Siyer Bibliyografyası – A Harfi

İslam Tarihi - Siyer

A

“Arrâf”, İA, MEB Yay., İstanbul 1978, I, 596.

A’zamî, Ali Zarif, Muhtasaru Târîhi Basra, Matbaâtu’l-Furât, Bağdat 1967.

A’zamî, Muhammed Mustafa, Dirâsâtu fi’l-Hadîsi’n-Nebeviyye ve Târîhi Tedvînih, I-II, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut/Dımeşk/Ammân 1413/1992.

A’zamî, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadîs Edebiyâtı ve Peygamberimizin Hadîslerinin Tedvîn Târîhi, çev: Hulusi Yavuz, İz Yay., İstanbul 1993.

A’zamî, Muhammed Mustafa, İslâm Fıkhı ve Sünnet -Oryantalist J. Schact’a Eleştiri-, çev:

Mustafa Ertürk, İz Yay., İstanbul 1996.

Abâdî, Ahmed Muhtâr, “el-İslâm fi’l-Ardi’l-Endelûs”, Mecelletu Âlemi’l-Fikr, X/II, Kuveyt 1979.

Abâdî, Ahmed Muhtâr, Fi’t-Târîhi’l-Abbâsî ve’l-Endelusî, Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye, Beyrut tz.

Abbâs Kummî, Mefâtihu’l-Cinân, tnz: A. Efşâr Zencânî, yer ve tarih yok.

Abbott, N., “Women and the State in Early Islam”, Journal of Near Eastern Studies, 1942, I

Abdiimamoğlu, Kadir, “Modern Anayasa Hukuku Açısından Medine Vesikası”, Bilgi ve

Abdulazîz b. İbrâhîm, el-Hıref ve’s-Sınâat fi’l-Hicâz ve fi’l-Ahdi’Resulullah-Resûl, yer yok 1985.

Abdulğanî, Muhammed Hasan, et-Terâcîm ve’s-Siyer, Dâru’l-Meârif, III. bsk., Kahire 1980.

Abdulğanî, Muhammed İlyâs, Buyûtu’s-Sahâbe Havle’l-Mescidi’n-Nebevî, Mektebetü Melik Fahd, Medine 1999.

Abdulğanî, Muhammed İlyâs, Mesâcidu’l-Eseriyye fî Medîneti’n-Nebeviyye, Mektebetü Melik Fahd, Medine 1999.

Abdulhamid, İrfan, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev: M. Saim Yeprem, İstanbul 1981.

Abdulhamîd, Sa’d Zağlûl, fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye, Beyrut tz.

Abdulhamîd, Sâib, Mu’cemu Müerrihi’ş-Şîa: el-İmâmiyye-ez-Zeydiyye-el-İsmâiliyye, I-II, Müessesetü Dâireti Meârifi’l-Fıkhi’l-İslâmî, I. bsk., Kum 1424/2004.

Abdulkuddûs el-Ensârî, Âsâru’l-Medîneti’l-Münevvere, Mektebetü’s-Selefiyye, Medine 1973.

Abdullah, Riyâd Mustafa, Mimmen İddeu’n-Nübüvve, el-Müessesetü’l-Câmiyye li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, Beyrut 1414/1994.

Abdulvehhâb en-Neccâr, el-Hulefâü’r-Râşidûn, Dâru’t-Turâs, Kahire tz.

Abdulvehhâb, Muhammed Fehmî, el-Fârisu’l-Maslûb Abdullah b. ez-Zübeyr, Dâru’l-İ’tisâ, III. bsk., Kahire tz. (I. bsk., 1370).

Abdurrahman Fehmi Efendi, İslam Medeniyeti Tarihi (Medresetu’l-Arab), çev: H. Elmalı-C.

Eren, Yeni Akademi Yay., İzmir 2005.

Abdurrâzık, Ali, el-İslâm ve Ahvâlu’l-Hukm -Bahsun fi’l-Hilâfeti ve’l-Hukûmeti fi’l-İslâm-, Dâru’l-Meârif, III. bsk., Tunus 2001.

Abdurrezzâk, Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî (211/827), el-Mussannef, I-XI, thk: Habîburrahman el-A’zamî, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut tz.

Abdurrezzâk, Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî (211/827), el-Musannef, I-XII, thk: Habîburrahman el-’Azamî, el-Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut 1970.

Abdurrezzâk, Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî (211/827), Tefsîru’l-Kur’ân, I-III, thk: Mustafa Müslim Muhammed, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 1979.

Abdülhamîd, İrfan, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev: M. Saim Yeprem, Marifet Yay., İstanbul 1981.

Âbî,     Ebû Saîd Mansûr b. el-Hüseyin (421/1030), Nesrü’d-Dürr, I-VII, thk: Hâlid Abdülğanî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1424/2004.

Abrahamov, Binyamin, “Kâsım b. İbrahim’in İmâmet Teorisi”, çev: Mehmet Ümit, Gazi Ünv. Çorum İFD, 2005, IV (7-8), 155-179.

Accâc, Muhammed Hatîb, es-Sünnetu Kable’t-Tedvîn, Dâru’l-Fikr, VI. bsk., Beyrut 1997/1418.

Accâc, Muhammed Hatîb, Usûlu’l-Hadîs Ulûmuhu ve Mustalâhuhu, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1989.

Aclûnî, İsmail b. Muhammed el-Cerrahî (1162/1748), Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs ammâ İştehera mine’l-Ahâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs, I-II, tsh: Ahmed Kalaş, Müessesetü’r-Risâle, IV. bsk., Beyrut 1405.

Afzalur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, I-III, çev: Komisyon, İnkılâb Yay., İstanbul 1988.

Ağarı, Murat, Hz. Muhammed’in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi, Ayışığı Kitpları, İstanbul 2003.

Ağarı,  Murat, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Doğuşu, Gelişimi ve Temsilcileri-, Kitâbevi Yay., İstanbul 2002.

Ağcakaya, Kazım-Bulut, Bünyamin, Siyer-i Nebi Hz. Muhammed (s.a.v), Ravza Yay., İstanbul 2005.

Ağırakça, Ahmed, Emevîler Döneminde Kıyamlar -Saltanata Karşı Hilafet Mücadelesi-, Şafak Yay., II. bsk., İstanbul 1994.

Ağırakça, Ahmed, İslâm’da İlk Tecdid Hareketi ve Ömer İbn Abdülaziz, Buruc Yay., İstanbul 1995.

Ağırman, Mustafa, “Hz. Peygamber’in Medine’yi İslamlaştırması ve Hicret Projesi”, EKEV Akademi Dergisi, I (2), Erzurum 1998, 57-85.

Ağırman, Mustafa, Hz. Muhammed (sav) Devrinde Mescit ve Fonksiyonları, Ravza Yay., İstanbul 2010.

Ahatlı, Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, DİB Yay., Ankara 2007.

Ahavî,  Şahruh,  İran’da  Din  ve  Siyaset-Pehlevî  Devrinde  Ulemâ  Devlet  İlişkileri-,  çev:

Selahattin Ayaz, İstanbul 1990.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Müsned, I-IV, Çağrı Yay., II. bsk., İstanbul 1992 (diğer baskı: Mısır 1313).

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Müsned, I-XLV, thk: Şuayb el-Arnavût-Âdil Mürşid, Müessesetüʼr-Risâle, Beyrut 1421/2001.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Müsned, I-XII, thk: Ahmed Abdulkerim, Dâru’l-Minhâc, Cidde 2008.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), el-Esâmî ve’l-Künâ, thk: Abdullah b. Yûsuf el-Cedî’, Mektebetü Dâri’l-Aksâ, Kuveyt 1406/1985.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (241/855), Fedâilu’s-Sahâbe, I-II, thk: Vasiyyullah Muhammed Abbâs, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1403/1983.

Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, I-II, sad: Metin Muhsin Bozkurt, Çile Yay., İstanbul tz.

Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, I-III, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, X. bsk., Beyrut tz.

Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 2010.

Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, XI. bsk., Beyrut 1975.

Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, Kelimât Arabia, Kahire 2011.

Ahmed İskenderî-Ahmed Emîn ve diğerleri, el-Mufassal fî Târîhi’l-Edebi’l-Arabî -fi’l-Usûri’l-Kadîme ve’l-Vasîta ve’l-Hadîse-, tkd: Hassân Hallâk, Dâru İhyâi’l-Ulûm, I. bsk., Beyrut 1994/1414.

Ahmed Muhammed Havfî, el-Mer’e fi’ş-Şi’ri’l-Câhilî, Dâru’l-Fikri’l-Arabiyye, Kahire tz.

Ahmed Muhammed Vekîullah, Nazratun Muâsıratun ilâ Eyyâmi’l-Arab ve Hâletün İnfirâtu’s-Selâm, el-Beyân, London, 2013, (312), 90-94.

Ahmed Sâib, “Mükemmel ve Muntazam Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılır”, sad: Şaban Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, XI/22, (Temmuz-Aralık 2013), 206-237.

Ahmed, Ekber S., İslâm ve Antropoloji, çev: Bedri Gencer, İnsan Yay., İstanbul 1995.

Ahmed, Mahmut, İslâm İktisadı, çev: Yusuf Ziya Kavakçı, Cağaloğlu Yay., İstanbul 1975.

Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Matbaa-ı Osmâniyye, İstanbul 1300.

Ahmet Cevdet Paşa, Peygamberler ve Halifeler Tarihi, I-IV, sad: Metin Muhsin Bozkurt, Dergah Ofset, İstanbul 1997.

Akarsu, Murat, Kabile Bürokrasisi ve Hz. Osman –Katline Sessiz Kalınan Halife–, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015.

Akbaş, Mehmet, “Hz. Ömer’in Kırbacı”, Fırat Ünv. İFD, 2010, XV (1), 57-70.

Akbaş, Mehmet, “Muhacirun-Ensar Kardeşliğinin Serüveni”, İSTEM, VIII (15), 2010, 61-

Akbulut, Ahmet, “Hâricîliğin Siyasi Görüşlerinin İtikadileşmesi”, AÜİFD, 1989, XXXI, 331-348.

Akbulut, Ahmet, “İlk Devir Siyâsî Olaylarının Müslüman Düşüncesine Etkileri”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 1991, V (1), 38-44.

Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri Siyasî Hadiselerin Kelami Problemlere Etkileri, Birleşik Yay., Ankara 1992.

Akdoğan, Mehmet Nur, “Şîî Literatürde Hz. Ömer’in Bazı Hadiselerdeki Rolü”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 201), VII (12), 86-116.

Akgül, Muhittin, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber, Işık Yay., İstanbul (Kasım) 1999.

Akgündüz, Ahmet, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı-2: Özel Hukuk-1/Şahsın Hukuku-Aile Hukuku I-III, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2012.

Akkâd, Abbâs Mahmûd, Ebu’ş-Şühedâ el-Hüseyn b. Ali, Dâru’l-Hilâl, Kahire tz.

Akkâd, Abbas Mahmud, Hz. Ebû Bekir’in Şahsiyet ve Dehası, çev: Ali Özek, Fatih Yayınevi, İstanbul 1974.

Akkaya, Veysel, Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav) (Hayatı), Erkam Yay., İstanbul 2008.

Akkaya, Veysel‒Saraç, Âdem‒Durak, Mahmut Berat‒Akkaya, Nesibe, Peygamberimizin Hayatı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5, MEB Yay., 2017.

Akkoyunlu, Adil, Son Nebi Hz. Muhammed (sav), Çıra Yay., İstanbul 2010.

Akkuş, Suzan, Eski Ön Asya Toplumlarında Kölelik Müessesesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Ünv. SBE, Denizli 2017.

Akpınar, Ali, Kur’an Coğrafyası, Fecr Yay., Ankara 2002.

Aksu, Ali, “Asr-ı Saadet, Hulefâ-i Râşidin ve Emeviler Döneminde Fikir Hürriyeti Üzerine Bazı Mülâhazalar (İstişare, emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker ve muhalefet kavramları bağlamında)”, Cumhuriyet Ünv. İFD, 2001, V (2), 203-228.

Aksu, Ali, “Hz. Peygamber’in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler”, Diyanet İlmi Dergi, 2009, XLV (4), 109-126.

Aktan, Ali, “Mu’tazıd-Billâh”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 383-384.

Aktan, Ali, “Mu’temid-Alellah”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 387-388.

Aktan, Ali, “Müstazî-Biemrillâh”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 128-129

Aktaş, Ümid, Tarihin Devrimci Yüzü ve İslâmî Devrim, İstanbul 1996.

Aktulum, Kubilây, Metinler Arası İlişkiler, Öteki Yay., II. bsk., Ankara 2000.

Akyüz, Ali, “Bir Yetişkin Eğitim Kurumu Olarak Suffa”, Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri, ed: M. Faruk Bayraktar, Ensar Yay., İstanbul 2006, 23-36.

Akyüz, Vecdi, Ailesini Çok Seven Hz. Muhammed, Bir Yay., İstanbul 2008.

Akyüz, Vecdi, “Devlet Başkanı, Hukuk Adamı ve Bir Medeniyet Kurcusu Olarak Hz. Muhammed (sav)”, Cahiliyye Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu, Fecr Yay., Ankara 2007, 187-238.

Akyüz, Vecdi, Hilâfetin Saltanata Dönüşmesi -Emevîlerin Kuruluş Devrinde İslâm Kamu Hukuku-, Dergah Yay., İstanbul 1991.

Akyüz, Vecdi, “Kölelik ve Cariyelik”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, I-IV, Ensar Yay., İstanbul 2007, I, 176-192.

Alâî, Ebû Saîd b. Halîl (761/1359), Câmiu’t-Tahsîl fî Ahkâmi’l-Merâsîl, thk: Hamdî b.

Abdilmecîd es-Selefî, Âlemu’l-Kütüb, II. bsk., Beyrut 1407/1986.

Alâyelî, Abdullah, Târîhu Hüseyn -Nakd ve Tahlîl-, Dâru’l-Cedîd, Beyrut 1994.

Albayrak, Halis, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Tefsir Anlayışı”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara 1993, 152-168.

Algar, Hamid, İslâm Devriminin Kökleri, çev: M. Çetin Demirhan, Ankara 1990.

Algül, Hüseyin, “Asr-ı Saadette İdari Yapı”, Bilgi ve Hikmet, (5), 1994, 61-67.

Algül, Hüseyin, “Asr-ı Saâdette İdârî Hayata Bir Bakış”, Din ve Devlet İlişkileri Sempozyumu –Bildiriler- Beyan Yay., İstanbul 1996, 83-98.

Algül, Hüseyin, “Ensar”, DİA, İstanbul 1995, XI, 251-252.

Algül, Hüseyin, “Esved el-Ansî”, DİA, İstanbul 1995, XI, 440-441.

Algül, Hüseyin, “Evs”, DİA, İstanbul 1995, XI, 541-542.

Algül, Hüseyin, “Ficâr”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 52.

Algül, Hüseyin, “Hadramut”, DİA, İstanbul 1997, XV, 65-68.

Algül, Hüseyin, “Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde İslâm Tarihi Dökümanlarının Değerlendirilişi”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara 1993, 221-230.

Algül, Hüseyin, “Himyerîler”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 62-63.

Algül, Hüseyin, “Hz. Ebû Bekir’in Hicretten Vefatına Kadar Olan Dönemdeki Faaliyetlerine Genel bir Bakış”, İSTEM, 2005, III (6), 105-120.

Algül, Hüseyin, Kerbelâ -Kanayan Bir Yara Gönül Sızlatan Bir Facia-, Ensar Yay., II. bsk., İstanbul 2009.

Algül, Hüseyin, “Muhacirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, Uludağ Ünv. İFD, 1993, V

Ali Cevâd, Târîhu’l-Arab Kable’l-İslâm, Bağdat 1950.

Ali Şeriati, Ali Şiası Safevî Şiası, çev: F. Artvinli, İstanbul 1990.

Ali Şeriati, Ali Şiası Safevi Şiası, çev: Feyzullah Artinli, Yöneliş Yay., II. bsk., İstanbul 1990

Ali Şeriati, Muhammed Kimdir, çev: A. Seyidoğlu, Ankara 1994.

Ali Şeriati, Muhammed’i Tanıyalım, çev: Ali Seyyidoğlu, Fecr Yay., Ankara 1995.

Ali Şeriati, Yarının Tarihine Bakış, çev: O. Bekin-E. Okumuş-M. S. Okumuş, Birleşik Yay.,

Ali, Mevlânâ Muhammed, The Early Caliphate, The Ahmadiyya Anjuman Ishâ’at Islam, Lahore 1932.

Ali,      Salih Ahmed, el-Mensûcâtu ve’l-Elbisetü’l-Arabiyyetü fi’l-Uhûdi’l-İslâmiyyeti’l-Ûlâ, Şirketü’l-Matbûât, Beyrut 2003.

Aliyyu’l-Kârî, Ali b. Muhammed b. Sultân (1014/1605), el-Esrâru’l-Merfua’ fi’l-Ahbâri’l-

Mevdua (Mevdûâtu’l-Kübrâ), thk., tlk., şrh: Muhammed b. Lütfi es-Sebbâğ,             el-

Mektebu’l-İslâmî, II. bsk., Beyrut/Dımeşk 1986.

Aliyyu’l-Kârî, Ali b. Muhammed b. Sultân (1014/1605), Mevdûâtu’l-Kübrâ, İstanbul 1308.

Aliyyu’l-Muttakî, Alâuddîn b. Husâmiddîn el-Hindî (975/1567), Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Efâl, I-VIII, trtb: Suyûtî, Haydarabâd 1313.

Aliyyu’l-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, Haydarabâd 1975.

Alpsoy, Said, Hz. Muhammed (sav) “En Sevgili”, Gelenek Yay., İstanbul 2006.

Altınay, Ramazan, “Erken Dönem İslam Toplumunda At Yarışları”, Dokuz Eylül Ünv.

Altınay, Ramazan, “Erken Dönem İslam Toplumunda Zenginler ve Fakirler”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2006, VI (2), 197-222.

Altındağ, Şinasi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1945.

Altıntop, Ömer, Hz. Muhammed (sav) Türk müydü? -Peygamberle ilgili Çarpıtılan Gerçekler-, Akis Kitap, İstanbul 2009.

Altungök, Ahmet, Eski İran’da Din ve Toplum (MS 226-652), Hikmetevi Yay., İstanbul 2015.

Altungök Ahmet, Siyâsi, İdâri, İktisâdi, Sosyal ve Kültürel Açıdan Sâsânî Devleti (MS. 226-652), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fırat Ünv. SBE, Elazığ 2012.

Altuntaş, Mehmet, “Tevrat ve Kur’an’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı”, Bozok Ünv.

Âlûsî, Mahmûd Sükrü el-Bağdâdî (1270/1853), Bülûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Arab, I-III, tsh: Muhammed Behcet el-Eserî, Dâru’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut tz.

Âmidî,   Seyfuddîn   (631/1233),    el-İmâmetu     min    Ebkâri’l-Efkâr    fî    Usûlu’d-Dîn,     thk:

Muhammed Zbeydî, Beyrut 1992.

Âmidî, Seyfuddîn (631/1233), Gayetu’l-Merâm fî İlmi Kelâm, thk: M. Mahmûd Abdullatîf, Kahire 1971.

Âmir   en-Neccâr, Fî Mezâhibi’l-İslâmiyyîn -el-Havâric, el-İbâdiye, eş-Şîa-, el-Hayâtu’l-Mısriyyetu’l-Âmme li’l-Kitâb, yer yok 2005.

Âmirî, Yahya b. Ebî Bekr (893/1487), Behcetü’l-Mehâlifi ve Buğyetul-Emâsili fi Telhîsi’l-Mucizeti veʼs-Siyeri veʼş-Şemâili, I-II, Dâru Sâdır, Beyrut tz.

Ammara, Muhammed, Laiklik ve Dini Fanatizm Arasında İslam Devleti, çev: Ahmet Karababa-Salih Barlak, Endülüs Yay., İstanbul 1991.

Ânî, Münzir Redîf Dâvud, “eş-Şehîd fi’ş-Şi’ri’l-Arabî-Dirâsetu Fenniye”, er- Risâletu’l-İslâmiyye, sayı: 209-210, (Bağdat 1408/1987), 37-50.

Antâkî, Muhammed Merî’ el-Emin, Limâzâ Ahtartu Mezhebe’ş-Şîa, Beyrut tz.

Antâkî, Muhammed Merî’ el-Emîn, Limâzâ Ahtartu Mezhebe’ş-Şîa, Müessesetu’l-A’lemi’l-Matbûât, Beyrut tz.

Anthony, Sean, “The Domestic Origins of Imprisonment: An Inquiry into an Early Islamic Institution”, Journal of the American Oriental Society, 2009, CXXIX (4), 571-596.

Apak, Âdem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi-I (Hz. Muhammed (sav) Dönemi), Ensâr Neşriyat, İstanbul 2006.

Apak, Adem, Asabiyet ve Erken Dönem İslâm siyasî Tarihindeki Etkileri, Düşünce Yay., İstanbul 2004.

Apak, Adem, “Hz. Osman’ın Halifeliği Döneminde Meydana Gelen Siyasî Problemler ve Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, 2005, (4), 157-170.

Apak, Adem, Hz. Osman Dönemi Devlet İdaresi, İnsan Yay., İstanbul 2003.

Apak,  Adem, “Hz. Osman’ın Hilafeti Döneminde Ümeyyeoğulları’nın Devlet İdaresindeki Yeri”, Uludağ Ünv. İFD, 1998, VII (7), 487-521.

Apak, Adem, “z. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yay., Ankara 2007, 315-324.

Apak, Adem, “İslam Öncesi Arapların Ulühiyet Anlayışında Kâhinlerin Yeri”, Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı, ed: M. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015, 53-77.

Apak, Adem, Kur’ân’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu, Kuramer, Yay., İstanbul 2017.

Apak, Adem, “Uzza”, Cahiliye Araplarının İlahları, ed: M. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yay., Ankara 2016, 111-121.

Apaydın, H. Yunus, “Velâyet”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 15-19.

Arabî, Muhammed Memdûh, Devletu’r-Resûl (sav) fi’l-Medîne, el-Heyetu’l-Mısriyyeti’l-Âmme li’l-Kitâb 1988 (tıpkı basım: Mektebetu’l-İrşâd, İstanbul tz).

Arabî,  Muhammed Memdûh, Devletü’r-Resûl fi’l-Medîne, el-Hey’etü’l-Mısriyyeti’l-Âmme li’l-Kitâb, Mısır 1988.

Arafat, W. N., “Medine Yahudileri ve Benî Kureyza Hikayesi Üzerine Yeni Bakışlar”, çev: Şaban Öz, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004, XVII (2), 139-144.

Aras, Ömer, Kinde Kabilesi, SAMER Yay., Kahramanmaraş 2019.

Aref, A., The Closing Phase of Ottoman Rule in Jerusalem, Studies on Palestine during the Ottoman Period, ed: Moshe Moaz, Magnes Press, Jerusalem 1975, 334-340.

Arı, Mehmet Salih, “Câhiliye Toplumundan Medeni Topluma Geçiş Süreci: Yeni Bir Sosyal Düzenin Doğuşu”, İSTEM, 2004, II (4), 173-188.

Arı, Muhammet Salih, “Tuleyha b. Huveylid”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 362-363.

Aristoteles. Poetika. Çeviren S. Fırat, Can Yay., İstanbul 2013.

Arjomand, Said Amir, “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of Foundation of the Umma”, International Journal of Middle East Studies, 2009, XLI (4), 555-575.

Arkoun, Muhammed, “İslâmî Düşüncede Otorite Kavramı: Lâ Hükme illâ Lillah”,

İslâm’da Siyaset Düşüncesi, çev: Kâzım Güleçyüz, İnsan Yay., İstanbul 1995, 47-73.

Arkoun,  Muhammed,  “İslâmî  Düşüncede  Otorite  Kavramı:  Lâ  Hükme  İllâ  lillah”,

İslâm’da Siyaset Düşüncesi, çev: Kâzım Güleçyüz, İnsan Yay., İstanbul 1995

Armağan, Servet, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, DİB Yay., Ankara 1992.

Armaoğlu, Fahir, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1994.

Armstrong, Karen, Hz. Muhammed -İslam Peygamberinin Biyografisi-, çev: Selim Yeniçeri, Koridor Yay., İstanbul 2005.

Armstrong, Karen, Hz. Muhammed, çev: Selim Yeniçeri, ed: Feyza Betül Köse, Koridor Yay., İstanbul 2017.

Armstrong, Karen, İslam: Kısa Bir Tarih, çev: Selim Yeniçeri, ed: Şaban Öz, Koridor Yay., Ankara 2008.

Arnold, Thomas Walker, “Halife”, İA, MEB Yay., İstanbul 1987, V/I, 148-155.

Arnold, Thomas Walker, İntişar-ı İslâm Tarihi (İslâm’ın Yayılış Tarihi), çev: Hasan Gündüzler, Akçağ Yay., II. bsk., Ankara 1982 (I. bsk. 1971).

Arnold, Thomas Walker, İslâm’ın Tebliğ Tarihi, çev: Bekir Yıldırım–Cenker İlhan Polat, İnkılâb Yay., İstanbul 2007.

Arnold, Sir Thomas W., The Caliphate, Oxford University Press, Oxford 1924.

Arnon, A., The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period, Middle Eastern Studies 1992, XXVIII (1), 1-65.

Aro, Jussi, “Zerdüşt Muamması”, çev: Esko Naskali, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2014, I (2), 197-208.

Arslan, Ahmet. İbn Haldun. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 1987.

Arslan, Mustafa, “İslam’ın İlk Döneminde Toplumsallaşma Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış: Kardeşleştirme Örnek Olayı”, Asr-ı Saadet Dünyası –Yeni Bir Toplum İnşası–, der: Adnan Demircan, Siyer Yay., İstanbul 2015, 155-224.

Arslantaş, Nuh, “Abbasiler Döneminde Yahudilerin Temel Eğitim Kurumları: Bet ha-Seferler ve Beytülmidraslar”, Belleten, 2014, LXXVIII (282), 435-474.

Arslantaş, Nuh, Emeviler Döneminde Yahudiler, Gökkubbe Yay., İstanbul 2005.

Arslantaş, Nuh, “Hz. Peygamber’in Çağdaşı Yahudilerin İnanç-İbadet ve Dini Hayatları ile İlgili Bazı Tespitler”, Marmara Ünv. İFD, 2008, XXXIV (1), 55-92.

Arslantaş, Nuh, “Hz. Peygamber’in Çağdaşı Yahudilerin Sosyo-Kültürel Hayatlarına Dair Bazı Tespitler”, İSTEM, 2008, VI (11), 9-46.

Arslantaş, Nuh, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, Kuramer Yay., İstanbul 2016.

Asali, Kamil Jamil, “Jerusalem Under the Ottoman, 1516-1831 AD”, Jerusalem in History, ed: Kamil Jamil Asali, Scorpion Publishing, England 1989.

Asâmî, Abdulmelik b. Hüseyin b. AbdulMelik (1111/1699), Semtu’n-Nücûmi’l-Avâlî fî Enbâi’l-Evâili ve’t-Tevâlî, I-IV, thk: Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavvız. Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1998/1419.

Asali, K. J., “Jerusalem under the Ottoman”. Jerusalem in History, ed: K. J. Asali, Scorpion Publishing, England 1989, 201-227.

Aseli, Kamil Jamil, Jerusalem under the Ottoman, Jerusalem in History, ed. K.J. Asali, Scorpion Publishing, England, 1989.

Aseli, Kamil Jamil, Kudüs (Osmanlı Dönemi ve Sonrası), DİA, İstanbul 2002, XXVI, 334-338.

Askalânî, Mahmûd Abdulhamîd, Akâidu’ş-Şîa, Dâru’l-Eymân, İskenderiye 2004.

Aslan, Abdülgaffar, İslâm’da Peygamberlik ve Yalancı Peygamberlik Olgusu, Araştırma Yay., Ankara 2009.

Aslan, Mert, Hz. Muhammed Yaşıyor mu?, Hemen Kitap Yay., İstanbul 2009.

Aslan, Recep, “İstişârenin Önemi ve Hz. Peygamber’in Uygulamalarından Örnekler”, Anemon Muş Alparslan Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, II (1), 223-241.

Aslanapa, Oktay, “Kubbet El-Sahra’da Osmanlı Devri Tamirleri”, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yüce Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1989.

Aslanapa, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Yay., İstanbul 1986.

Âşık, Nevzat, Sahâbe ve Hadîs Rivâyeti (Tahammül, Nakil ve Tenkîdleri), Akyol Neşriyat, İzmir 1981.

Âşıkkutlu, Emin, Hadiste Rical Tenkidi (Cerh ve Tadil İlmi), MÜ İlâhiyât Fak. Yay., İstanbul 1997.

Atalan, Mehmet, “Alioğullarının İç Çekişmesi”, Fırat ÜİFD, 2009, XIV, (2), 63-76.

Atalan, Mehmet, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Cafer es-Sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005.

Atalay, Orhan, “Cahiliye Döneminde Putlar ve Putçuluk”, İslâmî İlimler Dergisi, 2010, V (1), 91-106.

Ataöv, Türkaya, Kudüs ve Devletler Hukuku, Yonca Matbaası, Ankara 1989.

Atar, Fahrettin, İslam Adliye Teşkilatı, DİB Yay., Ankara 1991.

Atar, Fahrettin, “Kadı”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 66-69.

Atar, Fahrettin, “Mükâtebe”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 531-533.

Atar, Fahrettin, “Nikah”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 112-117.

Atay, Hüseyin, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara 1983.

Atay, Hüseyin, İslam’ın Siyasi Oluşumu, Atay ve Atay Yay., Ankara 1999.

Atçeken, İsmail Hakkı, Devlet Geleneği Açısından Hişam b. Abdülmelik, Ankara Okulu Yay., Ankara 2001.

Atçeken, İsmail Hakkı, Endülüs’ün Fethi ve Mûsâ b. Nusayr, Araştırma Yay., Ankara 2002.

Atçeken, İsmail Hakkı, “Hz. Osman Dönemi İç Olaylarında Mervân b. Hakem’in Rolü”, Selçuk Ünv. İFD, 1999, (9), 315-348.

Ateş, Ahmed, “Hüseyin b. Ali b. Ebî Talib”, İA, V/I, Eskişehir 1997, 634-640.

Ateş, Ali Osman, “Akıl Hastalıkları Üzerine Cinlerin Etkisi ve Rukye Konusuyla İlgili Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, 1993, XXIX (2), 103-128.

Ateş, Ali Osman, Ehl-i Sünnet ve Şia’nın Delil Olarak Aldığı Bazı Hadîsler, Beyan Yay., İstanbul 1996.

Ateş, Ali Osman, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Âdetleri, Beyan Yay., İstanbul 1996.

Ateş, Süleyman, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hayatı, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul tz.

Ateş, Ali Osman, Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar, Beyan Yay., İstanbul 1996.

Athamina, Khalil, “Emevî Hilafeti Döneminde Arap İskanı”, çev: Saim Yılmaz, Sakarya ÜİFD, 2000, II, 203-226.

Athamina, Khalil, eş-Şûrâ fi’l-Asri’l-Ümevî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1410/1990.

Athamina, Khalil, Nizâmu’l-Velâyeti’l-Ahd ve Virâsetü’l-Hilâfe -fi’l-Asri’l-Ümevî-, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1411/1991.

Atmaca, Gökhan, “Nüzûl Sürecinde Bir Muhatab Olarak Hz. Ömer ve Muvâfakatları”, Sakarya Ünv. İFD, 2010, XXI, 43-67.

Atvân, Hüseyin, el-Emeviyyûn ve’l-Hilâfe, Dâru’l-Cîl, Ammân 1986.

Atvân, Hüseyin, eş-Şûrâ fi’l-Asri’l-Ümevî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1410/1990.

Atvân, Hüseyin, Nizâmu’l-Velâyeti’l-Ahd ve Virâsetü’l-Hilâfe -fi’l-Asri’l-Ümevî-, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1411/1991.

Avcı, Casim, “Hilafet”, DİA, İstanbul 1998, XVII, 539-546.

Avcı, Casim, İslâm Bizans İlişkileri, Klasik Yay., İstanbul 2003.

Avcı, Casim-Şentürk, Recep, “Kabile”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 30-32.

Avcı, Casim, “Kaynukâ (Beni Kaynuka)”, DİA, İstanbul 2002, XXV, 88.

Avcı, Casim, “Kudüs (Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar)”, DİA, İstanbul, 2002, XXVI, 327-329.

Avcı, Casim, “Kurayza (Beni Kurayza)”, DİA, İstanbul 2002, XXVI, 431-432.

Avcı, Casim, Muhammedü’l-Emin Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı, Hayy kitap, İstanbul 2008.

Avcı, Casim, “Mu’tasım-Billâh”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 380-382.

Avcı, Casim (ed), Son Peygamber Hz. Muhammed, İsam Yay., İstanbul 2007.

Avcı, Yasemin, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), Phoenix Yay., İstanbul 2004.

Avesta, çev: Fahriye Adsay-İbrahim Bingöl, Avesta Yay., Diyarbakır 2012.

Ay, Mahmut, Mu’tezile ve Siyaset -Mu’tezîlizmin İktidar Mücadelesi-, Pınar Yay., İstanbul 2002.

Ay, Mehmet Emin, Şefkat Peygamberi Hz. Muhammed (sav), Beyza Kitap, İstanbul 2007. Ayar, Kenan, Dört Halîfe Dönemi Siyasî Olaylarında Kur’an’ın Rolü, Etüt Yay., Samsun

Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emevîler, TDV Yay., Ankara 1993.

Aycan, İrfan, “Emevîler Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri (41-132/661-750), AÜİFD, 1999, XXXIX, 147-174.

Aycan, İrfan, “Emevîler Döneminde Bir İktidar Mücadelesi Örneği Abdullah b. Zübeyr (622-692)”, AÜİFD, 2000, XLI, 99-115.

Aycan, İrfan, “Emevî İktidarının Devamında Sakîf Kabîlesinin Rolü”, AÜİFD, 1997, XXXVI, 119-141.

Aycan, İrfan, “Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî”, DİA, XIV, İstanbul 1996, 427-428.

Aycan, İrfan, “İslam Toplumunda Eğlence Sektörünün Ortaya Çıkışı”, AÜİFD, 1998, XXXVIII, 155-193.

Aycan, İrfan, “Mervân I”, DİA, XXIX, İstanbul 2004, 225-227.

Aycan, İrfan, “Mus’ab b. Zübeyr”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, 227.

Aycan, İrfan, Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebî Süfyan, Fecr Yay., Ankara 1990.

Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emeviler, TDV Yay., Ankara 1993.

Aycan, İrfan-Söylemez M. Mahfuz, Emevîler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara Okulu Yay., Ankara 2011.

Aycan,  İrfan-Söylemez,  M.  Mahfuz,  İdeolojik  Tarih  Okumaları,  Ankara  Okulu  Yay.

Aycan, İrfan-Söylemez, Mahfuz-Altınay, Ramazan-Erkoçoğlu, Fatih-Parlak, Nizamettin, Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, İlâhiyât Yay., Ankara 2003.

Aycan,  İrfan-Söylemez,  Mahfuz-Yurtseven,  Necmeddin,  Apokratif  Tarih  Yazıcılığı-Mısır’ın Fethi Bağlamında Bir Eser İncelemesi˗, Araştırma Yay., Ankara 2003.

Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrâiliyat, DİB Yay., Ankara 1979.

Aydın, Abdullah, Peygamberimiz (sav)’in Hayatı, Seda Yay., IV. bsk., İstanbul 2007.

Aydın, Abdurrahman, “Fahreddin Râzi ile Elmalılı Tefsirleri Bağlamında Nebî, Resûl ve Peygamber Kavramlarına Genel Bir Bakış”, Gaziosmanpaşa Ünv. İFD, 2015, III

Aydın, Hayati, Gadirihum -Şîî ve Sünnî Literatürde İmâmet, Hilâfet ve Velâyet Kavramlarının Dinî ve Siyasî Arka Planı-, Şa-to Yay., İstanbul 2001.

Aydın, Hayati, Gadirihum, Şa-to Yay., İstanbul 2001.

Aydın, Mehmet Akif, “Kadın (İslam’da Kadın)”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 86-94.

Aydın, Mehmet Akif-Hamidullah, Muhammed, “Köle”, DİA, İstanbul 2002, XXVI, 237-346.

Aydın, Mehmet, Müslümanların Hristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1998.

Aydın, Mustafa, İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi, Pınar Yay., İstanbul 1991.

Aydın, Zeynel Abidin, Hz. Osman ve Sonrası Dönemde Kur’an’ın Metinleşme Tarihi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Ünv. SBE, Ankara 2008.

Aydınlı, Osman, “İlk Müslüman Toplumun İnşasında Özgüven Faktörü ve Rıdvan Biatı”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yay., Ankara 2007, 431-442.

Aydınlı, Osman, “Kaderî Anlayışın İlk Tezahürleri”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2003, XVI (2), 249-262.

Aydınlı, Osman, Mu’tezilî İmâmet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Araştırma Yay., Ankara 2003.

Aydingün, I.&Dardağan, E., Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building, Middle Eastern Studies, 2006, XLVI (2), 319-334.

Ayhan, Medeni, Bilim, Tarih ve Metodoloji, Sis Yay., Ankara 1998.

Aynî, Ebû Muhammed Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed (855/1451), Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhiʼl-Buhârî, I-XII, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut tz.

Aysevener, Kubilay, “Arnold J. Toynbee’nin Tarih Görüşü”, Felsefe Dünyası, 1992, VI,

Aysevener, Kubilay, Collingwood’un Tarih Felsefesi, İmge Yay., Ankara 2001.

Aysevener, Kubilay, “Tarih ve İlerleme”, Felsefe Dünyası, 1994, XIV, 65-71.

Aysevener, Kubilay-Barutca, E. Müge, Tarih Felsefesi, Cem Yay., İstanbul 2003.

Aysî,   Riyâd, en-Nizâu beyne Efrâdi’l-Beyti’l-Emevî ve Devruhu fî Sukûti’l-Hilâfeti’l-Emeviyye, Dâru Hassân, yer yok 1406/1985.

Aytekin, Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı, Ensar Yay., İstanbul 2007.

Aytemür, Cemaleddin, Kutsal Kitaplarda Hz. Muhammed, Ayışığı Kitapları Yay., İstanbul 2004.

Ayyâşî, İbrahim b. Ali, Medîne beyne’l-Mazî ve’l-Hâdır, Mektebetü’l-İlmiyye, Medine 1972.

Azimli, Mehmet, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1, Hz. Ebû Bekir, Ankara Okulu Yay., Ankara 2011.

Azimli, Mehmet, Dört Halifeyi Farklı Okumak-2 -Hz. Ömer-, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012.

Azimli, Mehmet, “Hulefa-i Raşidin Döneminde Halife Seçimleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007, VII (1), 35-59.

Azimli, Mehmet, “Hz. Ömer’in Müslüman Oluşuyla İlgili Rivâyete Farklı Bir Yaklaşım”, İslâmiyât, 2003, VI (1), 173-183.

Azimli, Mehmet, “İtibara Dair -Bir Eleştiri Münasebetiyle-”, Nida Dergisi, 2012, (156), 56-59.

Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, I-II, Ankara Okulu Yay., 2008-2009.

Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak-II Medine Yılları, Ankara Okulu Yay., Ankara 2009.

Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara Okulu Yay., Ankara 2010.

Azimli, Mehmet, X. yy’a Kadar Şiî Karakterli Hareketler, Öykü Yay., Konya 2006.

Aziz Mahmud Hüdâyî, Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed’in Zuhûrû (Hulâsatü’l-Ahbâr), çev: Kerim Kara-Mustafa Özdemir, İnsan Yay., İstanbul 1997.

Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, (Yayımlanmamış Doktra Tezi), Marmara Ünv. SBE, İstanbul 2007.

Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, İSAM Yay., İstanbul 2011.

Azizova, Elnure, “İlk Dönem İslam Toplumunda Kadınların Tezyini Üzerine Bazı Notlar”, Bakü Devlet Ünv. İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, 2009, (12), 151-164.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER