinde papazlığa kadar yükselmiş ve kilise okullarında Katolik teolojisi okutmuş bir Alman Hıristiyan teoloğudur. Ancak Luther, Katolik bir […]

Protestanlık

hristiyanlık

Protestanlık, Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin dışındaki birçok grup ve oluşumu içeren geniş bir Hıristiyan mezhebini ifade etmektedir. Doktrin ve uygulamalarıyla, ana bünyeyi oluşturan Roma Katolik […]

Ortodoksluk

hristiyanlık

Grekçe ‘orthos’ ile ‘doxa’ kelimelerinden gelen ve ‘doğru inancı’ ifade eden ortodoks terimi, genel kullanımda bir dinin öğretisine, ilke­ lerine, doktrin ve dogmasına, geleneksel olarak […]

Katolik Kilisesi

hristiyanlık

“Katolik” ifadesi, ilk defa Antakyalı Aziz Ignatius (Mö 107) tarafın­ dan kullanılmış ve bu ifade, tarihin çeşitli dönemlerinde belli noktaları ön plana çıkarılarak değişik anlamlar […]

Hıristiyanlıkta Vaftiz

hristiyanlık

Suya dalma veya vücudun belirli kısımlarını yıkamak suretiyle ya­ pılan vaftiz sakramenti, Hıristiyan imanını kabulün ilk aşaması olarak ka­ bul edilmektedir/benimsenmektedir. Bazı Protestan gruplar adayın […]

Pavlus ve Öğretisi

hristiyanlık

Hıristiyanlığın ilk önemli teoloğu ve şekillendiricisi olan Pavlus, yaklaşık olarak MS 10 yıllarında günümüz Türkiye sınırları içinde yer alan Tarsus’ta doğan ve aslen Yahudi olan […]

Hz İsa ve Mesajı

Eldeki mevcut kaynakların bize sunduğu bilgiler ışığı altında Hz. İsa’nın tarihsel yaşamını tam olarak ortaya koymak mümkün değildir. Ancak Hıristiyan kutsal kitabı olarak kabul edilen […]

Yuhanna İncili

hristiyanlık

MS 90-110 yılları arasında derlendiği düşünülen Yuhanna İncili, ri­ vayet İncillerinin sonuncusu olarak bilinmektedir. Genel kanaate göre Yuhanna, İncilini meydana getirirken kendinden önceki hiçbir yazıyı […]

Markus İncili

hristiyanlık

Markus İncili ilk rivayet İncili olarak kabul edilmektedir. Bu İncil temelde iki ana kısımdan oluşmaktadır: 1) İsa’nın anlattığı anekdotlar ve sarf ettiği sözler (öğretisi), 2) […]