İslam Tarihi - Siyer

Siyer Bibliyografyası – B Harfi

B

Babinger, Franz-Köprülü, Fuad, Anadolu’da İslâmiyet, İnsan Yay., İstanbul 2003.

Bâcî, Ebu’l-Velîd Süleyman b. Halef b. Sa’d (474/1081), et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh li-men Harrace lehu el-Buhârî fi’l-Câmii’s-Sahîh, I-III, thk: Ebû Lübâbe Hüseyin, Dâru’l-Livâ, Riyad 1406/1986.

Bağcı, H. Musa, Beşer Olarak Hz. Peygamber, Ankara Okulu Yay., Ankara 2010.

Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkahir b. Tâhir et-Temimî (429/1037), Mezhepler Arasındaki Farklar (el-Fark beyne’l-Fırâk), çev: E. Ruhi Fığlalı, TDV Yay., Ankara 1991.

Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir et-Temimî (429/1037), Usûlu’d-Dîn, İstanbul 1928.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetu’l-Ârifîn-Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, I-II, tsh:

Kilisli Rıfat Bilge-Mahmut Kemal İmge, MEB Yay., İstanbul 1951.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetüʼl-Ârifîn Esmâuʼl-Müellifîn ve Âsâruʼl-Musannifîn. I-II, Dâru İhyâiʼt-Turâsiʼl-Arabî, Beyrut 1955.

Bahru’l-Ulûm, Muhammed Ali, Haccâc -Seyfu’l-Ümeviyyîn fi’l-Irâk-, Dâru Zehrâ, Beyrut 1406/1986.

Bakır, Abdulhalık, İktisadi ve İdari Yönden Hz. Ali Dönemi, Mehter Yay., Ankara 1991.

Bakillânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib (403/1012), et-Temhîd fi’r-Reddi ala Mülhideti’l-Muattıla ve’r-Râfıza ve’l-Havâric ve’l-Mu’tezîle, tlk: M. el-Hudayrî, M. Abdulhâdi Ebû Reyde, Kahire 1974.

Bakkal, Ali, “Ebûbekir’in Halife Seçilmesinde “İmamlar Kureyş’tendir” Hadisinin Rolü Üzerine”, İSTEM, 2005, III (6), 87-104.

Baktır, Mustafa, Ashab-ı Suffa –İslamda İlk Eğitim Müessesesi–, Timaş Yay., İstanbul 1990.

Baktır, Mustafa, “Suffe”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 469-470.

Bakunin, M., Tanrı ve Devlet, çev: Sinan Ergün, Öteki Yay., III. bsk., Ankara 2004.

Balcı, Mahmut (ed), Bir Barış Elçisi Olarak Hz. Muhammed (as), Ahsen Yay., V. bsk., İstanbul 2006.

Balcı, Ramazan, En Sevgili’nin Bahçesi Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hayatı, Nesil Yay., İstanbul 2006.

Baltacı, Cahit, İslâm Medeniyeti Tarihi, MÜİFV Yay., İstanbul 2007.

Baltacı, Cahit, Osmanlı Eğitim Sistemi, Osmanlı Ansiklopedisi I-VII, Ağaç Yay., İstanbul, 1993, V, 7-145.

Bardakoğlu, Ali, “Hak”, DİA, İstanbul 1997, XV, 139-151.

Bardakoğlu, Ali, “Hapis”, DİA, İstanbul 1996, XVI, 54-64.

Barış, Mustafa Necati, Hz. Ömer Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Ünv. SBE, Ankara 2006.

Barthold, W., İslâm Medeniyeti Tarihi, çev: M. Fuad Köprülü, DİB Yay., II. bsk., Ankara 1963.

Barthold, W.-Köprülü, M. Fuad, İslâm Medeniyeti Tarihi, DİB yay., V. bsk., Ankara tz.

Bârûnî, İsâ Eyyûb, Rakâbâtu’l-Mâliye fî Ahdi’r-Rasûl ve’l-Hulefâi’r-Râşidîn, Cemiyyetü’l-Daveti’l-İslâmiyye el-Âlemiyye, Trablus 1986.

Barut, Ferit, Marksist Yöntem ve Tarih Anlayışı, yer ve tarih yok.

Barzun, Jacques-Graff, Henry F., Modern Araştırmacı, çev: Fatoş Dilber, Tübitak Yay., XII. bsk., Ankara 2001.

Baş, Eyüp, İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman-Yahudi İlişkileri, Gökkubbe Yay., İstanbul 2018.

Başar, Fatma-Demirci, Nurdan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Şiddet”, KASHED, 2015 2(1), 41-52.

Baykara, Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, Akademi Kitabevi, İzmir 1999.

Baykara, Tuncer, Tarih Metodu –Öğrenme, Araştırma ve Yazım–, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2014.

Bayraktar, Mehmet, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., II. bsk., Ankara 1992.

Bayraktar, Mehmet, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV Yay., Ankara 2012.

Bayram,           İbrahim,           “Elmalılı Muhammed          Hamdi           Yazır’ın           Mûcizelere

Bakışı”, Gaziosmanpaşa Ünv. İFD, 2015, III (2), 77-102.

Bâz, Abdülkerîm Ali, İftiraâtu Philip Hitti ve Karl Brokelman ala’t-Târîhi’l-İslâmî, Tihâme, Cidde 1403/1983.

Bebel, Auguste, Hz. Muhammed ve Arap Kültürü, çev: Veysel Ataman, Alan Yay., İstanbul 1997.

Bedevî, Abdurrahman, Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslâm’ın Rolü, çev: Muharrem Tan, İz Yay., İstanbul 2002.

Bedr, Abdulbâsıt, et-Târîhu’ş-Şâmil li’l-Medîneti’l-Münevvere, I-III, Medine 1993.

Beğâvî, Ebu’l-Kâsım b. Munî’ (317/929), Hadîsu Musab b. Abdillah ez-Zübeyrî, thk: Sâlih Osman el-Lehhâm, Dâru’l-Osmaniyye, I. bsk., Ammân 1424/2003.

Behiy, Muhammed, İslam Düşüncesinin İlahi Yönü, çev: Sabri Hizmetli, Fecr Yay., Ankara 1992.

Bek, Hudârî, Devletü’l-Ümeviyye, thk: Muhammed el-U’smânî, Dâru’l-Kalem, Beyrut, 1986.

Bek, Muhammed Ahmed Câd el-Mevlâ–Becâvî, Ali Muhammed–İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fadl, Eyyâmu’l-Arab fi’l-Câhiliyye, Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut tz.

Bek, Muhammed Ahmed Câd e’l-Mevlâ-Becâvî, Ali Muhammed-İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fadl, Eyyâmu’l-Arab fi’l-Câhiliyye, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî 1961.

Bekkây, Latîfe, Hareketü’l-Havâric -Neşetühâ ve Tatavvuruhâ ilâ Nihâyeti’l-Ahdi’l-Ümevî (37-132)-, Dâru’t-Talîa, Beyrut 2001.

Bekr Ebû Zeyd. Tabakatuʼn-Nessâbîn. Riyad: Dâruʼr-Rüşd, 1938.

Bekrî (487/1094), Câhiliye Arapları, çev: Levent Öztürk, İz Yay., İstanbul 1998.

Bekrî,  Abdullah b. Abdilazîz b. Muhammed Ebû Ubeyd (487/1094), Mu’cemu Me’sta’cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâzi, I-IV, thk: Mustafa es-Sekkâ, Âlemu’l-Kütüb, Beyrut tz.

Bekrî,   Abdullah b. Abdilazîz b. Muhammed Ebû Ubeyd (487/1094), Mu’cemu Me’sta’cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâzi’, I-IV, thk: Mustafa es-Sekkâ, Âlemu’l-Kütüb, III.bsk., Beyrut 1403.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, tkd., thk: Süheyl Zekkâr-Riyâd Ziriklî, (I. Cilt: thk: Muhammed Hamidullah, Dâru’l-Meârif, Mısır tz.), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1417/1996.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, tkd., thk.: Süheyl Zekkâr–Riyâd Zirikli, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1417/1996.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-VII, thk:

Muhammed Yalavî, Klaus Schwarz Verlag, Beyrut 2002.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbu’l-Eşrâf, I-VIII, thk:

Muhammed Muhammed Tâmir, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2011.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, Şirketu Tab’i’l-Kütübi’l-Arabiyye, Kahire 1901.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, thk: Abdullah Üneys et-Tıbâ’-Ömer Üneys et-Tıbâ’, Müessesetü’l-Meârif, Beyrut 1407/1987.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, Dâru Metkebeti’l-Hilâl, Beyrut 1988.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futuhu’l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri), çev: Mustafa Fayda, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002.

