Fiziksel Yaşam Kalite Endeksi Nedir?

1960’larda Uluslararası Çalışma Örgütü’nden, Dünya Bankası’ndan ve bağımsız araştırmacılardan, kişi başına gelir kullanımına ve ekonomik büyüme kriterinin kalkınmanın ölçütleri olarak kullanılmasına karşı artan tepkiler ortaya çıkmıştır. Çünkü ekonomik büyüme ve gelir göstergeleri, çok karmaşık ve dünyanın birçok yoksul ekonomisinde oldukça yaygın olan kaynak dağılımı ile ilgili eşitsizlikleri tam anlamıyla açıklayamamaktadır. Tüm Kişi başına düşen ölçütlere… Okumaya devam et Fiziksel Yaşam Kalite Endeksi Nedir?

Kişi Başı Gelir Düzeyi Nedir?

Kişi başı gelir düzeyi, çoğu araştırmacı tarafından kalkınma için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Ülkelerin kalkınmışlığını karşılaştırmak için en çok tercih edilen değişkendir. Ancak kalkınma yalnızca kişi başına düşen gelir ile belirlenmemektedir. Yaşam süresinin uzatılması, okur-yazarlık oranı, bebek ölümlerinin azaltılması gibi unsurlarla birlikte incelemek gerekmektedir. Bunu savunan iktisatçılar, bu göstergelerin tamamının verilerinin toplanması ve… Okumaya devam et Kişi Başı Gelir Düzeyi Nedir?

İktisadi Kalkınma Göstergeleri

İktisadi anlamda, kalkınma geleneksel olarak, bir ülkenin üretiminin nüfusunun artış hızından daha hızlı bir oranda artmasını sağlamak için kişi başına düşen gelir artış oranlarının elde edilmesi anlamına gelmektedir. Kişi başına düşen “reel” büyüme düzeyleri ve gayri safi milli gelir (GNI) (kişi başına GSMH parasal eksi enflasyonu) nüfusun genel ekonomik refahını – ortalama bir vatandaşın tüketim… Okumaya devam et İktisadi Kalkınma Göstergeleri

İktisadi Kalkınma Nedir? Kavramı ve Tarihçesi

İktisadi kalkınma çalışması, ekonomi ve politik ekonomi konusundaki daha geniş disiplinlerin en yeni, en heyecan verici ve en zorlu dallarından biridir. Her ne kadar Adam Smith’in ilk “kalkınma ekonomisti” olduğunu ve 1776’da yayımlanan “Ulusların Zenginliğinin ekonomik kalkınma konusunda ilk tez olduğu iddia edebilse de Afrika’daki, Asya’daki ve Latin Amerika’da ekonomik kalkınma sorunlarının ve süreçlerinin sistematik… Okumaya devam et İktisadi Kalkınma Nedir? Kavramı ve Tarihçesi

Tanrı Parçacığı Fizik Sorunları ve Bilimin Sınırları

CERN’de aranan “Tanrı Parçacığı”nın bulun-masını takip eden süreçte fiziğin en ciddi so-runlarının çözüldüğü, fiziğin evrenle ilgili en temel soruların hepsini cevaplayabileceği şeklinde yan-lış bir kanıyı yaygınlaştıranlar oldu. Buna ilaveten Tanrı’ya ihtiyacımız kalmadığı, çünkü evrenle il-gili bilgimizde bir eksiklik kalmadığı şeklinde gö-rüşler ifade edildi. Daha önceki sayfalarda, evrenle ilgili artan bilgimizle Tanrı’ya ihtiyaç kalmayacağı görüşünün bir… Okumaya devam et Tanrı Parçacığı Fizik Sorunları ve Bilimin Sınırları

Evrenin Rasyonel Yapısı ve İnsan Zihninin Anlama Yapısı

“Tanrı Parçacığı”nın bulunmasıyla insanoğ-lunun en büyük başarılarından birine imza atılmış oldu. Bu başarının ardında geçtiğimiz yüz-yılda iki dünya savaşını yapan ülkelerin bir araya gelmesi, soğuk savaştaki ideoloji merkezli iki ku-tuplu dünya sisteminde iki ayrı kutupta yer alan devletlerin beraber çalışmaları, milyarlarca doların farklı devletlerden gelen bütçeyle oluşturulması gibi uluslararası ilişkiler hatta siyaset felsefesi açısından değerlendirilmesi… Okumaya devam et Evrenin Rasyonel Yapısı ve İnsan Zihninin Anlama Yapısı

Tanrı Parçacığı ve Tanrının Gizliliği Anolojisi

Din felsefesi açısından “Tanrı’nın gizliliği” (Hid-denness of God) önemli bir başlıktır. Ateist felsefeciler, Tanrı varsa bunun neden apaçık olma-dığını ve Tanrı’nın neden gizlendiğini gündeme geti-rerek teizme itirazlarda bulunurken teistler, Tanrı’nın varlığı için yeterli delil olduğu (kozmolojik delil, ta-sarım delili gibi) için tam olarak gizli olmadığı ve Tanrı’nın daha açık varlığını göstermesiyle insan-ların özgür iradeleriyle imtihanda… Okumaya devam et Tanrı Parçacığı ve Tanrının Gizliliği Anolojisi

Tanrı Parçacığı Tanrının Varlığının Delili Olabilir Mi?

Nobel Ödüllü fizikçilerden Leon Lederman, 1993’te ilk kez yayımlanan “God Particle (Tanrı Parçacığı)” kitabında, Higgs Bozonu’na “Tanrı Parçacığı” takma adını verdiğini söyledi. Bu parçacığın, fizik açısından çok önemli olmasına rağmen bir türlü deneysel olarak doğrulanmamasına dikkat çekerek ve çıkardığı dertler ile açtığı masraf-lar nedeniyle “Tanrı’nın Cezası Parçacık” ismini almayı da hak etmesine rağmen yayıncının bu… Okumaya devam et Tanrı Parçacığı Tanrının Varlığının Delili Olabilir Mi?

Cern Deneyi ve Tanrı Parçacığı

Kütlesiz bir cisim birçoğumuz için o kadar dü-şünülemezdir ki, kütlenin nasıl kazanıldığı sorunu çok temel bir fiziksel gerçeklikle ilgili ol-masına rağmen, herhalde birçoğumuzun aklından bile geçmemiştir. Nitekim 20. yüzyıldan önce fizi-ğin birçok dev isminin de bu sorunu gündeme bile getirmemiş olmaları herhalde böylesi bir durumdan kaynaklanmaktadır. Kütle, harekete karşı dirençtir ve kütle olmasaydı bütün her… Okumaya devam et Cern Deneyi ve Tanrı Parçacığı