Siyer Bibliyografyası – Ç Harfi

Ç

Çağatay, Neşet, 100 Soruda İslam Tarihi, İstanbul 1972, 267.

Çağatay, Neşet, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara Ünv. Yay., Ankara 1957.

Çağatay, Neşet, İslâm’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF Yay., II. bsk., Ankara 1963.

Çağatay, Neşet, İslam Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993.

Çağatay, Neşet-Çubukçu, İ. Agah, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara 1985.

Çağrıcı, Mustafa, “Arap”, DİA, İstanbul 1991, III, 316-321.

Çağrıcı, Mustafa, “Asabiyet”, DİA, İstanbul 1991, III, 453-455.

Çağrıcı, Mustafa, “Kardeşlik”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 485-486.

Çağrıcı, Mustafa, “Ticaret (Ticaret Ahlakı)”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 144-147.

Çakan, İsmail Lütfi, Örnek Kul Son Resul, Ensar Neşriyat, II. bsk., İstanbul 2006.

Çakar, Enver, XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyliğinin İdari Taksimatı, Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ 2003, XIII (1), 351-374.

Çakıcı, Halide, Peygamberimiz Hz. Muhammed, Düş Değirmeni Yay., İstanbul 2004.

Çakır, Zehra, “Dört Halife Döneminde Talha b. Ubeydullah”, İSTEM, 2006, IV (7), 175-202.

Çaksu, Ali. “Ibn Khaldun and Hegel on Causality in History: Aristotelian Legacy Reconsidered.” Asian Journal of SocialScience, 2007, XXXV (1) 46‐83.

Çalışkan, İsmail, Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003.

Çam, Nusret, İslâm’da Sanat Sanatta İslâm, Akçağ Yay., Ankara 1997.

Çayır, Celal-Çetin, Özer, “Din ve Şiddet Üzerine Psikolojik Bir Yaklaşım”, Dicle Ünv.İFD, 2011, XIII (1), 1-34.

Çelebi, Ahmet, İslâm Öncesi Mekke ve Tarih Anlayışımız, çev: H. Fehmi Ulus, Seriyye Kitapları, İstanbul 1997.

Çelebi, İlyas, “Rukye”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 219-222.

Çelebi, İlyas, İslâm İnancında Gayb Problemi, İFAV Yay., İstanbul 1996.

Çelik, Ali, İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları -Hicaz Bölgesi-, Beyan Yay., İstanbul 1995.

Çelik, Ali, İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnanışları, Beyan Yay., İstanbul 2013.

Çelik, Sebahattin, “Emevi Devlet Otoritesinin Tesisinde Haccac b. Yusuf es-Sakafî’nin Fonksiyoner Rolü”, Celal Bayar Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 2003, I (1), 19-35.

Çelikkol, Yaşar, “Cahiliye Döneminde Yesrib’in Etnik Yapısı (İlk Çağlardan M. 600 Yılına Kadar)”, Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, XV (1), 319-346.

Çelikkol, Yaşar, “VII. Yüzyılda Medine’de Sosyal ve Dinî Yapılar”, Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, XIII (2), 393-419.

Çelikkol, Yaşar, İslâm Öncesi Mekke, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003.

Çelikkol, Yaşar, İslâm Öncesi Mekke, Ankara Okulu Yay., Ankara 2014.

Çetin, M. Nihâd, “Şiir”, İA, MEB Yay., İstanbul 1979, XI, 530-542.

Çetin, Nihat, Eski Arap Şiiri, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1973.

Çığ, Muazzez İlmiye, Kur’an İncil ve Tevrât’ın Sümer’deki Kökeni, Kaynak Yay., VI. bsk., İstanbul 2002.

Çiçek, Mustafa, “Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Zübeyr b. el-Avvâm”, İSTEM, 2006, IV (7), 135-158.

Çil, Halit, “Halife Ömer b. Hattab Devrinde Etkili Yönetim”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, I ( 4), 331-352.

Çil, Halit, “Hz. Ömer Döneminde Ordunun Silahları ve Lojistiği”, Akademik Bakış Dergisi, 2013, (37), 1-21.

Çubukçu, Asri, “Buas”, DİA, İstanbul 1992, VI, 340.

Çüçen, Abdulkadir, Bilgi Felsefesi, Asa Yay., Bursa 2005.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER

Siyer Bibliyografyası – C Harfi

C

Câbirî, Muhammed Âbid, Arap Ahlaki Aklı, çev: Muhammet Çevik, Mana Yay., İstanbul 2015.

Câbirî, Muhammed Âbid, Arab Aklının Oluşumu (Tekvînu’l-Akli’l-Arabî), çev: İbrahim Akbaba, İz Yay. İstanbul 1997.

Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Kitabevi Yay., İstanbul tz.

Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Siyasal Aklı, çev: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İstanbul 2001.

Câbirî, Muhammed Âbid, İslâm’da Siyasal Akıl, çev: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İstanbul 1997.

Câbirî, Muhammed Âbid. “Niçin İbn Haldûn?” çev: Harun Yılmaz, Dîvan İlmî Araştırmalar 2006, (21), 9‐16.

Câde’l-Murâkibî, Cemal Ahmed, el-Hilâfetü’l-İslâmiyye beyne Nuzumu’l-Hükmi’l-Muâsıra, Cemâatu Ensâri’s-Sünneti’l-Muhammediyye, Kahire 1414.

Caetani, Leona, İslâm Tarihi, I-X, çev: Hüseyin Cahid Yalçın, İstanbul 1924.

Caetani, Leona, İslâm Tarihi, I-X, çev: Hüseyin Yalçın, Yeni Matbaa, İstanbul 1925.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), “Benî Ümeyye Risâlesi”, çev: İrfan Aycan, İdeolojik Tarih Okumaları, haz: İrfan Aycan-M. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yay., Ankara 1998, 31-41.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Cimriler, çev: Zehra Güney Gökdemir, Şule Yay., İstanbul 2008.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), el-Beyân ve’t-Tebyîn, I-IV, thk: Abdu’s-Selâm Mahmûd Hârûn, Mektebetü’l-Hanci, Kahire 1998.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), el-Bühalâ, thk: Tâhâ el-Hâcirî, Dâru’l-Meʻârif, Kahire tz.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Kitâbu’l-Hayevân, I-VIII, thk: Abdusselâm Muhammed Hârûn, Daru’l-Cîl, Beyrut 1996.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Kitâbu’l-Bürsân ve’l-ʻUrcân ve’l-ʻUmyân ve’l-Hûlân, thk: Abdüsselam Muhammed Harun, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1410/1990.

Câhız,  Ebû  Amr  Osman  b.  Bahr  (255/869),  “Kitâbu’l-Kıyân”,  Resâilu’l-Câhız,  thk:

Abdüsselam Muhammed Harun, Mektebetü’l-Hânci, Kahire tz., II, 143-182.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Kitâbu’t-Tebessur bi’t-Ticâre, Matbaʻatü’r-Rahmâniyye, Mısır 1354/1935.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Mecmûʻu Resâili’l-Câhız, thk: Tâhâ Hâcirî, Dâru’n-Nehdati’l-ʻArabiyye, Beyrut 1983.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), el-Osmâniyye, thk. ve şrh: Abdüsselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Mısır 1374/1955.

Can, Yılmaz, “Erken Dönem İslâm Şehrinde Yol Düzeni”, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Çorum Belediyesi Kültür Yay., Ankara 2011, 599-611.

Canan, İbrahim, Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber, Rağbet Yay., IV. bsk., İstanbul 2009.

Candan, Ergün, Bilinmeyen Yönleri ve Sırlarıyla Son Üç Peygamber, Sınır Ötesi Yay., XVI.bsk., İstanbul 2009.

Carlyle, Thomas, Kahramanlar, çev: Behzat Tanç, Kutluğ Yay., İstanbul 1976.

Carr, Edward Hallett, Tarih Nedir, çev: Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yay., İstanbul 1994.

Carr, Edward Hallett, Tarih Nedir?, çev: Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yay., İstanbul 2011.

Câsir, Hamed, Resâil fî Târîhi’l-Medîne, Menşûrâtu Dâri’l-Yemâme, Riyad tz.

Cebertî, Abdurrahman b. Hasan, Târîhu Acâibi’l-Âsâr fi’t-Terâcim ve’l-Ahbâr, I-III, Dâru’l-Cîl, Beyrut tz.

Cehşiyârî, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdus b. Abdillah el-Kûfî (331/942), Kitâbu’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb, Dâru’l-Fikri’l-Hadîs, Beyrut 1988.

Cemâl, Mâlik Muhammed, es-Sec’ fî Asri’l-Câhiliyye, Câmiatu Mûte, Kerak 2011.

Cemal, Mehmed, Hz. Muhammed, Beyan Yay., İstanbul 2004.

Cemmâîlî, Takiyuddîn Ebû Muhammed Abdulğanî b. Abdilvâhid b. Ali el-Makdisî (600/1203), Sîretu’n-Nebî ve Sîretu Ashâbi’l-Aşera, thk: Hidyân Edîb ed-Dinnâvî, Dâru’l-Cinân, II. bsk., Beyrut 1410/1990.

Cerrahoğlu, İsmail, “Abdullah İbn Abbas ve Tefsir İlmindeki Yeri”, Diyanet İlmi Dergi, 1972, XI (2), 74-83.

Cessâs,          Ahmed b. Ali Ebû Bekr er-Râzî (370/981), Ahkâmu’l-Kur’ân, I-V, thk: Muhammed es-Sâdık el-Kamhavî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 1405/1985.

