Cengiz Aytmatov kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir?

Kanlı Stalin rejiminin milyonlarca kurbânından biri olarak 1937’de, M. Dıykanbayeva’dan öğrendiğimize göre, Pantürkizm ve milliyetçilik suçlamasıyla gözaltına alınıp 1938’de 34 yaşında öldürülen ve benzer sebeplerle […]

Kani Karaca kimdir?

Klâsik Türk mûsıkîsinin en güçlü ve mütebahhir icrâcılarından; naathan, mevlidhan, gazelhan Kâni Karaca Adana’da dünyâya gelmiş ve çok küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir. İlk hocası, aynı […]

Yılmaz Öztuna kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir?

Târihçi, müzikolog, gazeteci ve siyâsetçi kimliklerinin her birinde ortaya koyduğu eser ve çalışmalarıyla temâyüz etmiş olan Yılmaz Öztuna, İstanbul Vezneciler’deki Nuri Paşa Konağı’nda, klâsik Osmanlı […]

Aşık Reyhani kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir?

Türk âşık edebiyâtının mühim isimlerinden, asıl adı Yaşar Yılmaz olan ve Dertli, Mâhirî gibi mahlasları kullandıktan sonra Reyhânî mahlasını, ustası olarak kabûl ettiği Bayburtlu Hicrânî’nin […]

Vuslat ne demek?

Arapça, ulaşmak, varmak demektir. Bir şeyin bir şeye ulaşması, bir şeye irtibat kurmak, sonra onda yoğunlaşmak anlamında ele alınabilir. “Allah’ın birleştirmesini emrettiğini birleştirenler…” (Râd/21) ayetindeki […]

Vücud ne demek?

Arapça, var olmak varlık ve bulmayı ifade eden bir kelime. Sâlik beşerî vasıtalardan fani olunca Hakk’ı bulur. Kasanı vücudu, ‘Hakk’ın, zâtıyla zâtını bulmasıdır ki, bu […]

Vücudiyye nedir?

Allah’ın kainatın toplamından ibaret olduğunu savunan “heme ost” (herşey O’dur) diyen pante-istler. Pa-nenteistler ise, herşeyin O’nda olduğunu savunurlar. Ancak genelde panteizm üç şekilde mütalaa edilir. […]

Vüs ne demek?

Arapça, genişlik demektir. Muhakkıkların vüs’u, istifanın vüs’u olarak da anılır. Bu vüs’a (genişliğe), hilâfet genişliği de denir ki, Allah’ın isim ve sıfatlarını gerçekleştirenlerde bulunur.

Yad daşt ne demek?

Farsça, hatırda tutmak, zihinde tutmak manalarına gelen bir tâbir. Bu, Nakşibendî ıstılahıdır. Allah’ın sürekli görmekte ve bilmekte olduğunu bilmek ve bunun bilincinde olmaktır. Buna, ihsan […]