amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Tarihsel Perspektifte Kerbela Olayı ve Yaşananlar

Tarihsel Perspektifte Kerbela Olayı ve Yaşananlar

Müslümanların tarihi erken yüzyıllardan itibaren büyük acılar ve mücadeleler ile yoğurulmuştur. Hz. Peygamber’in Allah adına mücadeleye başlamasından itibaren o ve çevresindekiler başta olmak üzere tarihte eşine rastlanılmayacak acılar ve zulümler tarihi de başlamıştır. Allah elçisinin ve ashabının küfre karşı başlattığı mücadelede büyük acılar yaşanmış ve büyük kayıplar verilmiştir. Kuran’ın nüzulü ve Müslümanların başarıya ulaşması yaşanan … Devamını oku…

Amerika Birleşik Devletleri Haberleri – ABD Son Dakika Vize Haberler

Amerika Birleşik Devletleri Haberleri - ABD Son Dakika Vize Haberler

Her bölümde, fotoğraf, video, ses ve kısa makaleler, yüzyılın başında haber filmlerini büyük bir etkiyle kullanan Teddy Roosevelt gibi medya figürlerinin hikayesini anlatıyor; bir ulusu radyo adresleri kullanarak teşvik eden Franklin Delano Roosevelt; ve televizyon kullanarak istikrarlı bir liderlik imajı yaratan Ronald Reagan. 20. yüzyılda büyük bir ustalık olmasına rağmen, bu on yıllar aynı zamanda … Devamını oku…

Tarih! Tarih bölümü! Tarih felsefesi! Tarihi bilimi! Tarih yazıları! Tarih makale! Tarih enstitüsü!

Tarih! Tarih bölümü! Tarih felsefesi! Tarihi bilimi! Tarih yazıları! Tarih makale! Tarih enstitüsü!

Tarih kavramı insan düşüncesinde temel bir rol oynar. İnsan failliği, değişim, insan ilişkilerinde maddi koşulların rolü ve tarihsel olayların varsayılan anlamı kavramlarına başvurur. “Tarihten ders alma” olasılığını yükseltir. Ve bizi mevcut durumumuza getiren güçleri, seçimleri ve koşulları anlayarak kendimizi şimdiki zamanda daha iyi anlama olasılığını önerir. Bu nedenle, filozofların bazen dikkatlerini tarihin kendisini ve tarihsel … Devamını oku…

akademitarih.com açıldı! Tarih sitesi Akademi Tarih! Ansiklopedi Akademik Tarih!

akademitarih.com açıldı! Tarih sitesi Akademi Tarih! Ansiklopedi Akademik Tarih!

Tarih, anlatılardır. Kaostan düzen gelir. ‘Olguları’ belirleyerek ve düzenleyerek geçmişi anlamaya çalışırız; ve bu anlatılardan varlığımızı şekillendiren kararları ve süreçleri açıklamayı umuyoruz. Belki bugün karşı karşıya olduğumuz zorluklara verdiğimiz yanıtları yönlendirmek için – ama asla belirleyemeyeceğimiz – kalıpları ve dersleri damıtabiliriz. Tarih, insanların, eylemlerin, kararların, etkileşimlerin ve davranışların incelenmesidir. Bu çok zorlayıcı bir konu çünkü … Devamını oku…

Edebiyat Tarihi ile Siyer Kaynakları İlişkisi

İslam Tarihi - Siyer

Edebiyat Tarihi son birkaç asır önce kavram haline gelen bir ifadedir. Edebiyat Tarihi, bir milletin tarih içerisinde edebî eserlerini ele alır. Bu eserlerin özelliklerini ve sanat ekolleri içindeki yerini anlatır. Edebî tenkit ise, tarihî bilgilerle ilgilenmeyip edebiyatla ilgili olan bir eserdeki değerleri tespit edip değerlendirmeler yapar. Edebiyat Tarihi’nin ele aldığı konuları Siyer ve Arap Edebiyatı … Devamını oku…

Kaynaklar Açısından Siyeri Nebi’nin Arap Dili ve Edebiyatı ile İlişkisi

İslam Tarihi - Siyer

Siyer’in geçmişten günümüze kaynaklarına baktığımızda, hemen hemen hepsinin Arap Dili ve Edebiyatı’nın da bir şekilde kaynağı olduğu görülür. Bu durum ya, Arap Dili ve Edebiyatı’nı anlamada gerekli olan alt yapı tarihî ve coğrafi bilgilerdir ya da bizzat konu ile ilgili bilgilerdir. Bazı eserler de vardır ki bire bir her iki alanın da ortak kaynaklarıdır. Bu … Devamını oku…

Konu Açısından Siyeri Nebi’nin Arap Dili ve Edebiyatı ile İlişkisi

İslam Tarihi - Siyer

Taine’nin “Her asrın ve milletin edebiyatı, kendi tabiî ve sosyal çevresinin ürünüdür”, ifadesi özellikle İslâm öncesi dönemin Arapları için oldukça yerinde bir ifadedir. Araplar, “Kuşkusuz şiir, Arapların Divânıdır” derken inşâd ettikleri şiirlerin arşiv, belge ve kaynak olduğuna dikkat çekmişlerdir. Şiir ifadesini genişletirsek genel olarak edebiyat; dönemin tarihî, coğrafi, siyasal, dinî, kültürel, ekonomik ve ahlakî yapısını … Devamını oku…

Siyer Bibliyografyası – Ç Harfi

İslam Tarihi - Siyer

Ç Çağatay, Neşet, 100 Soruda İslam Tarihi, İstanbul 1972, 267. Çağatay, Neşet, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara Ünv. Yay., Ankara 1957. Çağatay, Neşet, İslâm’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF Yay., II. bsk., Ankara 1963. Çağatay, Neşet, İslam Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993. Çağatay, Neşet-Çubukçu, İ. Agah, İslâm Mezhepleri … Devamını oku…

Siyer Bibliyografyası – C Harfi

İslam Tarihi - Siyer

C Câbirî, Muhammed Âbid, Arap Ahlaki Aklı, çev: Muhammet Çevik, Mana Yay., İstanbul 2015. Câbirî, Muhammed Âbid, Arab Aklının Oluşumu (Tekvînu’l-Akli’l-Arabî), çev: İbrahim Akbaba, İz Yay. İstanbul 1997. Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Kitabevi Yay., İstanbul tz. Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Siyasal Aklı, çev: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İstanbul 2001. Câbirî, Muhammed Âbid, İslâm’da … Devamını oku…

Siyer Bibliyografyası – B Harfi

İslam Tarihi - Siyer

B Babinger, Franz-Köprülü, Fuad, Anadolu’da İslâmiyet, İnsan Yay., İstanbul 2003. Bâcî, Ebu’l-Velîd Süleyman b. Halef b. Sa’d (474/1081), et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh li-men Harrace lehu el-Buhârî fi’l-Câmii’s-Sahîh, I-III, thk: Ebû Lübâbe Hüseyin, Dâru’l-Livâ, Riyad 1406/1986. Bağcı, H. Musa, Beşer Olarak Hz. Peygamber, Ankara Okulu Yay., Ankara 2010. Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkahir b. Tâhir et-Temimî (429/1037), Mezhepler Arasındaki … Devamını oku…