Cevâd Ali, Câhiliyeden İslam’a İbadet Tarihi, çev: Muammer Bayraktutar, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, İntişârâtu Şerîf er-Razî, 1961.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, el-Menşûratu Şerîf Rızâ, Bağdat 1370.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, İntişârâtu Şerîf er-Razî, 1380.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-XX, Dâru’s-Sâkî, Beyrut 1408/2001.

Cevde,  Cemâl,  el-Evdâü’l-İctimâiyye  ve’l-İktisâdiyye  li’l-Mevâli fî  Sadri’l-İslâm,  Dârü’l-Beşir, Amman 1989.

Challeye, Felicien, Dinler Tarihi, çev: Samih Tiryakioğlu, Varlık Yay., İstanbul tz.

Chartier, Roger, Yeniden Geçmiş, çev: Lale Arslan, Dost Kitabevi, Ankara 1998.

Chirot, Daniel, “Marc Bloch’un Toplumsal ve Tarihsel Manzarası”, Tarihsel Sosyoloji Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler–, ed: Theda Skocpol, çev: Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999, 22-46.

Chokr, Mehlem, İslâm’ın Hicrî İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, çev: Ayşe Meral, Anka Yay., İstanbul 2002.

Cihan, A., Osmanlı’da Eğitim, 3F Yay., İstanbul 2007.

Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Etüt Yay., II.bsk., Samsun 1997.

Clayton, Gilbert, “Arabia and Arabs”, Journal of the Royal Institute of International Affairs, 1929, VIII (1), 8-20.

Cobb, Richard, The Police and the People: French Popular Protest, 1789-1820, Clarendon Press, Oxford 1970.

Collingwood, R. G., Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, çev: Erol Özvar, Ayışığı Kitapları, II. bsk., İstanbul 2001.

Collingwood, R. G., Tarihin İlkeleri, çev: A. Hamdi Aydoğan, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2005.

Collingwood, R. G, Tarih Tasarımı, çev: Kurtuluş Dinçer, Gündoğan Yay., II. bsk., İstanbul 1996.

Collon, Dominique, “Eski Yakındoğu’da Rahip ve Rahibe Tasvirleri”, çev: Fatma Sevinç, Ankara Ünv. DTCFD, 2004, XLIV (2), 79-110.

Coomaraswamy, Ananda K., Sanatın Tabiatındaki Başkalaşım, çev: Nejat Özdemiroğlu, İnsan Yay., İstanbul 1995.

Corbin, Henry, İbn Rüşd’den Günümüze İslâm Felsefe Tarihi, çev: Abdullah Haksöz, İnsan Yay., İstanbul 1997.

Corci Zeydan, İslam Uygarlıkları Tarihi, I-II, çev: Nejdet Gök, İletişim Yay., İstanbul 2012.

Corci Zeydan, Kitâbu’l-Arab Kable’l-İslâm, Matbaatu’l-Hilâl, Mısır 1922.

Cuayt, Hişâm, el-Fitne -Cedeliyyetü’d-Dîn ve’s-Siyâse fi’l-İslâmî’l-Mübekker-, Arp. çev: Halîl Ahmed Halîl, Dâru’t-Talîa, II. bsk., Beyrut 1993.

Cumahî, Muhammed b. Selâm (231/846), Tabakâtu’ş-Şuarâ, thk: Joseph Hell, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001.

Cûzcânî, Ebû İshâk İbrahim b. Ya’kûb (259/872), Ahvâlu’r-Ricâl, thk: Subhî el-Bedrî es-Sâmirânî, Müessesetü’r-Risâle, I. bsk., Beyrut 1405.

Cündî, Ebû Saîd el-Mufaddal b. Muhammed b. İbrahim (308/920), Fedâilu’l-Medîne, thk:

Muhammed Mutî’- Ğazve Bedîr, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1407.

Cürcânî, Ebu’l-Kâsım Hamza b. Yûsuf (428/1036), Târîhu Cürcân, thk: Muhammed Abdulmuîdhân, Âlemu’l-Kütüb, III. bsk., Beyrut 1401/1981.

Cüzekânî, Hüseyin b. İbrahim (543/1148), el-Ebâtıl ve’l-Menâkir ve’s-Sıhâh ve’l-Meşâhîr, I-II,  thk:  Abdurrahman  b.  Abdulcabbâr,  Dâru’s-Samiî’,  Riyad  1422/2002.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER

Siyer Bibliyografyası – B Harfi

B

Babinger, Franz-Köprülü, Fuad, Anadolu’da İslâmiyet, İnsan Yay., İstanbul 2003.

Bâcî, Ebu’l-Velîd Süleyman b. Halef b. Sa’d (474/1081), et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh li-men Harrace lehu el-Buhârî fi’l-Câmii’s-Sahîh, I-III, thk: Ebû Lübâbe Hüseyin, Dâru’l-Livâ, Riyad 1406/1986.

Bağcı, H. Musa, Beşer Olarak Hz. Peygamber, Ankara Okulu Yay., Ankara 2010.

Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkahir b. Tâhir et-Temimî (429/1037), Mezhepler Arasındaki Farklar (el-Fark beyne’l-Fırâk), çev: E. Ruhi Fığlalı, TDV Yay., Ankara 1991.

Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir et-Temimî (429/1037), Usûlu’d-Dîn, İstanbul 1928.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetu’l-Ârifîn-Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, I-II, tsh:

Kilisli Rıfat Bilge-Mahmut Kemal İmge, MEB Yay., İstanbul 1951.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetüʼl-Ârifîn Esmâuʼl-Müellifîn ve Âsâruʼl-Musannifîn. I-II, Dâru İhyâiʼt-Turâsiʼl-Arabî, Beyrut 1955.

Bahru’l-Ulûm, Muhammed Ali, Haccâc -Seyfu’l-Ümeviyyîn fi’l-Irâk-, Dâru Zehrâ, Beyrut 1406/1986.

Bakır, Abdulhalık, İktisadi ve İdari Yönden Hz. Ali Dönemi, Mehter Yay., Ankara 1991.

Bakillânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib (403/1012), et-Temhîd fi’r-Reddi ala Mülhideti’l-Muattıla ve’r-Râfıza ve’l-Havâric ve’l-Mu’tezîle, tlk: M. el-Hudayrî, M. Abdulhâdi Ebû Reyde, Kahire 1974.

Bakkal, Ali, “Ebûbekir’in Halife Seçilmesinde “İmamlar Kureyş’tendir” Hadisinin Rolü Üzerine”, İSTEM, 2005, III (6), 87-104.

Baktır, Mustafa, Ashab-ı Suffa –İslamda İlk Eğitim Müessesesi–, Timaş Yay., İstanbul 1990.

Baktır, Mustafa, “Suffe”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 469-470.

Bakunin, M., Tanrı ve Devlet, çev: Sinan Ergün, Öteki Yay., III. bsk., Ankara 2004.

Balcı, Mahmut (ed), Bir Barış Elçisi Olarak Hz. Muhammed (as), Ahsen Yay., V. bsk., İstanbul 2006.

Balcı, Ramazan, En Sevgili’nin Bahçesi Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hayatı, Nesil Yay., İstanbul 2006.

Baltacı, Cahit, İslâm Medeniyeti Tarihi, MÜİFV Yay., İstanbul 2007.

Baltacı, Cahit, Osmanlı Eğitim Sistemi, Osmanlı Ansiklopedisi I-VII, Ağaç Yay., İstanbul, 1993, V, 7-145.

Bardakoğlu, Ali, “Hak”, DİA, İstanbul 1997, XV, 139-151.

Bardakoğlu, Ali, “Hapis”, DİA, İstanbul 1996, XVI, 54-64.

Barış, Mustafa Necati, Hz. Ömer Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Ünv. SBE, Ankara 2006.

Barthold, W., İslâm Medeniyeti Tarihi, çev: M. Fuad Köprülü, DİB Yay., II. bsk., Ankara 1963.

Barthold, W.-Köprülü, M. Fuad, İslâm Medeniyeti Tarihi, DİB yay., V. bsk., Ankara tz.

Bârûnî, İsâ Eyyûb, Rakâbâtu’l-Mâliye fî Ahdi’r-Rasûl ve’l-Hulefâi’r-Râşidîn, Cemiyyetü’l-Daveti’l-İslâmiyye el-Âlemiyye, Trablus 1986.

Barut, Ferit, Marksist Yöntem ve Tarih Anlayışı, yer ve tarih yok.

Barzun, Jacques-Graff, Henry F., Modern Araştırmacı, çev: Fatoş Dilber, Tübitak Yay., XII. bsk., Ankara 2001.

Baş, Eyüp, İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman-Yahudi İlişkileri, Gökkubbe Yay., İstanbul 2018.

Başar, Fatma-Demirci, Nurdan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Şiddet”, KASHED, 2015 2(1), 41-52.

Baykara, Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, Akademi Kitabevi, İzmir 1999.

Baykara, Tuncer, Tarih Metodu –Öğrenme, Araştırma ve Yazım–, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2014.

Bayraktar, Mehmet, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., II. bsk., Ankara 1992.

Bayraktar, Mehmet, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV Yay., Ankara 2012.

Bayram,           İbrahim,           “Elmalılı Muhammed          Hamdi           Yazır’ın           Mûcizelere

Bakışı”, Gaziosmanpaşa Ünv. İFD, 2015, III (2), 77-102.

Bâz, Abdülkerîm Ali, İftiraâtu Philip Hitti ve Karl Brokelman ala’t-Târîhi’l-İslâmî, Tihâme, Cidde 1403/1983.

