amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Fakirlikten kurtulma duası nedir? Fakirlikten kurtulmak için hangi dualar edilir?

Zenginlik ve fakirlik bir olgudur. Her toplumda zengin de fakir de vardır. Kur’ân’da pek çok ayette Allah’ın istediğine hesapsız derecede rızık vereceği bildirilmektedir (Meselâ bk. Âl-i İmrân, 3/27). İnsanlara malı-mülkü veren de alan da Allah’tır. (Âl-i İmrân, 3/27) Ancak Allah kimsenin emeğini zayi etmez, çalışanın karşılığını verir. Bu itibarla insanlar çalışarak Allah’ın nimetlerinden faydalanmaya çalışmalı, fakirlikten de Allah’a sığın-malıdır. Peygamberimiz (s.a.s.), şöyle dua ederek fakirlikten Allah’a sığınmış ve bize örneklik etmiştir:

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri.”

Anlamı: Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım.” (Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, İsti’âze, 28; No:7920; Ahmed b.Hanbel, V, 36)

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı sahatıke.”

Anlamı: Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve âfiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından

Sana sığınırım.” (Nesâî, es-Sünenü’l-Kübra, İstiâze, 56, No: 7955)

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l-me’semi ve’l-mağrami ve min fitneti’l-kabri ve ‘azâbi’l-kabri ve min fitneti’n-nâri ve ‘azâbi’n-nâri ve min şerri fitneti’l-ğınâ ve e’ûzü bike min fitneti’l-fakri.”

Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan, borçtan, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehen-nem azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden Sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden Sana sığınırım.”