amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Cinlerle nasıl iletişim kurulur? Cin çağırma nedir ve nasıl yapılır?

Günümüzde falcı, medyum veya cinci adı verilen bazı kişilerin, birtakım tuhaf yöntemlerle cinlerle iletişim kurdukları, onlardan bilgiler aldıkları, insanların geçmiş ve gelecekleriyle ilgili bilgiler verdikleri söylenmekte ve bu yöntemle bazı hastalıkları tedavi edebildikleri belirtilmektedir. Çağdaş dünyanın devasa sorunlarıyla mücadele eden ve zaman zaman da bunalan bazı insanların bu türden söylentileri ciddiye aldığı ve meselelerine bu yöntemle çözüm aradıkları görülmektedir.

Cinler, tabiatları itibariyle gözle görülemeyen varlıklar oldukları için, bu türden iddiaları doğrulamak mümkün olmamakta, bu ise yalan yanlış pek çok iddia ile ve insanları cinlerden kurtarma bahanesiyle insanların zaaflarından yararlanarak durumun kişisel menfaatler için kullanılmasına yol açmaktadır. Bugün toplumun değişik kesimlerinde farklı ad ve unvanlarla bu işle uğraşan pek çok insan bulunmaktadır.

Ruhçu/spiritüalist akımın temsilcileri, ağırlıklı olarak ruh çağırmakla meşgul olmakta ve hatta çağrılan ruhların ve cinlerin fotoğraflarını bile çekebildiklerini iddia etmektedirler. Cin çağırmayla ilgili haber ve anlatımlar o kadar sıklıkla gündeme geliyor ki her nerede bu konu açılsa, neredeyse herkesin anlatabileceği bir vakanın mevcut olduğu görülüyor.

Cin çağırma, aslında ruh çağırma konusunun bir detayı olarak görülebilir. Çünkü daha önce değindiğimiz gibi, ruh çağırma seanslarında gelen varlığın, insan ruhu olması mümkün değildir ve âlimlerin yaygın olarak paylaştıkları kanaate göre de burada gelen ve falcı veya medyumlara bilgi veren varlığın cinler olması kuvvetle muhtemeldir. Cinlerin gerçek suretleriyle olmasa da birtakım başka suretlere bürünebildikleri ve temessül ettikleri, bu suretleriyle insanlar tarafından görülebildiğini ve hatta iletişim kurmanın da mümkün olduğunu bir önceki başlıkta belirtmiştik. Bu seanslarlarda insanların geçmişine dair bazı bilgiler verildiği için insanların merakını celbetmiş, bu türden seanslar dün olduğu gibi bugün de insanımızın ilgisini çekmeyi sürdürmüştür.

Cinlerin aktardığı düşünülen haberlerin bir kısmı doğru çıkmakta ve insanlar için gayp niteliği taşıdığı için de ilgi çekmektedir. Ancak şunu belirtelim ki cinlerin verdikleri bilgiler kesinlikle gayp niteliğinde değildir, cinler de insanlar gibi kesinlikle gaybı bilemezler. Bununla birlikte cinlerin ömürleri insanlardan uzundur ve daha fazla yaşayabilmektedir. Uzun süre yaşamaları sebebiyle, insan için gayp hükmünde olan geçmiş, onlar için şimdi olmakta ve dolayısıyla geçmişe ilişkin verdikleri haber bazan doğru çıkabilmektedir.

Bazı yazarlar, insanlara insanın geçmişiyle ilgili bilgileri şeytanların, yani cinlerin inançsız ve kâfir olanlarının verdiğini,39 semadaki meleklerden kulak hırsızlığı yoluyla bazı haberler çalmaya çalıştıkları ve sonra bunları yalanla karıştırarak insanlara aktardıklarını ifade etmektedirler.40 Onların verdikları bilgiler gayba ve geleceğe ait bilgiler olmadığı gibi, doğrusunu yanlışından ayırt edebilmek de mümkün değildir ve çoğunlukla da insanları yanıltıcı bir mahiyet arzeder. Zaten inançsız cinlerin baş temsilcisi konumunda olan şeytanın aslî gayesinin vesvese vererek insanları yanıltmak olduğu bilinmektedir.

Cinlerin, insanlara bilmedikleri bazı mâlûmatı bildirebilecekleri konusunda İslâm âlimleri arasında bir ittifak da mevcut değildir. Bazıları bunu nübüvveti ispat noktasında kafa karışıklığına yol açabileceği endişesiyle câiz görmezken, diğer bazı âlimler de cinlerin insanların hizmetinde kullanılmasının ve onlara bilmedikleri bazı bilgileri vermelerinin câiz olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Cinlerle insanlar arasındaki iletişimin en önemli örneği olarak ruh çağırma seansları görülmektedir. Bu türden seansları fırsat bilerek bazı kötü niyetli ve inançsız cinlerin falcı medyumlarla iletişime geçtikleri ve bazı bilgiler aktardıkları, bu seanslara katılan kişiler tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca cinlerin kendileriyle irtibat kurmaya çalışan kişilere bilgi aktarabilecekleri, onların insanların davranışını gördüklerinden, şahit oldukları olayları bilebilecekleri, aynen insanlar gibi tahminlerde bulunabilecekleri Kur’an âyetlerinden anlaşılmaktadır.

Cinlerle iletişim ve cin çağırma, meselenin bir ucunun gayba ve diğer uçunun da gözle görülemeyen cinler gibi ruhanî/latif varlıklara dayandırılması sebebiyle suistimale açık bir konudur. İnsanın yaratılış itibariyle şerefli ve cinlerden üstün olduğu, cin çağırma seanslarında cinlerin aktardığı bilginin bir kısmının kötü niyetli ve inançsız şeytanların vesvesesi olabileceği, insanları şüpheye düşürme amacı taşıdığı hususu da akıldan çıkarılmamalıdır.