Bebel, Auguste, Hz. Muhammed ve Arap Kültürü, çev: Veysel Ataman, Alan Yay., İstanbul 1997.

Bedevî, Abdurrahman, Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslâm’ın Rolü, çev: Muharrem Tan, İz Yay., İstanbul 2002.

Bedr, Abdulbâsıt, et-Târîhu’ş-Şâmil li’l-Medîneti’l-Münevvere, I-III, Medine 1993.

Beğâvî, Ebu’l-Kâsım b. Munî’ (317/929), Hadîsu Musab b. Abdillah ez-Zübeyrî, thk: Sâlih Osman el-Lehhâm, Dâru’l-Osmaniyye, I. bsk., Ammân 1424/2003.

Behiy, Muhammed, İslam Düşüncesinin İlahi Yönü, çev: Sabri Hizmetli, Fecr Yay., Ankara 1992.

Bek, Hudârî, Devletü’l-Ümeviyye, thk: Muhammed el-U’smânî, Dâru’l-Kalem, Beyrut, 1986.

Bek, Muhammed Ahmed Câd el-Mevlâ–Becâvî, Ali Muhammed–İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fadl, Eyyâmu’l-Arab fi’l-Câhiliyye, Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut tz.

Bek, Muhammed Ahmed Câd e’l-Mevlâ-Becâvî, Ali Muhammed-İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fadl, Eyyâmu’l-Arab fi’l-Câhiliyye, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî 1961.

Bekkây, Latîfe, Hareketü’l-Havâric -Neşetühâ ve Tatavvuruhâ ilâ Nihâyeti’l-Ahdi’l-Ümevî (37-132)-, Dâru’t-Talîa, Beyrut 2001.

Bekr Ebû Zeyd. Tabakatuʼn-Nessâbîn. Riyad: Dâruʼr-Rüşd, 1938.

Bekrî (487/1094), Câhiliye Arapları, çev: Levent Öztürk, İz Yay., İstanbul 1998.

Bekrî,  Abdullah b. Abdilazîz b. Muhammed Ebû Ubeyd (487/1094), Mu’cemu Me’sta’cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâzi, I-IV, thk: Mustafa es-Sekkâ, Âlemu’l-Kütüb, Beyrut tz.

Bekrî,   Abdullah b. Abdilazîz b. Muhammed Ebû Ubeyd (487/1094), Mu’cemu Me’sta’cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâzi’, I-IV, thk: Mustafa es-Sekkâ, Âlemu’l-Kütüb, III.bsk., Beyrut 1403.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, tkd., thk: Süheyl Zekkâr-Riyâd Ziriklî, (I. Cilt: thk: Muhammed Hamidullah, Dâru’l-Meârif, Mısır tz.), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1417/1996.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, tkd., thk.: Süheyl Zekkâr–Riyâd Zirikli, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1417/1996.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-VII, thk:

Muhammed Yalavî, Klaus Schwarz Verlag, Beyrut 2002.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-VIII, thk:

Muhammed Muhammed Tâmir, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2011.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, Şirketu Tab’i’l-Kütübi’l-Arabiyye, Kahire 1901.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, thk: Abdullah Üneys et-Tıbâ’-Ömer Üneys et-Tıbâ’, Müessesetü’l-Meârif, Beyrut 1407/1987.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, Dâru Metkebeti’l-Hilâl, Beyrut 1988.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futuhu’l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri), çev: Mustafa Fayda, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, thk: Necîb el-Mâcidî, Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut, 1328/2008.

Belensî, Ebû Ubeydillah Muhammed b. Abdillah b. Ebî Bekr, et-Tekmiletu li-Kitâbi’s-Sika, thk: Abdusselâm el- Herrâs, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1995.

Ben-Arieh, Y., The Growth of Jerusalem in the Nineteenth Century, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 65, No. 2, Jun., 1975, 252-269.

Benli, Yusuf, “Şiî Düşüncede Ehl-i Beyt Tasavvurları”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004, XVII (4), 337-353.

Berâdeî, Ahmed b. Muhammed b. Salih el-Huseynî, Medînetü’l-Münevvere –Ubure’t-Târîhi’l-İslâmî–, Medîne, 1972.

Bergstrasser, Gotthelf, Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama İlkeleri, haz: Muhammed Hamdî el-Bekrî, çev: Eyyüp Tanrıverdi, Kitabevi Yay., İstanbul 2011.

Berki, Ali Himmet-Keskioğlu, Osman, Hatemü’l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayatı, DİB Yay., XIV. bsk., Ankara 1993.

Bernheim, E., Tarih İlmine Giriş (Tarih Metodu ve Felsefesi), çev: M. Şükrü Akkaya, İstanbul 1936.

Besevî, Ebû Yûsuf Ya’kûb b. Süfyân (277/891), Kitâbu’l-Ma’rife ve’t-Târîh, I-IV, thk, tlk:

Ekrem Ziyâ Umerî, Mektebetü’d-Dâr, Medine 1410.

Bessiére, Gérard, İsa Beklenmedik Tanrı, çev: Mehmet Ali Kayabal, Yapı Kredi Yay., III.bsk., İstanbul 2004.

Beyâtî, A. Câsim, Dirâsetu Mukârene li-Melâhimi’l-Eyyâmi’l-Arabiyye [Ebû Ubeyde, Kitâbu’l-Eyyâmi’l-Arab’ın I. Cildi], Âlemu’l-Kütüb/Mektebetu’n-Nahdati’l-Arabiyye, I. bsk., Beyrut 1987/1407.

Beydûn,  İbrahim,    ed-Devletü’l-Ümeviyye      ve’l-Muârada    -Medhâl    ilâ   Kitâbi’s-Saytarati’l-

Arabiyye,  G.   Von   Vloten-,   Müessesetü’l-Câimiyye  li’d-Dirâse  ve’n-Neşr  ve’t-Tevzî’, II. bsk., Beyrut 1405/1985.

Beyğûnî, Ömer b. Muhammed b. Futûh (1080/1669), Şerhu’l-Menzûmeti’l-Beygûniyye fî Mustalahi’l-Hadîs, cem: Abdullah Sirâcuddîn, Dâru’l-Felâh, Haleb tz.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Delâilu’n-Nübüvveti ve Maʼrifetu Ahvâli Sâhibiʼş-Şerîati, I-VII, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1405.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Delâilu’n-Nübüvve ve Marifetü Ahvâli Sâhibi’ş-Şerîa, I-VII, thrc: Abdulmu’tî Kalacî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye/Dâru’l-Edyân li-Türâs, Kahire 1408/1988.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), el-Medhal ile’s-Süneni’l-Kübrâ, thk: Muhammed Ziyâurrahman, Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî, Kuveyt 1404.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), es-Sünenü’l-Kübrâ, I-X, thk:

Muhammed Abdulkâdir Atâ, Mektebetü Dâri’l-Bâz, Mekke 1414/1994.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), es-Sünenü’l-Kübrâ, I-XI, thk:

Muhammed Abdulkadir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Şuabu’l-Îmân, I-VIII, thk:

Muhammed es-Saîd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1410.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Şuabu’l-İmân, I-XIV, thk:

Muhtar Ahmed en-Nedvî, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 2003.

Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Bezzâr (292/904), Müsned, I-X, thk: M. Zeynullah, Müessesetü Ulûmi’l-Kur’ân/Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, I. bsk., Beyrut/Medine 1409.

Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdülhalik el-Basri (292/905), Müsnedü’l-Bezzâr, I-XVIII, thk: Mahfuzurrahman Zeynullah, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, Medine 1998-2009.

Bıçak, Ayhan, “Kant’ın Tarih Anlayışında Tarih Bilincinin Yeri”, Felsefe Dünyası, 1995, XVI, 56-74.

Bıçak, Ayhan, “Tarih Bilinci”, Felsefe Dünyası, 1996, XX, 46-58.

Bilgiç, Emin, “Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları“, AÜDTCFD, 1951, IX (3), 227-250.

Bilgin, Mazhar, Örnek ve Önder İnsan Hz. Muhammed (a.s) Yaşadıkları ve Yaşattıkları, Rağbet Yay., İstanbul 2006.

Bilgin, Beyza, “İslâm’da Muhtesiplik ve Eğitim Yönünden Değeri”, Ankara Ünv. İFD, 1973, XIX, 117-121.

Bilmen, Ömer Nasuhî, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, I-VIII, Bilmen Yay., İstanbul tz.

Biltaci, Muhammed, Menhecu Ömer b. el-Hattâb fî’t-Teşrîi, Dâru’s-Selâm Kahire 2002.

Bir,      Abdurrahman Abdülhamîd, Tuhfetü’z-Zekiyye fî Fezâili’l-Medîneti’n-Nebeviyye, Dâru’l-Yakîn, Mısır 2000.

Black, Jeremy-Green, Anthony, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü, haz: Necdet Hasgül, Aram Yay., İstanbul 2003.

Bloch, Marc, Feodal Toplum, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu Batı Yay., İstanbul 2016.

Bloch, Marc, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, çev: M. Ali Kılıçbay, Gece Yay., Ankara 1994.

Bloch, Marc, Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği, çev: Ali Berktay, İletişim Yay., İstanbul 2015.

Bodur, Hüsnü Ezber, “Sekt (Fırka) Tipi Dini Organizasyonun Örneği Olarak Haricilik Hareketine Sosyolojik Bir Bakış”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2007, V (10), 25-53.

