Sened ne demek? Sened anlamı nedir? Senet manası ne?

Delîl, dayanak.

Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun anasının, babasını n ve hocasının Cehennem’e girmemesi için sened yazdırır. (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Ya’kûb-ı Çerhî)

Din âlimi olmak, sözü dinde sened olmak için, sekiz yüksek din bilgisini bütün incelikleri ile öğrenmek, fen bilgilerinde lüzumu kadar ilim sâhibi olmak lâzımdı r. Ancak bunlara İslâm âlimi denir. Bunların her sözü her açıklaması, Kur’ân-ı kerîmin ve hadîs-i ş erîflerin açıklamasıdı r. Her sözleri sâbit ve müsellem (kabûle lâyık) ve muhakkak doğrudur. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

  1. Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad.

Kur’ân-ı kerîm okumak sünnettir ve sevâbı çoktur. Fakat namaz içinde okunan Kur’ân-ı kerîmin sevâbı daha çok olduğu hadîs-i şerîfte bildirilmiş tir. Bu hadîs-i şerîf senedleriyle birlikte Hazînet-ül-Esrâr’da 22. sahîfede yazılıdır. (M. Sıddîk Gümüş)

  1. Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka.

Ödünç verdiğinin senedine ödeme târihi koymak haramdır, fâiz olur. (Hamza Efendi)