amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Kötülüklerden korunmak için hangi dualar edilir? Musibetlerden korunma duası nedir?

Sahabeden Suheyb (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in şöyle dediğini bildirmiştir:

“Mü’minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayırdır. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek bir şeye nail olsa şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.”

Bu hadisin ifadesinden anlaşılmaktadır ki, insan hem bolluk zamanında hem de sıkıntılı zamanlarda daima Allah’a yönelmeli, sürekli O’na dua etmelidir.

Sahabeden Osman b. Affan (r.a.)’ın rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kul her günün sabahında ve akşamında üç defa;

Okunuşu: “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’u’l-‘alîm.”

Anlamı: Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla! O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilen-dir, derse ona hiçbir şey zarar vermez, görülmedik kaza ve belâ ona isabet etmez.”

Peygamberimiz (s.a.s.);

“Belânın felaketinden, helâkin gelmesinden, kötü kazadan, düşmanların şamatasından Allah›a sığının” (Buhârî, De’avât, 27; Ebû Davud, Salât, 367; Müslim, buyurmuş ve kendisi Allah’a şöyle sığınmıştır:

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-‘aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-herami ve’l-buhli.

Ve e’ûzü bike min ‘azâbi’l-kabri.

Ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâti.”

Anlamı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Kabir aza-bından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.”

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’ş-şikâkı ve’n-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı.”

Anlamı: “Allah’ım! Ayrılıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvud, Salât, 367)

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’t-teraddî ve’l-hedmi ve’l-ğarakı ve’l-harîkı.

Ve e’ûzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytânü ‘ınde’l-mevti.

Ve e’ûzü bike en emûte fî sebîlike müdebbiran.

Ve e’uzü bike en emûte ledî’ğan.”

Anlamı: “Allah’ım! Yüksekten düşmekten, göçükten / göçük altında kalmaktan, boğulmaktan, yangından Sana sığınırım.

Allah’ım! Ölüm anında şeytana çarpılmaktan Sana sığınırım.

Allah’ım! Senin yolundan dönerek ölmekten Sana sığınırım.

Allah’ım! Yılan sokması ile ölmekten Sana sığınırım.” (Nesâi, es-Sünenü’l-Kübrâ, İstiaze, 65, No:7972)

Her çeşit şerlerden, kötülüklerden, günahlardan, Allah’ın yasaklarından, cehennemden vs. Allah’a sığınmak, O’nun korumasını talep et-mektir.

Sahabeden Ebû’d-Derdâ (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Kim, şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar; akşamleyin okursa, sabaha kadar kendi başına, ehline ve malına bir musibet gelmez:

Okunuşu: “Allâhümme! Ente Rabbî. Lâ ilâhe illâ ente.

‘Aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-‘arşi’l-‘azîm.

Mâşâ’allahü kâne vemâ lem yeşe’ lem yekün.

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.

Alemü ennallâhe ‘alâ külli şey’in kadîr.

Ve enne’llâhe kad ehâta bi külli şey’in ‘ılmâ.

Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente âhizün bi nâsiyetihâ.

İnne Rabbî ‘alâ sıratın müstakîm.”

Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur.

Sana güvendim ve Sen yüce Arş’ın sahibisin.

Allah’ın dilediği olur, O’nun dilemediği de olmaz.

Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah’tır.

Bilirim ki, Allah’ın her şeye gücü yeter.

Ve Allah, her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.

Allah’ım! Nefsimin şerrinden ve senin yönetimin altındaki bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim (yaptığı her işte) doğru yoldadır.” (Taberânî, ed-Dua, No: 343, I, 129)

İbn Ömer (r.a.); Peygamberimiz (s.a.s.), her türlü bela ve musibete karşı sabah-akşam şöyle dua etmeyi asla terk etmezdi, demiştir:

Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke’l-‘âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhirati.

Allâhümme innî es’elüke’l-‘afve ve’l-‘âfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî.

Allâhümme’stür ‘avrâtî ve âmin rav’âtî.

Allâhümme’hfaznî min beyni yedeyye ve min halfî ve ‘an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî.

Ve e’ûzü bi ‘azametike en üğtâle min tahtî.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum.

Allah’ım! Senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum.

Allah’ım! Eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört, korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir.

Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı) muhafaza eyle. Altımdan kahrına uğramaktan (depremden) senin azametine sığınırım.”