Bolelli, Nusrettin, Kadınların Hadis İlmindeki Yeri (Hicrî II.-V. Asır), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1998.

Bonnard, Andre, Antik Yunan Uygarlığı ˗İlyada’dan Parthenon’a˗, I-III, çev: Kerem Kurtgözü, Evrensel Yay., İstanbul 2004.

Bostan, Ersan (genel yayın yönetmeni), İslam Tarihi Serisi, I-XII, Hikmet Yay., İstanbul 2000.

Bostan, İdris, “Akik”, DİA, İstanbul 1989, II, 263.

Bottero, Jean, “Babil’de Sihir ve Tıp”, Eski Yakındoğu ˗Sümer’den Kutsal Kitapʼa˗, ed: Jean Bottero, çev: Adnan Kâhiloğulları-Pınar Güzelyürek-Lale Arslan Özcan, Dost Yay., Ankara 2005, 168-185.

Bottero, Jean, Mezopotamya Yazı, Akıl ve Tanrılar, çev: Mehmet Emin Özcan‒Ayten Er, Dost Yay., İstanbul 2012.

Bottomore, T.B., Toplumbilim, çev: Ünsal Oskay, Der Yay., İstanbul 2000.

Boumrane, Chickh, “İslâm Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları”, çev: Nesimi Yazıcı, Ankara Ünv. İFD, 1988, XXX, 279-285.

Boyacıoğlu, Ramazan, “Hz. Muhammed’in Hastalığı Sırasında Hz. Ömer’in Tavrı ve Halife Seçimi”, Cumhuriyet Ünv. İFD, 2002, VI (1), 85-92.

Bozkurt, Gülnihal, “Osmanlı-Yahudi İlişkileri”, Belleten, Ağustos, 1993, LVII (219), 539-563.

Bozkurt, Nahide, “Hâdî-İlelhak”, DİA, İstanbul 1997, XV, 16-17.

Bozkurt, Nahide, “Hârûnürreşîd”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 258-261.

Bozkurt, Nahide, “Mansûr”, DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 5-6.

Bozkurt, Nahide, “Me’mûn”, DİA, İstanbul 2004, XXIX, 101-104.

Bozkurt, Nahide, “Mehdî-Billâh”, DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 377-379.

Bozkurt, Nahide, Mutezile’nin Altın Çağı -Me’mun Dönemi-, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002.

Bozkurt, Nahide, Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali, Ankara Okulu Yay., Ankara 1999.

Bozkurt, Nahide, Oluşum Sürecinde Abbasî İhtilali, Ankara Okulu Yay., Ankara 2000.

Bozkurt, Nebi, “Himaye”, DİA, İstanbul, 1998, XVIII, 56.

Bozkurt, Nebi, “Mektep”, DİA, İstanbul 2004, XXIX, 5-6.

Bozkurt, Nebi, “Müsâmere”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 75-76.

Bozkurt, Nebi-Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Mescid-i Nebevi”, DİA, İstanbul 2004, XXIX, 281-290.

Bratton,  Fred  Gladstone,  Yakın  Doğu  Mitolojisi-Eski  Yakın  Doğuda  Tanrı  ve  Tarih Hikayeleri-, çev: Nejat Muallimoğlu, MÜ İlahiyat Fak. Yay., İstanbul 1995.

Braudel, Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, I-II, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yay., İstanbul 1990.

Braudel, Fernand, Tarih Üzerine Yazılar, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara 1992.

Brockelman, Carl, İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev: N. Çağatay, Ankara 1954.

Brockelman, Carl, “İbn İshâk”, İA, Eskişehir 1997, V/2, 757-758.

Brockelman, Carl, Kitâbu’t-Târîhi’l-Edebi’l-Arabî, I-II, Arp. çev: Mahmûd Fehmî Hicâzîvd., nşr: el-Heyetü’l- Mısriyye 1993.

Brockelmann, Carl, Târîhu’ş-Şuûbi’l-İslâmiyye, Arp. çev: N. Emîn Fâris-Münîr el-Ba’lbekî, Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, V. bsk., Beyrut 1968 (I. bsk., 1948).

Brockelmann, Carl,. History of Islamic Peoples, G. T. Putnams Son’s, New York 1960.

Brown, Daniel, İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek, çev: S. Kızılkaya-S. Özer, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002.

Budda, Hilmi Ömer, Dinler Tarihi, Vakit Yay., İstanbul 1935.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), ed-Duafâu’s-Sağîr, thk: Mahmûd İbrahim Zâyid, Dâru’l-Va’î, Haleb 1396.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, I-VII, Çağrı Yay., II. bsk., İst 1992.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, I-V, thk: Abdulazîz b.

Abdillah, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1994.

Buhârî,  Ebû Abdillah  Muhammed b. İsmail  (256/870),  et-Târîhu’l-Kebîr,  I-VIII, thk:

Seyyid Hâşim en-Nedvî, Dâru’l-Fikr, Beyrut tz.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Târîhuʼl-Kebîr, I-VIII, thk: Hâşim en-Nedvî. Dâiratu Meârifiʼl-Usmâniyye, Haydarabad tz.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), et-Târîhu’s-Sağîr (el-Evsat), I-II, thk: Mahmûd İbrahim Zâyid, Dâru’l-Va’î/ Mektebetü Dâri’t-Türâs, Haleb/Kahire 1397/1977.

Buhl, F., “Kudüs”, İA, MEB Yay., İstanbul 1977, VI, 952-964.

Buhl, Fr., “Medine”, İA, MEB Yay., İstanbul tz., VII, 459-471.

Buhl, Fr., “Muhammed b. el-Hanefiyye”, İA, VIII, Eskişehir 1997, 478-479.

Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev: Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1994.

Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev: Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2013.

Burton, Richard Francis, “Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah”, ed: Isabel Burton, Dover Publications, USA 1893.

Bûtî, M. Saîd Ramazan, Fıkhu’s-Sîreti’n-Nebeviyye Maa Mucez li-Târîhi’l-Hilâfeti’r-Râşide, Dımeşk 1991.

Buti, Muhammed Said Ramazan, Fıkhu’s-Sire, Peygamberimizin Uygulamasıyla İslam, çev:

Ali Nar-Orhan Aktape, Gonca Yay., 4. bsk., İstanbul 1987.

Büleyhişî, Muhammed Salih, Medînetü’l-Münevvere, Riâsetü’l-Âmme li-Riâyeti’ş-Şebâb, Riyad 1988.

Büyükcoşkun, Kudret, “Arabistan”, DİA, İstanbul 1991, III, 248-252.

Büyükkara, M. Ali, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları (Hicri II. Asır), Rağbet Yay., İstanbul 1999.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER

Siyer Bibliyografyası – A Harfi

A

“Arrâf”, İA, MEB Yay., İstanbul 1978, I, 596.

A’zamî, Ali Zarif, Muhtasaru Târîhi Basra, Matbaâtu’l-Furât, Bağdat 1967.

A’zamî, Muhammed Mustafa, Dirâsâtu fi’l-Hadîsi’n-Nebeviyye ve Târîhi Tedvînih, I-II, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut/Dımeşk/Ammân 1413/1992.

A’zamî, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadîs Edebiyâtı ve Peygamberimizin Hadîslerinin Tedvîn Târîhi, çev: Hulusi Yavuz, İz Yay., İstanbul 1993.

A’zamî, Muhammed Mustafa, İslâm Fıkhı ve Sünnet -Oryantalist J. Schact’a Eleştiri-, çev:

Mustafa Ertürk, İz Yay., İstanbul 1996.

Abâdî, Ahmed Muhtâr, “el-İslâm fi’l-Ardi’l-Endelûs”, Mecelletu Âlemi’l-Fikr, X/II, Kuveyt 1979.

Abâdî, Ahmed Muhtâr, Fi’t-Târîhi’l-Abbâsî ve’l-Endelusî, Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye, Beyrut tz.

Abbâs Kummî, Mefâtihu’l-Cinân, tnz: A. Efşâr Zencânî, yer ve tarih yok.

Abbott, N., “Women and the State in Early Islam”, Journal of Near Eastern Studies, 1942, I

Abdiimamoğlu, Kadir, “Modern Anayasa Hukuku Açısından Medine Vesikası”, Bilgi ve

Abdulazîz b. İbrâhîm, el-Hıref ve’s-Sınâat fi’l-Hicâz ve fi’l-Ahdi’Resulullah-Resûl, yer yok 1985.

Abdulğanî, Muhammed Hasan, et-Terâcîm ve’s-Siyer, Dâru’l-Meârif, III. bsk., Kahire 1980.

Abdulğanî, Muhammed İlyâs, Buyûtu’s-Sahâbe Havle’l-Mescidi’n-Nebevî, Mektebetü Melik Fahd, Medine 1999.

Abdulğanî, Muhammed İlyâs, Mesâcidu’l-Eseriyye fî Medîneti’n-Nebeviyye, Mektebetü Melik Fahd, Medine 1999.

Abdulhamid, İrfan, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev: M. Saim Yeprem, İstanbul 1981.

Abdulhamîd, Sa’d Zağlûl, fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye, Beyrut tz.

Abdulhamîd, Sâib, Mu’cemu Müerrihi’ş-Şîa: el-İmâmiyye-ez-Zeydiyye-el-İsmâiliyye, I-II, Müessesetü Dâireti Meârifi’l-Fıkhi’l-İslâmî, I. bsk., Kum 1424/2004.

Abdulkuddûs el-Ensârî, Âsâru’l-Medîneti’l-Münevvere, Mektebetü’s-Selefiyye, Medine 1973.

Abdullah, Riyâd Mustafa, Mimmen İddeu’n-Nübüvve, el-Müessesetü’l-Câmiyye li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, Beyrut 1414/1994.

Abdulvehhâb en-Neccâr, el-Hulefâü’r-Râşidûn, Dâru’t-Turâs, Kahire tz.

Abdulvehhâb, Muhammed Fehmî, el-Fârisu’l-Maslûb Abdullah b. ez-Zübeyr, Dâru’l-İ’tisâ, III. bsk., Kahire tz. (I. bsk., 1370).

Abdurrahman Fehmi Efendi, İslam Medeniyeti Tarihi (Medresetu’l-Arab), çev: H. Elmalı-C.

Eren, Yeni Akademi Yay., İzmir 2005.

Abdurrâzık, Ali, el-İslâm ve Ahvâlu’l-Hukm -Bahsun fi’l-Hilâfeti ve’l-Hukûmeti fi’l-İslâm-, Dâru’l-Meârif, III. bsk., Tunus 2001.

Abdurrezzâk, Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî (211/827), el-Mussannef, I-XI, thk: Habîburrahman el-A’zamî, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut tz.

Abdurrezzâk, Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî (211/827), el-Musannef, I-XII, thk: Habîburrahman el-’Azamî, el-Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut 1970.

Abdurrezzâk, Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî (211/827), Tefsîru’l-Kur’ân, I-III, thk: Mustafa Müslim Muhammed, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 1979.

Abdülhamîd, İrfan, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev: M. Saim Yeprem, Marifet Yay., İstanbul 1981.

Âbî,     Ebû Saîd Mansûr b. el-Hüseyin (421/1030), Nesrü’d-Dürr, I-VII, thk: Hâlid Abdülğanî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1424/2004.

Abrahamov, Binyamin, “Kâsım b. İbrahim’in İmâmet Teorisi”, çev: Mehmet Ümit, Gazi Ünv. Çorum İFD, 2005, IV (7-8), 155-179.

Accâc, Muhammed Hatîb, es-Sünnetu Kable’t-Tedvîn, Dâru’l-Fikr, VI. bsk., Beyrut 1997/1418.

Accâc, Muhammed Hatîb, Usûlu’l-Hadîs Ulûmuhu ve Mustalâhuhu, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1989.

Aclûnî, İsmail b. Muhammed el-Cerrahî (1162/1748), Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs ammâ İştehera mine’l-Ahâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs, I-II, tsh: Ahmed Kalaş, Müessesetü’r-Risâle, IV. bsk., Beyrut 1405.

Afzalur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, I-III, çev: Komisyon, İnkılâb Yay., İstanbul 1988.

Ağarı, Murat, Hz. Muhammed’in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi, Ayışığı Kitpları, İstanbul 2003.

Ağarı,  Murat, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Doğuşu, Gelişimi ve Temsilcileri-, Kitâbevi Yay., İstanbul 2002.

Ağcakaya, Kazım-Bulut, Bünyamin, Siyer-i Nebi Hz. Muhammed (s.a.v), Ravza Yay., İstanbul 2005.

Ağırakça, Ahmed, Emevîler Döneminde Kıyamlar -Saltanata Karşı Hilafet Mücadelesi-, Şafak Yay., II. bsk., İstanbul 1994.

Ağırakça, Ahmed, İslâm’da İlk Tecdid Hareketi ve Ömer İbn Abdülaziz, Buruc Yay., İstanbul 1995.

Ağırman, Mustafa, “Hz. Peygamber’in Medine’yi İslamlaştırması ve Hicret Projesi”, EKEV Akademi Dergisi, I (2), Erzurum 1998, 57-85.

Ağırman, Mustafa, Hz. Muhammed (sav) Devrinde Mescit ve Fonksiyonları, Ravza Yay., İstanbul 2010.

Ahatlı, Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, DİB Yay., Ankara 2007.

Ahavî,  Şahruh,  İran’da  Din  ve  Siyaset-Pehlevî  Devrinde  Ulemâ  Devlet  İlişkileri-,  çev:

Selahattin Ayaz, İstanbul 1990.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Müsned, I-IV, Çağrı Yay., II. bsk., İstanbul 1992 (diğer baskı: Mısır 1313).

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Müsned, I-XLV, thk: Şuayb el-Arnavût-Âdil Mürşid, Müessesetüʼr-Risâle, Beyrut 1421/2001.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Müsned, I-XII, thk: Ahmed Abdulkerim, Dâru’l-Minhâc, Cidde 2008.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), el-Esâmî ve’l-Künâ, thk: Abdullah b. Yûsuf el-Cedî’, Mektebetü Dâri’l-Aksâ, Kuveyt 1406/1985.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Fedâilu’s-Sahâbe, I-II, thk: Vasiyyullah Muhammed Abbâs, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1403/1983.

Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, I-II, sad: Metin Muhsin Bozkurt, Çile Yay., İstanbul tz.

Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, I-III, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, X. bsk., Beyrut tz.

Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 2010.

Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, XI. bsk., Beyrut 1975.

Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, Kelimât Arabia, Kahire 2011.

Ahmed İskenderî-Ahmed Emîn ve diğerleri, el-Mufassal fî Târîhi’l-Edebi’l-Arabî -fi’l-Usûri’l-Kadîme ve’l-Vasîta ve’l-Hadîse-, tkd: Hassân Hallâk, Dâru İhyâi’l-Ulûm, I. bsk., Beyrut 1994/1414.

Ahmed Muhammed Havfî, el-Mer’e fi’ş-Şi’ri’l-Câhilî, Dâru’l-Fikri’l-Arabiyye, Kahire tz.

Ahmed Muhammed Vekîullah, Nazratun Muâsıratun ilâ Eyyâmi’l-Arab ve Hâletün İnfirâtu’s-Selâm, el-Beyân, London, 2013, (312), 90-94.

Ahmed Sâib, “Mükemmel ve Muntazam Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılır”, sad: Şaban Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, XI/22, (Temmuz-Aralık 2013), 206-237.

Ahmed, Ekber S., İslâm ve Antropoloji, çev: Bedri Gencer, İnsan Yay., İstanbul 1995.

Ahmed, Mahmut, İslâm İktisadı, çev: Yusuf Ziya Kavakçı, Cağaloğlu Yay., İstanbul 1975.

Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Matbaa-ı Osmâniyye, İstanbul 1300.

Ahmet Cevdet Paşa, Peygamberler ve Halifeler Tarihi, I-IV, sad: Metin Muhsin Bozkurt, Dergah Ofset, İstanbul 1997.

Akarsu, Murat, Kabile Bürokrasisi ve Hz. Osman –Katline Sessiz Kalınan Halife–, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015.

Akbaş, Mehmet, “Hz. Ömer’in Kırbacı”, Fırat Ünv. İFD, 2010, XV (1), 57-70.

Akbaş, Mehmet, “Muhacirun-Ensar Kardeşliğinin Serüveni”, İSTEM, VIII (15), 2010, 61-

Akbulut, Ahmet, “Hâricîliğin Siyasi Görüşlerinin İtikadileşmesi”, AÜİFD, 1989, XXXI, 331-348.

Akbulut, Ahmet, “İlk Devir Siyâsî Olaylarının Müslüman Düşüncesine Etkileri”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 1991, V (1), 38-44.

Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri Siyasî Hadiselerin Kelami Problemlere Etkileri, Birleşik Yay., Ankara 1992.

Akdoğan, Mehmet Nur, “Şîî Literatürde Hz. Ömer’in Bazı Hadiselerdeki Rolü”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 201), VII (12), 86-116.

Akgül, Muhittin, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber, Işık Yay., İstanbul (Kasım) 1999.

Akgündüz, Ahmet, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı-2: Özel Hukuk-1/Şahsın Hukuku-Aile Hukuku I-III, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2012.

Akkâd, Abbâs Mahmûd, Ebu’ş-Şühedâ el-Hüseyn b. Ali, Dâru’l-Hilâl, Kahire tz.

Akkâd, Abbas Mahmud, Hz. Ebû Bekir’in Şahsiyet ve Dehası, çev: Ali Özek, Fatih Yayınevi, İstanbul 1974.

Akkaya, Veysel, Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav) (Hayatı), Erkam Yay., İstanbul 2008.

Akkaya, Veysel‒Saraç, Âdem‒Durak, Mahmut Berat‒Akkaya, Nesibe, Peygamberimizin Hayatı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5, MEB Yay., 2017.

Akkoyunlu, Adil, Son Nebi Hz. Muhammed (sav), Çıra Yay., İstanbul 2010.

Akkuş, Suzan, Eski Ön Asya Toplumlarında Kölelik Müessesesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Ünv. SBE, Denizli 2017.

Akpınar, Ali, Kur’an Coğrafyası, Fecr Yay., Ankara 2002.

Aksu, Ali, “Asr-ı Saadet, Hulefâ-i Râşidin ve Emeviler Döneminde Fikir Hürriyeti Üzerine Bazı Mülâhazalar (İstişare, emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker ve muhalefet kavramları bağlamında)”, Cumhuriyet Ünv. İFD, 2001, V (2), 203-228.

Aksu, Ali, “Hz. Peygamber’in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler”, Diyanet İlmi Dergi, 2009, XLV (4), 109-126.

Aktan, Ali, “Mu’tazıd-Billâh”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 383-384.

Aktan, Ali, “Mu’temid-Alellah”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 387-388.

Aktan, Ali, “Müstazî-Biemrillâh”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 128-129

Aktaş, Ümid, Tarihin Devrimci Yüzü ve İslâmî Devrim, İstanbul 1996.

Aktulum, Kubilây, Metinler Arası İlişkiler, Öteki Yay., II. bsk., Ankara 2000.

Akyüz, Ali, “Bir Yetişkin Eğitim Kurumu Olarak Suffa”, Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri, ed: M. Faruk Bayraktar, Ensar Yay., İstanbul 2006, 23-36.

Akyüz, Vecdi, Ailesini Çok Seven Hz. Muhammed, Bir Yay., İstanbul 2008.

Akyüz, Vecdi, “Devlet Başkanı, Hukuk Adamı ve Bir Medeniyet Kurcusu Olarak Hz. Muhammed (sav)”, Cahiliyye Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu, Fecr Yay., Ankara 2007, 187-238.

Akyüz, Vecdi, Hilâfetin Saltanata Dönüşmesi -Emevîlerin Kuruluş Devrinde İslâm Kamu Hukuku-, Dergah Yay., İstanbul 1991.

Akyüz, Vecdi, “Kölelik ve Cariyelik”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, I-IV, Ensar Yay., İstanbul 2007, I, 176-192.

Alâî, Ebû Saîd b. Halîl (761/1359), Câmiu’t-Tahsîl fî Ahkâmi’l-Merâsîl, thk: Hamdî b.

Abdilmecîd es-Selefî, Âlemu’l-Kütüb, II. bsk., Beyrut 1407/1986.

Alâyelî, Abdullah, Târîhu Hüseyn -Nakd ve Tahlîl-, Dâru’l-Cedîd, Beyrut 1994.

Albayrak, Halis, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Tefsir Anlayışı”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara 1993, 152-168.

Algar, Hamid, İslâm Devriminin Kökleri, çev: M. Çetin Demirhan, Ankara 1990.

Algül, Hüseyin, “Asr-ı Saadette İdari Yapı”, Bilgi ve Hikmet, (5), 1994, 61-67.

Algül, Hüseyin, “Asr-ı Saâdette İdârî Hayata Bir Bakış”, Din ve Devlet İlişkileri Sempozyumu –Bildiriler- Beyan Yay., İstanbul 1996, 83-98.

Algül, Hüseyin, “Ensar”, DİA, İstanbul 1995, XI, 251-252.

Algül, Hüseyin, “Esved el-Ansî”, DİA, İstanbul 1995, XI, 440-441.

Algül, Hüseyin, “Evs”, DİA, İstanbul 1995, XI, 541-542.

Algül, Hüseyin, “Ficâr”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 52.

Algül, Hüseyin, “Hadramut”, DİA, İstanbul 1997, XV, 65-68.

Algül, Hüseyin, “Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde İslâm Tarihi Dökümanlarının Değerlendirilişi”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara 1993, 221-230.

Algül, Hüseyin, “Himyerîler”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 62-63.

Algül, Hüseyin, “Hz. Ebû Bekir’in Hicretten Vefatına Kadar Olan Dönemdeki Faaliyetlerine Genel bir Bakış”, İSTEM, 2005, III (6), 105-120.

Algül, Hüseyin, Kerbelâ -Kanayan Bir Yara Gönül Sızlatan Bir Facia-, Ensar Yay., II. bsk., İstanbul 2009.

Algül, Hüseyin, “Muhacirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, Uludağ Ünv. İFD, 1993, V

Ali Cevâd, Târîhu’l-Arab Kable’l-İslâm, Bağdat 1950.

Ali Şeriati, Ali Şiası Safevî Şiası, çev: F. Artvinli, İstanbul 1990.

Ali Şeriati, Ali Şiası Safevi Şiası, çev: Feyzullah Artinli, Yöneliş Yay., II. bsk., İstanbul 1990

Ali Şeriati, Muhammed Kimdir, çev: A. Seyidoğlu, Ankara 1994.

Ali Şeriati, Muhammed’i Tanıyalım, çev: Ali Seyyidoğlu, Fecr Yay., Ankara 1995.

Ali Şeriati, Yarının Tarihine Bakış, çev: O. Bekin-E. Okumuş-M. S. Okumuş, Birleşik Yay.,

Ali, Mevlânâ Muhammed, The Early Caliphate, The Ahmadiyya Anjuman Ishâ’at Islam, Lahore 1932.

Ali,      Salih Ahmed, el-Mensûcâtu ve’l-Elbisetü’l-Arabiyyetü fi’l-Uhûdi’l-İslâmiyyeti’l-Ûlâ, Şirketü’l-Matbûât, Beyrut 2003.

Aliyyu’l-Kârî, Ali b. Muhammed b. Sultân (1014/1605), el-Esrâru’l-Merfua’ fi’l-Ahbâri’l-

Mevdua (Mevdûâtu’l-Kübrâ), thk., tlk., şrh: Muhammed b. Lütfi es-Sebbâğ,             el-

Mektebu’l-İslâmî, II. bsk., Beyrut/Dımeşk 1986.

Aliyyu’l-Kârî, Ali b. Muhammed b. Sultân (1014/1605), Mevdûâtu’l-Kübrâ, İstanbul 1308.

Aliyyu’l-Muttakî, Alâuddîn b. Husâmiddîn el-Hindî (975/1567), Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Efâl, I-VIII, trtb: Suyûtî, Haydarabâd 1313.

Aliyyu’l-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, Haydarabâd 1975.

Alpsoy, Said, Hz. Muhammed (sav) “En Sevgili”, Gelenek Yay., İstanbul 2006.

Altınay, Ramazan, “Erken Dönem İslam Toplumunda At Yarışları”, Dokuz Eylül Ünv.

Altınay, Ramazan, “Erken Dönem İslam Toplumunda Zenginler ve Fakirler”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2006, VI (2), 197-222.

Altındağ, Şinasi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1945.

Altıntop, Ömer, Hz. Muhammed (sav) Türk müydü? -Peygamberle ilgili Çarpıtılan Gerçekler-, Akis Kitap, İstanbul 2009.

Altungök, Ahmet, Eski İran’da Din ve Toplum (MS 226-652), Hikmetevi Yay., İstanbul 2015.

Altungök Ahmet, Siyâsi, İdâri, İktisâdi, Sosyal ve Kültürel Açıdan Sâsânî Devleti (MS. 226-652), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fırat Ünv. SBE, Elazığ 2012.

Altuntaş, Mehmet, “Tevrat ve Kur’an’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı”, Bozok Ünv.

Âlûsî, Mahmûd Sükrü el-Bağdâdî (1270/1853), Bülûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Arab, I-III, tsh: Muhammed Behcet el-Eserî, Dâru’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut tz.

Âmidî,   Seyfuddîn   (631/1233),    el-İmâmetu     min    Ebkâri’l-Efkâr    fî    Usûlu’d-Dîn,     thk:

Muhammed Zbeydî, Beyrut 1992.

Âmidî, Seyfuddîn (631/1233), Gayetu’l-Merâm fî İlmi Kelâm, thk: M. Mahmûd Abdullatîf, Kahire 1971.

Âmir   en-Neccâr, Fî Mezâhibi’l-İslâmiyyîn -el-Havâric, el-İbâdiye, eş-Şîa-, el-Hayâtu’l-Mısriyyetu’l-Âmme li’l-Kitâb, yer yok 2005.

Âmirî, Yahya b. Ebî Bekr (893/1487), Behcetü’l-Mehâlifi ve Buğyetul-Emâsili fi Telhîsi’l-Mucizeti veʼs-Siyeri veʼş-Şemâili, I-II, Dâru Sâdır, Beyrut tz.

Ammara, Muhammed, Laiklik ve Dini Fanatizm Arasında İslam Devleti, çev: Ahmet Karababa-Salih Barlak, Endülüs Yay., İstanbul 1991.

Ânî, Münzir Redîf Dâvud, “eş-Şehîd fi’ş-Şi’ri’l-Arabî-Dirâsetu Fenniye”, er- Risâletu’l-İslâmiyye, sayı: 209-210, (Bağdat 1408/1987), 37-50.

Antâkî, Muhammed Merî’ el-Emin, Limâzâ Ahtartu Mezhebe’ş-Şîa, Beyrut tz.

Antâkî, Muhammed Merî’ el-Emîn, Limâzâ Ahtartu Mezhebe’ş-Şîa, Müessesetu’l-A’lemi’l-Matbûât, Beyrut tz.

Anthony, Sean, “The Domestic Origins of Imprisonment: An Inquiry into an Early Islamic Institution”, Journal of the American Oriental Society, 2009, CXXIX (4), 571-596.

Apak, Âdem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi-I (Hz. Muhammed (sav) Dönemi), Ensâr Neşriyat, İstanbul 2006.

Apak, Adem, Asabiyet ve Erken Dönem İslâm siyasî Tarihindeki Etkileri, Düşünce Yay., İstanbul 2004.

Apak, Adem, “Hz. Osman’ın Halifeliği Döneminde Meydana Gelen Siyasî Problemler ve Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, 2005, (4), 157-170.

Apak, Adem, Hz. Osman Dönemi Devlet İdaresi, İnsan Yay., İstanbul 2003.

Apak,  Adem, “Hz. Osman’ın Hilafeti Döneminde Ümeyyeoğulları’nın Devlet İdaresindeki Yeri”, Uludağ Ünv. İFD, 1998, VII (7), 487-521.

Apak, Adem, “z. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yay., Ankara 2007, 315-324.

Apak, Adem, “İslam Öncesi Arapların Ulühiyet Anlayışında Kâhinlerin Yeri”, Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı, ed: M. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015, 53-77.

Apak, Adem, Kur’ân’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu, Kuramer, Yay., İstanbul 2017.

Apak, Adem, “Uzza”, Cahiliye Araplarının İlahları, ed: M. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yay., Ankara 2016, 111-121.

Apaydın, H. Yunus, “Velâyet”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 15-19.

Arabî, Muhammed Memdûh, Devletu’r-Resûl (sav) fi’l-Medîne, el-Heyetu’l-Mısriyyeti’l-Âmme li’l-Kitâb 1988 (tıpkı basım: Mektebetu’l-İrşâd, İstanbul tz).

Arabî,  Muhammed Memdûh, Devletü’r-Resûl fi’l-Medîne, el-Hey’etü’l-Mısriyyeti’l-Âmme li’l-Kitâb, Mısır 1988.

Arafat, W. N., “Medine Yahudileri ve Benî Kureyza Hikayesi Üzerine Yeni Bakışlar”, çev: Şaban Öz, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004, XVII (2), 139-144.

Aras, Ömer, Kinde Kabilesi, SAMER Yay., Kahramanmaraş 2019.

Aref, A., The Closing Phase of Ottoman Rule in Jerusalem, Studies on Palestine during the Ottoman Period, ed: Moshe Moaz, Magnes Press, Jerusalem 1975, 334-340.

Arı, Mehmet Salih, “Câhiliye Toplumundan Medeni Topluma Geçiş Süreci: Yeni Bir Sosyal Düzenin Doğuşu”, İSTEM, 2004, II (4), 173-188.

Arı, Muhammet Salih, “Tuleyha b. Huveylid”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 362-363.

Aristoteles. Poetika. Çeviren S. Fırat, Can Yay., İstanbul 2013.

Arjomand, Said Amir, “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of Foundation of the Umma”, International Journal of Middle East Studies, 2009, XLI (4), 555-575.

Arkoun, Muhammed, “İslâmî Düşüncede Otorite Kavramı: Lâ Hükme illâ Lillah”,

İslâm’da Siyaset Düşüncesi, çev: Kâzım Güleçyüz, İnsan Yay., İstanbul 1995, 47-73.

Arkoun,  Muhammed,  “İslâmî  Düşüncede  Otorite  Kavramı:  Lâ  Hükme  İllâ  lillah”,

İslâm’da Siyaset Düşüncesi, çev: Kâzım Güleçyüz, İnsan Yay., İstanbul 1995

Armağan, Servet, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, DİB Yay., Ankara 1992.

Armaoğlu, Fahir, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1994.

Armstrong, Karen, Hz. Muhammed -İslam Peygamberinin Biyografisi-, çev: Selim Yeniçeri, Koridor Yay., İstanbul 2005.

Armstrong, Karen, Hz. Muhammed, çev: Selim Yeniçeri, ed: Feyza Betül Köse, Koridor Yay., İstanbul 2017.

Armstrong, Karen, İslam: Kısa Bir Tarih, çev: Selim Yeniçeri, ed: Şaban Öz, Koridor Yay., Ankara 2008.

Arnold, Thomas Walker, “Halife”, İA, MEB Yay., İstanbul 1987, V/I, 148-155.

Arnold, Thomas Walker, İntişar-ı İslâm Tarihi (İslâm’ın Yayılış Tarihi), çev: Hasan Gündüzler, Akçağ Yay., II. bsk., Ankara 1982 (I. bsk. 1971).

Arnold, Thomas Walker, İslâm’ın Tebliğ Tarihi, çev: Bekir Yıldırım–Cenker İlhan Polat, İnkılâb Yay., İstanbul 2007.

Arnold, Sir Thomas W., The Caliphate, Oxford University Press, Oxford 1924.

Arnon, A., The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period, Middle Eastern Studies 1992, XXVIII (1), 1-65.

Aro, Jussi, “Zerdüşt Muamması”, çev: Esko Naskali, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2014, I (2), 197-208.

Arslan, Ahmet. İbn Haldun. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 1987.

Arslan, Mustafa, “İslam’ın İlk Döneminde Toplumsallaşma Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış: Kardeşleştirme Örnek Olayı”, Asr-ı Saadet Dünyası –Yeni Bir Toplum İnşası–, der: Adnan Demircan, Siyer Yay., İstanbul 2015, 155-224.

Arslantaş, Nuh, “Abbasiler Döneminde Yahudilerin Temel Eğitim Kurumları: Bet ha-Seferler ve Beytülmidraslar”, Belleten, 2014, LXXVIII (282), 435-474.

Arslantaş, Nuh, Emeviler Döneminde Yahudiler, Gökkubbe Yay., İstanbul 2005.

Arslantaş, Nuh, “Hz. Peygamber’in Çağdaşı Yahudilerin İnanç-İbadet ve Dini Hayatları ile İlgili Bazı Tespitler”, Marmara Ünv. İFD, 2008, XXXIV (1), 55-92.

Arslantaş, Nuh, “Hz. Peygamber’in Çağdaşı Yahudilerin Sosyo-Kültürel Hayatlarına Dair Bazı Tespitler”, İSTEM, 2008, VI (11), 9-46.

Arslantaş, Nuh, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, Kuramer Yay., İstanbul 2016.

Asali, Kamil Jamil, “Jerusalem Under the Ottoman, 1516-1831 AD”, Jerusalem in History, ed: Kamil Jamil Asali, Scorpion Publishing, England 1989.

Asâmî, Abdulmelik b. Hüseyin b. AbdulMelik (1111/1699), Semtu’n-Nücûmi’l-Avâlî fî Enbâi’l-Evâili ve’t-Tevâlî, I-IV, thk: Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavvız. Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1998/1419.

Asali, K. J., “Jerusalem under the Ottoman”. Jerusalem in History, ed: K. J. Asali, Scorpion Publishing, England 1989, 201-227.

Aseli, Kamil Jamil, Jerusalem under the Ottoman, Jerusalem in History, ed. K.J. Asali, Scorpion Publishing, England, 1989.

Aseli, Kamil Jamil, Kudüs (Osmanlı Dönemi ve Sonrası), DİA, İstanbul 2002, XXVI, 334-338.

Askalânî, Mahmûd Abdulhamîd, Akâidu’ş-Şîa, Dâru’l-Eymân, İskenderiye 2004.

Aslan, Abdülgaffar, İslâm’da Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik Olgusu, Araştırma Yay., Ankara 2009.

Aslan, Mert, Hz. Muhammed Yaşıyor mu?, Hemen Kitap Yay., İstanbul 2009.

Aslan, Recep, “İstişârenin Önemi ve Hz. Peygamber’in Uygulamalarından Örnekler”, Anemon Muş Alparslan Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, II (1), 223-241.

Aslanapa, Oktay, “Kubbet El-Sahra’da Osmanlı Devri Tamirleri”, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yüce Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1989.

Aslanapa, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Yay., İstanbul 1986.

Âşık, Nevzat, Sahâbe ve Hadîs Rivâyeti (Tahammül, Nakil ve Tenkîdleri), Akyol Neşriyat, İzmir 1981.

Âşıkkutlu, Emin, Hadiste Rical Tenkidi (Cerh ve Tadil İlmi), MÜ İlâhiyât Fak. Yay., İstanbul 1997.

Atalan, Mehmet, “Alioğullarının İç Çekişmesi”, Fırat ÜİFD, 2009, XIV, (2), 63-76.

Atalan, Mehmet, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Cafer es-Sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005.

Atalay, Orhan, “Cahiliye Döneminde Putlar ve Putçuluk”, İslâmî İlimler Dergisi, 2010, V (1), 91-106.

Ataöv, Türkaya, Kudüs ve Devletler Hukuku, Yonca Matbaası, Ankara 1989.

Atar, Fahrettin, İslam Adliye Teşkilatı, DİB Yay., Ankara 1991.

Atar, Fahrettin, “Kadı”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 66-69.

Atar, Fahrettin, “Mükâtebe”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 531-533.

Atar, Fahrettin, “Nikah”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 112-117.

Atay, Hüseyin, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara 1983.

Atay, Hüseyin, İslam’ın Siyasi Oluşumu, Atay ve Atay Yay., Ankara 1999.

Atçeken, İsmail Hakkı, Devlet Geleneği Açısından Hişam b. Abdülmelik, Ankara Okulu Yay., Ankara 2001.

Atçeken, İsmail Hakkı, Endülüs’ün Fethi ve Mûsâ b. Nusayr, Araştırma Yay., Ankara 2002.

Atçeken, İsmail Hakkı, “Hz. Osman Dönemi İç Olaylarında Mervân b. Hakem’in Rolü”, Selçuk Ünv. İFD, 1999, (9), 315-348.

Ateş, Ahmed, “Hüseyin b. Ali b. Ebî Talib”, İA, V/I, Eskişehir 1997, 634-640.

Ateş, Ali Osman, “Akıl Hastalıkları Üzerine Cinlerin Etkisi ve Rukye Konusuyla İlgili Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, 1993, XXIX (2), 103-128.

Ateş, Ali Osman, Ehl-i Sünnet ve Şia’nın Delil Olarak Aldığı Bazı Hadîsler, Beyan Yay., İstanbul 1996.

Ateş, Ali Osman, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Âdetleri, Beyan Yay., İstanbul 1996.

Ateş, Süleyman, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hayatı, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul tz.

Ateş, Ali Osman, Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar, Beyan Yay., İstanbul 1996.

Athamina, Khalil, “Emevî Hilafeti Döneminde Arap İskanı”, çev: Saim Yılmaz, Sakarya ÜİFD, 2000, II, 203-226.

Athamina, Khalil, eş-Şûrâ fi’l-Asri’l-Ümevî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1410/1990.

Athamina, Khalil, Nizâmu’l-Velâyeti’l-Ahd ve Virâsetü’l-Hilâfe -fi’l-Asri’l-Ümevî-, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1411/1991.

Atmaca, Gökhan, “Nüzûl Sürecinde Bir Muhatab Olarak Hz. Ömer ve Muvâfakatları”, Sakarya Ünv. İFD, 2010, XXI, 43-67.

Atvân, Hüseyin, el-Emeviyyûn ve’l-Hilâfe, Dâru’l-Cîl, Ammân 1986.

Atvân, Hüseyin, eş-Şûrâ fi’l-Asri’l-Ümevî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1410/1990.

Atvân, Hüseyin, Nizâmu’l-Velâyeti’l-Ahd ve Virâsetü’l-Hilâfe -fi’l-Asri’l-Ümevî-, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1411/1991.

Avcı, Casim, “Hilafet”, DİA, İstanbul 1998, XVII, 539-546.

Avcı, Casim, İslâm Bizans İlişkileri, Klasik Yay., İstanbul 2003.

Avcı, Casim-Şentürk, Recep, “Kabile”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 30-32.

Avcı, Casim, “Kaynukâ (Beni Kaynuka)”, DİA, İstanbul 2002, XXV, 88.

Avcı, Casim, “Kudüs (Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar)”, DİA, İstanbul, 2002, XXVI, 327-329.

Avcı, Casim, “Kurayza (Beni Kurayza)”, DİA, İstanbul 2002, XXVI, 431-432.

Avcı, Casim, Muhammedü’l-Emin Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı, Hayy kitap, İstanbul 2008.

Avcı, Casim, “Mu’tasım-Billâh”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 380-382.

Avcı, Casim (ed), Son Peygamber Hz. Muhammed, İsam Yay., İstanbul 2007.

Avcı, Yasemin, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), Phoenix Yay., İstanbul 2004.

Avesta, çev: Fahriye Adsay-İbrahim Bingöl, Avesta Yay., Diyarbakır 2012.

Ay, Mahmut, Mu’tezile ve Siyaset -Mu’tezîlizmin İktidar Mücadelesi-, Pınar Yay., İstanbul 2002.

Ay, Mehmet Emin, Şefkat Peygamberi Hz. Muhammed (sav), Beyza Kitap, İstanbul 2007. Ayar, Kenan, Dört Halîfe Dönemi Siyasî Olaylarında Kur’an’ın Rolü, Etüt Yay., Samsun

Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emevîler, TDV Yay., Ankara 1993.

Aycan, İrfan, “Emevîler Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri (41-132/661-750), AÜİFD, 1999, XXXIX, 147-174.

Aycan, İrfan, “Emevîler Döneminde Bir İktidar Mücadelesi Örneği Abdullah b. Zübeyr (622-692)”, AÜİFD, 2000, XLI, 99-115.

Aycan, İrfan, “Emevî İktidarının Devamında Sakîf Kabîlesinin Rolü”, AÜİFD, 1997, XXXVI, 119-141.

Aycan, İrfan, “Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî”, DİA, XIV, İstanbul 1996, 427-428.

Aycan, İrfan, “İslam Toplumunda Eğlence Sektörünün Ortaya Çıkışı”, AÜİFD, 1998, XXXVIII, 155-193.

Aycan, İrfan, “Mervân I”, DİA, XXIX, İstanbul 2004, 225-227.

Aycan, İrfan, “Mus’ab b. Zübeyr”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, 227.

Aycan, İrfan, Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebî Süfyan, Fecr Yay., Ankara 1990.

Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emeviler, TDV Yay., Ankara 1993.

Aycan, İrfan-Söylemez M. Mahfuz, Emevîler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara Okulu Yay., Ankara 2011.

Aycan,  İrfan-Söylemez,  M.  Mahfuz,  İdeolojik  Tarih  Okumaları,  Ankara  Okulu  Yay.

Aycan, İrfan-Söylemez, Mahfuz-Altınay, Ramazan-Erkoçoğlu, Fatih-Parlak, Nizamettin, Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, İlâhiyât Yay., Ankara 2003.

Aycan,  İrfan-Söylemez,  Mahfuz-Yurtseven,  Necmeddin,  Apokratif  Tarih  Yazıcılığı-Mısır’ın Fethi Bağlamında Bir Eser İncelemesi˗, Araştırma Yay., Ankara 2003.

Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrâiliyat, DİB Yay., Ankara 1979.

Aydın, Abdullah, Peygamberimiz (sav)’in Hayatı, Seda Yay., IV. bsk., İstanbul 2007.

Aydın, Abdurrahman, “Fahreddin Râzi ile Elmalılı Tefsirleri Bağlamında Nebî, Resûl ve Peygamber Kavramlarına Genel Bir Bakış”, Gaziosmanpaşa Ünv. İFD, 2015, III

Aydın, Hayati, Gadirihum -Şîî ve Sünnî Literatürde İmâmet, Hilâfet ve Velâyet Kavramlarının Dinî ve Siyasî Arka Planı-, Şa-to Yay., İstanbul 2001.

Aydın, Hayati, Gadirihum, Şa-to Yay., İstanbul 2001.

Aydın, Mehmet Akif, “Kadın (İslam’da Kadın)”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 86-94.

Aydın, Mehmet Akif-Hamidullah, Muhammed, “Köle”, DİA, İstanbul 2002, XXVI, 237-346.

Aydın, Mehmet, Müslümanların Hristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1998.

Aydın, Mustafa, İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi, Pınar Yay., İstanbul 1991.

Aydın, Zeynel Abidin, Hz. Osman ve Sonrası Dönemde Kur’an’ın Metinleşme Tarihi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Ünv. SBE, Ankara 2008.

Aydınlı, Osman, “İlk Müslüman Toplumun İnşasında Özgüven Faktörü ve Rıdvan Biatı”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yay., Ankara 2007, 431-442.

Aydınlı, Osman, “Kaderî Anlayışın İlk Tezahürleri”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2003, XVI (2), 249-262.

Aydınlı, Osman, Mu’tezilî İmâmet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Araştırma Yay., Ankara 2003.

Aydingün, I.&Dardağan, E., Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building, Middle Eastern Studies, 2006, XLVI (2), 319-334.

Ayhan, Medeni, Bilim, Tarih ve Metodoloji, Sis Yay., Ankara 1998.

Aynî, Ebû Muhammed Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed (855/1451), Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhiʼl-Buhârî, I-XII, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut tz.

Aysevener, Kubilay, “Arnold J. Toynbee’nin Tarih Görüşü”, Felsefe Dünyası, 1992, VI,

Aysevener, Kubilay, Collingwood’un Tarih Felsefesi, İmge Yay., Ankara 2001.

Aysevener, Kubilay, “Tarih ve İlerleme”, Felsefe Dünyası, 1994, XIV, 65-71.

Aysevener, Kubilay-Barutca, E. Müge, Tarih Felsefesi, Cem Yay., İstanbul 2003.

Aysî,   Riyâd, en-Nizâu beyne Efrâdi’l-Beyti’l-Emevî ve Devruhu fî Sukûti’l-Hilâfeti’l-Emeviyye, Dâru Hassân, yer yok 1406/1985.

Aytekin, Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı, Ensar Yay., İstanbul 2007.

Aytemür, Cemaleddin, Kutsal Kitaplarda Hz. Muhammed, Ayışığı Kitapları Yay., İstanbul 2004.

Ayyâşî, İbrahim b. Ali, Medîne beyne’l-Mazî ve’l-Hâdır, Mektebetü’l-İlmiyye, Medine 1972.

Azimli, Mehmet, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1, Hz. Ebû Bekir, Ankara Okulu Yay., Ankara 2011.

Azimli, Mehmet, Dört Halifeyi Farklı Okumak-2 -Hz. Ömer-, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012.

Azimli, Mehmet, “Hulefa-i Raşidin Döneminde Halife Seçimleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007, VII (1), 35-59.

Azimli, Mehmet, “Hz. Ömer’in Müslüman Oluşuyla İlgili Rivâyete Farklı Bir Yaklaşım”, İslâmiyât, 2003, VI (1), 173-183.

Azimli, Mehmet, “İtibara Dair -Bir Eleştiri Münasebetiyle-”, Nida Dergisi, 2012, (156), 56-59.

Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, I-II, Ankara Okulu Yay., 2008-2009.

Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak-II Medine Yılları, Ankara Okulu Yay., Ankara 2009.

Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara Okulu Yay., Ankara 2010.

Azimli, Mehmet, X. yy’a Kadar Şiî Karakterli Hareketler, Öykü Yay., Konya 2006.

Aziz Mahmud Hüdâyî, Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed’in Zuhûrû (Hulâsatü’l-Ahbâr), çev: Kerim Kara-Mustafa Özdemir, İnsan Yay., İstanbul 1997.

Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, (Yayımlanmamış Doktra Tezi), Marmara Ünv. SBE, İstanbul 2007.

Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, İSAM Yay., İstanbul 2011.

Azizova, Elnure, “İlk Dönem İslam Toplumunda Kadınların Tezyini Üzerine Bazı Notlar”, Bakü Devlet Ünv. İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, 2009, (12), 151-164.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER