Katolik Kilisesi’nin Temel Öğretileri ve Uygulamaları

Katolik Kilisesi hiyerarşik bir yapıya sahip bulunmaktadır. Hiye­ rarşinin tepesinde yer alan Roma piskoposu Papa, İsa’nın vekili olan Petrus’un halefi, dolayısıyla İsa’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görü­ lür. Onun bulunduğu Roma Kilisesi diğer kiliselerin ruhani merkezidir ve bunların hepsinden daha üstündür. Bu kilisenin başındaki papa da evrensel bir üstünlüğe sahip bulunmaktadır ve I. Vatikan konsilinde alı­… Okumaya devam et Katolik Kilisesi’nin Temel Öğretileri ve Uygulamaları

Katolik Kilisesi’nin Tarihsel Gelişimi

Roma Kilisesinin, havari Petrus’a dayandırdığı bu üstünlük iddiası, onun savunduğu şekilde olmasa da, Hıristiyanlığın diğer önemli merkez­ leri olan iskenderiye, Antakya ve Kudüs gibi kiliseler tarafından genel ola­ rak kabul görmüştür. Ancak bu üstünlük iddiası ve tartışmaları daha çok, Hıristiyanlığın Roma devletinin baskı ve zulmünden kurtularak devletin himayesini kazandıktan ve arkasından da devletin resmi dini… Okumaya devam et Katolik Kilisesi’nin Tarihsel Gelişimi

Katolik Kilisesi

“Katolik” ifadesi, ilk defa Antakyalı Aziz Ignatius (Mö 107) tarafın­ dan kullanılmış ve bu ifade, tarihin çeşitli dönemlerinde belli noktaları ön plana çıkarılarak değişik anlamlar ifade etmiştir. Tarihi süreç içerisin­ de yapılan bu tanımlarda Katolik kelimesi genellikle; yerel cemaatlere karşın Hıristiyan kilisesinin evrenselliğini, aykırı ve ayrılıkçı inançlar karşısında doğru inancı ve bu inanç ile uygulamaların… Okumaya devam et Katolik Kilisesi

Hıristiyan Uygulamaları ve Litutjik Takvim

Doğu Ortodoks, Roma Katolik ve Anglikan Kiliseleri litürjik festi­ vallerle eş zamanlı olarak 1sa’nın annesi Meryem, Meryem’in kocası Yu­ suf, büyük melekler ve havariler anısına kutlanan aziz yortularını da kutlamaktadır. Bunlara ilaveten yardım için kendilerine dua edenler adına Tanrı’ya şefaatçi olan sayısız azizle ilgili kutlamalar da mevcuttur. Ancak, Doğu Ortodoks, Roma Katolik ve Anglikanların kabul… Okumaya devam et Hıristiyan Uygulamaları ve Litutjik Takvim

Hıristiyanlıkta Hasta Yağlamak

Roma Katoliklerince ölümü kaçınılmaz olan hastalara uygulanmak­ tadır. Doğu Ortodokslarınca ise hastayı rahatlatmak ve iyileştirmek için gerekli olduğu her durumda uygulanmaktadır. Bu sakramentin uygulanması esnasında toplu veya özel ayinlerle dualar eşliğinde hastaya yağ sürülür. Teolojik ve kilise idaresi konularında Katolik ve Ortodokslar gibi yeknesak görüşe sahip olmayan Protestanlar yukarıda ifade ettiğimiz gi­ bi bu sakramentlerden… Okumaya devam et Hıristiyanlıkta Hasta Yağlamak

Hıristiyanlıkta Evharist

İsa’nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeği anısına icra edilen bu sakrament, yukarıda da ifade edildiği gibi tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan Hıristiyanlarca düzenli olarak pazar günleri yapılmaktadır. ‘Kutsal Komünyon’, ‘Mass’, ‘Rabbin Son Akşam Yemeği’ ve ‘Ekmek ve Şarap Ayini’ olarak da bilinen bu ayine iştirak eden Hıristiyanlar, İsa’nın bedenini ve kanını temsil… Okumaya devam et Hıristiyanlıkta Evharist

Hıristiyanlıkta Konfirmasyon

Vaftizle Hıristiyan olan kişilere Kutsal Ruhun inayetinin verilmesi sakramentidir. Doğu Ortodoks Kiliseleri bu sakramenti, bebeklerin vaftizinden hemen sonra uygularken, Roma Katolikleri çocukların yedi-on dört yaşları arasında uygulamaktadır. Bu sakramentin alınması esnasın­ da adaylar, vaftizleri sırasında din adına verdikleri sözleri yeniler; bu es­ nada ellerini onların üzerine doğru uzatan rahipler de onlara dua eder.

Hıristiyanlıkta Vaftiz

Suya dalma veya vücudun belirli kısımlarını yıkamak suretiyle ya­ pılan vaftiz sakramenti, Hıristiyan imanını kabulün ilk aşaması olarak ka­ bul edilmektedir/benimsenmektedir. Bazı Protestan gruplar adayın er­ genlik çağına geldikten sonra vaftiz edilmesini öngörmesine rağmen Hı­ ristiyan Kiliselerinin çoğu adayı bebeklik döneminde vaftiz etmektedir.

Hıristiyan Sakramentleri Gizemleri

Hıristiyanlar ‘sakrament’ adı altında bir dizi dinsel eylemle kendi kendilerini ifade etmeye çalışırlar. İnancın göstergesi olan bu sakra­ mentler, kendileri vasıtasıyla ilahl rahmet ve lütfun arandığı ve bahşedil­ diği düzenli olarak yapılan ayinlerdir. Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi müntesipleri -vaftiz, konfirmasyon, tövbe/günah iti­ rafı, evharist/kutsal komünyon, evlilik, rahip takdisi, ölüm esnasında hastayı son… Okumaya devam et Hıristiyan Sakramentleri Gizemleri

Hıristiyanlıkta Kefaret Atonement Öğretisi

Hıristiyan inancına göre insanlığın babası olan Adem, Tanrı ile yaptığı ahdi bozmuş ve itaatsizliğiyle Tanrı ile insanlığın arasını açmış, diğer bir deyimle insanlığı Tanrı’ya yabancılaştırmıştır. İsa ise kanıyla A­ dem’in Tanrı’ya itaatsizliğinin bedelini ödemiş ve bu şekilde Tanrı ile in­ sanlığın uzlaşmasını sağlamıştır. İsa’nın üçüncü günde ölümden diril­ mesi bu evrensel kefaretin ve ölüme galip… Okumaya devam et Hıristiyanlıkta Kefaret Atonement Öğretisi