Belâzûrî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Futûhu’l-Buldân, thk: Necîb el-Mâcidî, Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut, 1328/2008.

Belensî, Ebû Ubeydillah Muhammed b. Abdillah b. Ebî Bekr, et-Tekmiletu li-Kitâbi’s-Sika, thk: Abdusselâm el- Herrâs, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1995.

Ben-Arieh, Y., The Growth of Jerusalem in the Nineteenth Century, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 65, No. 2, Jun., 1975, 252-269.

Benli, Yusuf, “Şiî Düşüncede Ehl-i Beyt Tasavvurları”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004, XVII (4), 337-353.

Berâdeî, Ahmed b. Muhammed b. Salih el-Huseynî, Medînetü’l-Münevvere –Ubure’t-Târîhi’l-İslâmî–, Medîne, 1972.

Bergstrasser, Gotthelf, Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama İlkeleri, haz: Muhammed Hamdî el-Bekrî, çev: Eyyüp Tanrıverdi, Kitabevi Yay., İstanbul 2011.

Berki, Ali Himmet-Keskioğlu, Osman, Hatemü’l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayatı, DİB Yay., XIV. bsk., Ankara 1993.

Bernheim, E., Tarih İlmine Giriş (Tarih Metodu ve Felsefesi), çev: M. Şükrü Akkaya, İstanbul 1936.

Besevî, Ebû Yûsuf Ya’kûb b. Süfyân (277/891), Kitâbu’l-Ma’rife ve’t-Târîh, I-IV, thk, tlk:

Ekrem Ziyâ Umerî, Mektebetü’d-Dâr, Medine 1410.

Bessiére, Gérard, İsa Beklenmedik Tanrı, çev: Mehmet Ali Kayabal, Yapı Kredi Yay., III.bsk., İstanbul 2004.

Beyâtî, A. Câsim, Dirâsetu Mukârene li-Melâhimi’l-Eyyâmi’l-Arabiyye [Ebû Ubeyde, Kitâbu’l-Eyyâmi’l-Arab’ın I. Cildi], Âlemu’l-Kütüb/Mektebetu’n-Nahdati’l-Arabiyye, I. bsk., Beyrut 1987/1407.

Beydûn,  İbrahim,    ed-Devletü’l-Ümeviyye      ve’l-Muârada    -Medhâl    ilâ   Kitâbi’s-Saytarati’l-

Arabiyye,  G.   Von   Vloten-,   Müessesetü’l-Câimiyye  li’d-Dirâse  ve’n-Neşr  ve’t-Tevzî’, II. bsk., Beyrut 1405/1985.

Beyğûnî, Ömer b. Muhammed b. Futûh (1080/1669), Şerhu’l-Menzûmeti’l-Beygûniyye fî Mustalahi’l-Hadîs, cem: Abdullah Sirâcuddîn, Dâru’l-Felâh, Haleb tz.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Delâilu’n-Nübüvveti ve Maʼrifetu Ahvâli Sâhibiʼş-Şerîati, I-VII, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1405.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Delâilu’n-Nübüvve ve Marifetü Ahvâli Sâhibi’ş-Şerîa, I-VII, thrc: Abdulmu’tî Kalacî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye/Dâru’l-Edyân li-Türâs, Kahire 1408/1988.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), el-Medhal ile’s-Süneni’l-Kübrâ, thk: Muhammed Ziyâurrahman, Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî, Kuveyt 1404.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), es-Sünenü’l-Kübrâ, I-X, thk:

Muhammed Abdulkâdir Atâ, Mektebetü Dâri’l-Bâz, Mekke 1414/1994.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), es-Sünenü’l-Kübrâ, I-XI, thk:

Muhammed Abdulkadir Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Şuabu’l-Îmân, I-VIII, thk:

Muhammed es-Saîd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1410.

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali (458/1066), Şuabu’l-İmân, I-XIV, thk:

Muhtar Ahmed en-Nedvî, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 2003.

Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Bezzâr (292/904), Müsned, I-X, thk: M. Zeynullah, Müessesetü Ulûmi’l-Kur’ân/Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, I. bsk., Beyrut/Medine 1409.

Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdülhalik el-Basri (292/905), Müsnedü’l-Bezzâr, I-XVIII, thk: Mahfuzurrahman Zeynullah, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, Medine 1998-2009.

Bıçak, Ayhan, “Kant’ın Tarih Anlayışında Tarih Bilincinin Yeri”, Felsefe Dünyası, 1995, XVI, 56-74.

Bıçak, Ayhan, “Tarih Bilinci”, Felsefe Dünyası, 1996, XX, 46-58.

Bilgiç, Emin, “Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları“, AÜDTCFD, 1951, IX (3), 227-250.

Bilgin, Mazhar, Örnek ve Önder İnsan Hz. Muhammed (a.s) Yaşadıkları ve Yaşattıkları, Rağbet Yay., İstanbul 2006.

Bilgin, Beyza, “İslâm’da Muhtesiplik ve Eğitim Yönünden Değeri”, Ankara Ünv. İFD, 1973, XIX, 117-121.

Bilmen, Ömer Nasuhî, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, I-VIII, Bilmen Yay., İstanbul tz.

Biltaci, Muhammed, Menhecu Ömer b. el-Hattâb fî’t-Teşrîi, Dâru’s-Selâm Kahire 2002.

Bir,      Abdurrahman Abdülhamîd, Tuhfetü’z-Zekiyye fî Fezâili’l-Medîneti’n-Nebeviyye, Dâru’l-Yakîn, Mısır 2000.

Black, Jeremy-Green, Anthony, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü, haz: Necdet Hasgül, Aram Yay., İstanbul 2003.

Bloch, Marc, Feodal Toplum, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu Batı Yay., İstanbul 2016.

Bloch, Marc, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, çev: M. Ali Kılıçbay, Gece Yay., Ankara 1994.

Bloch, Marc, Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği, çev: Ali Berktay, İletişim Yay., İstanbul 2015.

Bodur, Hüsnü Ezber, “Sekt (Fırka) Tipi Dini Organizasyonun Örneği Olarak Haricilik Hareketine Sosyolojik Bir Bakış”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İFD, 2007, V (10), 25-53.

Bolelli, Nusrettin, Kadınların Hadis İlmindeki Yeri (Hicrî II.-V. Asır), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1998.

Bonnard, Andre, Antik Yunan Uygarlığı ˗İlyada’dan Parthenon’a˗, I-III, çev: Kerem Kurtgözü, Evrensel Yay., İstanbul 2004.

Bostan, Ersan (genel yayın yönetmeni), İslam Tarihi Serisi, I-XII, Hikmet Yay., İstanbul 2000.

Bostan, İdris, “Akik”, DİA, İstanbul 1989, II, 263.

Bottero, Jean, “Babil’de Sihir ve Tıp”, Eski Yakındoğu ˗Sümer’den Kutsal Kitapʼa˗, ed: Jean Bottero, çev: Adnan Kâhiloğulları-Pınar Güzelyürek-Lale Arslan Özcan, Dost Yay., Ankara 2005, 168-185.

Bottero, Jean, Mezopotamya Yazı, Akıl ve Tanrılar, çev: Mehmet Emin Özcan‒Ayten Er, Dost Yay., İstanbul 2012.

Bottomore, T.B., Toplumbilim, çev: Ünsal Oskay, Der Yay., İstanbul 2000.

Boumrane, Chickh, “İslâm Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları”, çev: Nesimi Yazıcı, Ankara Ünv. İFD, 1988, XXX, 279-285.

Boyacıoğlu, Ramazan, “Hz. Muhammed’in Hastalığı Sırasında Hz. Ömer’in Tavrı ve Halife Seçimi”, Cumhuriyet Ünv. İFD, 2002, VI (1), 85-92.

Bozkurt, Gülnihal, “Osmanlı-Yahudi İlişkileri”, Belleten, Ağustos, 1993, LVII (219), 539-563.

Bozkurt, Nahide, “Hâdî-İlelhak”, DİA, İstanbul 1997, XV, 16-17.

Bozkurt, Nahide, “Hârûnürreşîd”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 258-261.

Bozkurt, Nahide, “Mansûr”, DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 5-6.

Bozkurt, Nahide, “Me’mûn”, DİA, İstanbul 2004, XXIX, 101-104.

Bozkurt, Nahide, “Mehdî-Billâh”, DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 377-379.

Bozkurt, Nahide, Mutezile’nin Altın Çağı -Me’mun Dönemi-, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002.

