İslam Tarihi - Siyer

Siyer Bibliyografyası – Ç Harfi

Ç

Çağatay, Neşet, 100 Soruda İslam Tarihi, İstanbul 1972, 267.

Çağatay, Neşet, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara Ünv. Yay., Ankara 1957.

Çağatay, Neşet, İslâm’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF Yay., II. bsk., Ankara 1963.

Çağatay, Neşet, İslam Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993.

Çağatay, Neşet-Çubukçu, İ. Agah, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara 1985.

Çağrıcı, Mustafa, “Arap”, DİA, İstanbul 1991, III, 316-321.

Çağrıcı, Mustafa, “Asabiyet”, DİA, İstanbul 1991, III, 453-455.

Çağrıcı, Mustafa, “Kardeşlik”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 485-486.

Çağrıcı, Mustafa, “Ticaret (Ticaret Ahlakı)”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 144-147.

Çakan, İsmail Lütfi, Örnek Kul Son Resul, Ensar Neşriyat, II. bsk., İstanbul 2006.

Çakar, Enver, XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyliğinin İdari Taksimatı, Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ 2003, XIII (1), 351-374.

Çakıcı, Halide, Peygamberimiz Hz. Muhammed, Düş Değirmeni Yay., İstanbul 2004.

Çakır, Zehra, “Dört Halife Döneminde Talha b. Ubeydullah”, İSTEM, 2006, IV (7), 175-202.

Çaksu, Ali. “Ibn Khaldun and Hegel on Causality in History: Aristotelian Legacy Reconsidered.” Asian Journal of SocialScience, 2007, XXXV (1) 46‐83.

Çalışkan, İsmail, Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003.

Çam, Nusret, İslâm’da Sanat Sanatta İslâm, Akçağ Yay., Ankara 1997.

Çayır, Celal-Çetin, Özer, “Din ve Şiddet Üzerine Psikolojik Bir Yaklaşım”, Dicle Ünv.İFD, 2011, XIII (1), 1-34.

Çelebi, Ahmet, İslâm Öncesi Mekke ve Tarih Anlayışımız, çev: H. Fehmi Ulus, Seriyye Kitapları, İstanbul 1997.

Çelebi, İlyas, “Rukye”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 219-222.

Çelebi, İlyas, İslâm İnancında Gayb Problemi, İFAV Yay., İstanbul 1996.

Çelik, Ali, İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları -Hicaz Bölgesi-, Beyan Yay., İstanbul 1995.

Çelik, Ali, İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnanışları, Beyan Yay., İstanbul 2013.

Çelik, Sebahattin, “Emevi Devlet Otoritesinin Tesisinde Haccac b. Yusuf es-Sakafî’nin Fonksiyoner Rolü”, Celal Bayar Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 2003, I (1), 19-35.

Çelikkol, Yaşar, “Cahiliye Döneminde Yesrib’in Etnik Yapısı (İlk Çağlardan M. 600 Yılına Kadar)”, Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, XV (1), 319-346.

Çelikkol, Yaşar, “VII. Yüzyılda Medine’de Sosyal ve Dinî Yapılar”, Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, XIII (2), 393-419.

Çelikkol, Yaşar, İslâm Öncesi Mekke, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003.

Çelikkol, Yaşar, İslâm Öncesi Mekke, Ankara Okulu Yay., Ankara 2014.

Çetin, M. Nihâd, “Şiir”, İA, MEB Yay., İstanbul 1979, XI, 530-542.

Çetin, Nihat, Eski Arap Şiiri, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1973.

Çığ, Muazzez İlmiye, Kur’an İncil ve Tevrât’ın Sümer’deki Kökeni, Kaynak Yay., VI. bsk., İstanbul 2002.

Çiçek, Mustafa, “Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Zübeyr b. el-Avvâm”, İSTEM, 2006, IV (7), 135-158.

Çil, Halit, “Halife Ömer b. Hattab Devrinde Etkili Yönetim”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, I ( 4), 331-352.

Çil, Halit, “Hz. Ömer Döneminde Ordunun Silahları ve Lojistiği”, Akademik Bakış Dergisi, 2013, (37), 1-21.

Çubukçu, Asri, “Buas”, DİA, İstanbul 1992, VI, 340.

Çüçen, Abdulkadir, Bilgi Felsefesi, Asa Yay., Bursa 2005.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER