amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Okulda Çocuğun Eğitimi Nedir?

değerlereğitimi

Toplumlar kendileri için uygun olan davranışları sergileyen insanları kendilerine özgü olan eğitim süreci içinde yetiştirirler. İşte bu sebepten dolayıdır ki, toplumlar insanı, tesadüflere ve kültürün gelişigüzel etkilerine bütünüyle bırakmamışlardır. Toplumlar insanlara birlikte yaşamanın gerekliliğini öğretmek ve toplum bilincini yerleştirmek için eğitim süreçlerinin amaçlarını ve içeriğini belirlemiş ve eğitimi kontrol altına almışlardır. Bu sebeple eğitim bir … Devamını oku…

Ailede Çocuğun Eğitim Nedir?

değerlereğitimi

Ailede eğitim konusuna geçmeden önce öncelikle ailenin tanımını yapmak yerinde olur. Aile, kan bağıyla birbirine bağlılıkları bulunan, aralarında toplum tarafından belirlenmiş haklara ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumu ifade eder. İnsanların, kişiliklerinin temelini oluşturan davranışların kazanılmasında ailenin ve aile ortamının etkisi büyüktür. Çocuklar, küçük yaşlarında anne babalarını ve ailede sevdikleri ve kendilerine yakın buldukları … Devamını oku…

Çocuklarda Gelişim Nedir?

değerlereğitimi

Çocuk söz konusu olduğunda, onun eğitimi için konuşuyorsak öncelikle gelişim özelliklerinin bilinmesi temel ihtiyaçtır. Ancak bu başlık altında sadece gelişim kavramından bahsedeceğimizden ne anlama geldiğini vermekle yetineceğiz. Çocuğun gelişim özelliklerine ise, çalışmamızın ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak yer verilecektir. Gelişme organizmaların, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişim bir süreçtir … Devamını oku…

Din Öğretimi Nedir?

değerlereğitimi

Konumuz insan olduğundan, insan için olan bir bütünden, dinden de bahsetmek gerekmektedir. Burada sadece din kelimesinin ne anlama geldiğinden, kullanım yerlerinden ve insan için olan öneminden bahsedilecektir. Din eğitimine ise ileride daha geniş bir şekilde yer verilecektir. Din kelimesi sözlükte; hizmet etmek, hâkim, yargılama gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise; insanın tecrübesinde gizlice yaşayan bir … Devamını oku…

Çocukta İlgi Nedir?

değerlereğitimi

Çalışmamamızın ana unsurunu çocuklar oluşturduğundan, onların duygularının ve tutumlarının oluşmasında etkili olan ilgi konusuna da değinmeden geçmek istemedik. Konumuz için tutum kavramı ne kadar önemliyse, tutumların oluşmasında önemli olan ilgiler de oldukça önem arz etmektedir. İnsanoğlu yapısı ve fıtratı gereği merak duygusunu içinde barındırmaktadır. Merakın oluşması aşamasında ise ilgileri ortaya çıkar. Kişi hangi konuya ilgi … Devamını oku…

Tutum Nedir?

Tutum Nedir?

Konumuzun kilit noktasını oluşturan diğer bir kavram ise tu-tumdur. Tutum kavramı, bireyin çevresinde gördüğü olgu, olay ve nesnele-re karşı ortaya koyması beklenilen tepkiyi ifade eder. Tutum konusunda yapılan tanımlar oldukça fazladır. Psikologlar, sosyologlar ve davranış bi-limciler tutum tanımı yaparken kendi alanlarına ilişkin tanımlar yapmışlar-dır. Bu durum sonucunda pek çok tutum tanımı ortaya çıkmıştır.13 Bu tanım-lara … Devamını oku…

Öğrenme ve Öğretim Nedir?

değerlereğitimi

Eğitim, öğrenme ve öğretme tanımları birbirlerinin tamamlayıcısı olan kavramlardır. Bu kavramlar birbirlerine bir zincirin halkaları gibi bağlıdırlar. Bu kavramları birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Öğrenme, bireyin yaşantısı sonucu davranışlarında kalıcı izli bir değişiklik oluşturma sürecinin tamamını kapsamaktadır. Birey, hayatının her alanında bir takım etkileşimler içerisinde olmasına rağmen, her etkileşim kendisinde kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmaz. Bundan … Devamını oku…

Öğretmen Nedir?

değerlereğitimi

Eğitim denilince tabii olarak aklımıza toplumumuzda bu işi kendine meslek edinmiş öğretmenlerimiz gelmektedir. Öğretmen: “Eğitimin/insan yetiştirme düzeninin mimar mühendisidir. Öğretmen, uygun özelliklere, yeteneklere sahip olma yanında düzenli bir eğitimle istenilen davranışları kazanmış, öğretmenlik kişiliğini, ruhunu, özünü benimsemiş ve özümsemiş kişidir.” Öğretmen, bir çocuğun üzerinde ailesinden sonra en etkili kişidir. Özellikle ilkokula yeni başlamış bir öğrenci … Devamını oku…

Eğitim Nedir?

değerlereğitimi

Eğitim, yaşadığımız hayatın tamamlayıcı bir parçasıdır. Konu insanlık olunca, insan hayatını eğitimsiz düşünmek mümkün görülmemektedir. İnsanın hayat hakkında bir düşünceye sahip olması, onun yaşamındaki eğitimin etkisinin bir sonucudur. Eğitim, insanın hayatına etki eden ve daha güzel bir hayat yaşamanın bir yolu olarak görülmektedir. Eğitim, en genel anlamıyla insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Eğitim sürecinden … Devamını oku…

Değerler Eğitiminin Etkinliği

değerlereğitimi

Son zamanlarda yapılan araştırmalar okul içerisinde çeşitli bağlamlarda ve farklı sınıf seviyelerinde geniş kapsamlı bir şekilde uygulanan değerler eğitiminin etkililiğini ortaya çıkarmıştır. Sarı ve Doğanay  ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin, demokratik değerlerin kazanmasında açık ve örtük programın etkisini karşılaştırmak amacıyla öğretmenler ve öğrenciler üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Çalışma 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Adana’ da eğitim gören düşük, … Devamını oku…