Bozkurt, Nahide, Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali, Ankara Okulu Yay., Ankara 1999.

Bozkurt, Nahide, Oluşum Sürecinde Abbasî İhtilali, Ankara Okulu Yay., Ankara 2000.

Bozkurt, Nebi, “Himaye”, DİA, İstanbul, 1998, XVIII, 56.

Bozkurt, Nebi, “Mektep”, DİA, İstanbul 2004, XXIX, 5-6.

Bozkurt, Nebi, “Müsâmere”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 75-76.

Bozkurt, Nebi-Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Mescid-i Nebevi”, DİA, İstanbul 2004, XXIX, 281-290.

Bratton,  Fred  Gladstone,  Yakın  Doğu  Mitolojisi-Eski  Yakın  Doğuda  Tanrı  ve  Tarih Hikayeleri-, çev: Nejat Muallimoğlu, MÜ İlahiyat Fak. Yay., İstanbul 1995.

Braudel, Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, I-II, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yay., İstanbul 1990.

Braudel, Fernand, Tarih Üzerine Yazılar, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara 1992.

Brockelman, Carl, İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev: N. Çağatay, Ankara 1954.

Brockelman, Carl, “İbn İshâk”, İA, Eskişehir 1997, V/2, 757-758.

Brockelman, Carl, Kitâbu’t-Târîhi’l-Edebi’l-Arabî, I-II, Arp. çev: Mahmûd Fehmî Hicâzîvd., nşr: el-Heyetü’l- Mısriyye 1993.

Brockelmann, Carl, Târîhu’ş-Şuûbi’l-İslâmiyye, Arp. çev: N. Emîn Fâris-Münîr el-Ba’lbekî, Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, V. bsk., Beyrut 1968 (I. bsk., 1948).

Brockelmann, Carl,. History of Islamic Peoples, G. T. Putnams Son’s, New York 1960.

Brown, Daniel, İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek, çev: S. Kızılkaya-S. Özer, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002.

Budda, Hilmi Ömer, Dinler Tarihi, Vakit Yay., İstanbul 1935.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), ed-Duafâu’s-Sağîr, thk: Mahmûd İbrahim Zâyid, Dâru’l-Va’î, Haleb 1396.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, I-VII, Çağrı Yay., II. bsk., İst 1992.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, I-V, thk: Abdulazîz b.

Abdillah, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1994.

Buhârî,  Ebû Abdillah  Muhammed b. İsmail  (256/870),  et-Târîhu’l-Kebîr,  I-VIII, thk:

Seyyid Hâşim en-Nedvî, Dâru’l-Fikr, Beyrut tz.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), Târîhuʼl-Kebîr, I-VIII, thk: Hâşim en-Nedvî. Dâiratu Meârifiʼl-Usmâniyye, Haydarabad tz.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), et-Târîhu’s-Sağîr (el-Evsat), I-II, thk: Mahmûd İbrahim Zâyid, Dâru’l-Va’î/ Mektebetü Dâri’t-Türâs, Haleb/Kahire 1397/1977.

Buhl, F., “Kudüs”, İA, MEB Yay., İstanbul 1977, VI, 952-964.

Buhl, Fr., “Medine”, İA, MEB Yay., İstanbul tz., VII, 459-471.

Buhl, Fr., “Muhammed b. el-Hanefiyye”, İA, VIII, Eskişehir 1997, 478-479.

Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev: Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1994.

Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev: Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2013.

Burton, Richard Francis, “Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah”, ed: Isabel Burton, Dover Publications, USA 1893.

Bûtî, M. Saîd Ramazan, Fıkhu’s-Sîreti’n-Nebeviyye Maa Mucez li-Târîhi’l-Hilâfeti’r-Râşide, Dımeşk 1991.

Buti, Muhammed Said Ramazan, Fıkhu’s-Sire, Peygamberimizin Uygulamasıyla İslam, çev:

Ali Nar-Orhan Aktape, Gonca Yay., 4. bsk., İstanbul 1987.

Büleyhişî, Muhammed Salih, Medînetü’l-Münevvere, Riâsetü’l-Âmme li-Riâyeti’ş-Şebâb, Riyad 1988.

Büyükcoşkun, Kudret, “Arabistan”, DİA, İstanbul 1991, III, 248-252.

Büyükkara, M. Ali, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları (Hicri II. Asır), Rağbet Yay., İstanbul 1999.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER