İslam Tarihi - Siyer

Siyer Bibliyografyası – C Harfi

C

Câbirî, Muhammed Âbid, Arap Ahlaki Aklı, çev: Muhammet Çevik, Mana Yay., İstanbul 2015.

Câbirî, Muhammed Âbid, Arab Aklının Oluşumu (Tekvînu’l-Akli’l-Arabî), çev: İbrahim Akbaba, İz Yay. İstanbul 1997.

Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Kitabevi Yay., İstanbul tz.

Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslâm Siyasal Aklı, çev: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İstanbul 2001.

Câbirî, Muhammed Âbid, İslâm’da Siyasal Akıl, çev: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İstanbul 1997.

Câbirî, Muhammed Âbid. “Niçin İbn Haldûn?” çev: Harun Yılmaz, Dîvan İlmî Araştırmalar 2006, (21), 9‐16.

Câde’l-Murâkibî, Cemal Ahmed, el-Hilâfetü’l-İslâmiyye beyne Nuzumu’l-Hükmi’l-Muâsıra, Cemâatu Ensâri’s-Sünneti’l-Muhammediyye, Kahire 1414.

Caetani, Leona, İslâm Tarihi, I-X, çev: Hüseyin Cahid Yalçın, İstanbul 1924.

Caetani, Leona, İslâm Tarihi, I-X, çev: Hüseyin Yalçın, Yeni Matbaa, İstanbul 1925.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), “Benî Ümeyye Risâlesi”, çev: İrfan Aycan, İdeolojik Tarih Okumaları, haz: İrfan Aycan-M. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yay., Ankara 1998, 31-41.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Cimriler, çev: Zehra Güney Gökdemir, Şule Yay., İstanbul 2008.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), el-Beyân ve’t-Tebyîn, I-IV, thk: Abdu’s-Selâm Mahmûd Hârûn, Mektebetü’l-Hanci, Kahire 1998.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), el-Bühalâ, thk: Tâhâ el-Hâcirî, Dâru’l-Meʻârif, Kahire tz.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Kitâbu’l-Hayevân, I-VIII, thk: Abdusselâm Muhammed Hârûn, Daru’l-Cîl, Beyrut 1996.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Kitâbu’l-Bürsân ve’l-ʻUrcân ve’l-ʻUmyân ve’l-Hûlân, thk: Abdüsselam Muhammed Harun, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1410/1990.

Câhız,  Ebû  Amr  Osman  b.  Bahr  (255/869),  “Kitâbu’l-Kıyân”,  Resâilu’l-Câhız,  thk:

Abdüsselam Muhammed Harun, Mektebetü’l-Hânci, Kahire tz., II, 143-182.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Kitâbu’t-Tebessur bi’t-Ticâre, Matbaʻatü’r-Rahmâniyye, Mısır 1354/1935.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), Mecmûʻu Resâili’l-Câhız, thk: Tâhâ Hâcirî, Dâru’n-Nehdati’l-ʻArabiyye, Beyrut 1983.

Câhız, Ebû Amr Osman b. Bahr (255/869), el-Osmâniyye, thk. ve şrh: Abdüsselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Mısır 1374/1955.

Can, Yılmaz, “Erken Dönem İslâm Şehrinde Yol Düzeni”, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Çorum Belediyesi Kültür Yay., Ankara 2011, 599-611.

Canan, İbrahim, Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber, Rağbet Yay., IV. bsk., İstanbul 2009.

Candan, Ergün, Bilinmeyen Yönleri ve Sırlarıyla Son Üç Peygamber, Sınır Ötesi Yay., XVI.bsk., İstanbul 2009.

Carlyle, Thomas, Kahramanlar, çev: Behzat Tanç, Kutluğ Yay., İstanbul 1976.

Carr, Edward Hallett, Tarih Nedir, çev: Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yay., İstanbul 1994.

Carr, Edward Hallett, Tarih Nedir?, çev: Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yay., İstanbul 2011.

Câsir, Hamed, Resâil fî Târîhi’l-Medîne, Menşûrâtu Dâri’l-Yemâme, Riyad tz.

Cebertî, Abdurrahman b. Hasan, Târîhu Acâibi’l-Âsâr fi’t-Terâcim ve’l-Ahbâr, I-III, Dâru’l-Cîl, Beyrut tz.

Cehşiyârî, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdus b. Abdillah el-Kûfî (331/942), Kitâbu’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb, Dâru’l-Fikri’l-Hadîs, Beyrut 1988.

Cemâl, Mâlik Muhammed, es-Sec’ fî Asri’l-Câhiliyye, Câmiatu Mûte, Kerak 2011.

Cemal, Mehmed, Hz. Muhammed, Beyan Yay., İstanbul 2004.

Cemmâîlî, Takiyuddîn Ebû Muhammed Abdulğanî b. Abdilvâhid b. Ali el-Makdisî (600/1203), Sîretu’n-Nebî ve Sîretu Ashâbi’l-Aşera, thk: Hidyân Edîb ed-Dinnâvî, Dâru’l-Cinân, II. bsk., Beyrut 1410/1990.

Cerrahoğlu, İsmail, “Abdullah İbn Abbas ve Tefsir İlmindeki Yeri”, Diyanet İlmi Dergi, 1972, XI (2), 74-83.

Cessâs,          Ahmed b. Ali Ebû Bekr er-Râzî (370/981), Ahkâmu’l-Kur’ân, I-V, thk: Muhammed es-Sâdık el-Kamhavî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 1405/1985.

Cevâd Ali, Câhiliyeden İslam’a İbadet Tarihi, çev: Muammer Bayraktutar, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, İntişârâtu Şerîf er-Razî, 1961.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, el-Menşûratu Şerîf Rızâ, Bağdat 1370.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X, İntişârâtu Şerîf er-Razî, 1380.

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-XX, Dâru’s-Sâkî, Beyrut 1408/2001.

Cevde,  Cemâl,  el-Evdâü’l-İctimâiyye  ve’l-İktisâdiyye  li’l-Mevâli fî  Sadri’l-İslâm,  Dârü’l-Beşir, Amman 1989.

Challeye, Felicien, Dinler Tarihi, çev: Samih Tiryakioğlu, Varlık Yay., İstanbul tz.

Chartier, Roger, Yeniden Geçmiş, çev: Lale Arslan, Dost Kitabevi, Ankara 1998.

Chirot, Daniel, “Marc Bloch’un Toplumsal ve Tarihsel Manzarası”, Tarihsel Sosyoloji Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler–, ed: Theda Skocpol, çev: Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999, 22-46.

Chokr, Mehlem, İslâm’ın Hicrî İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, çev: Ayşe Meral, Anka Yay., İstanbul 2002.

Cihan, A., Osmanlı’da Eğitim, 3F Yay., İstanbul 2007.

Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Etüt Yay., II.bsk., Samsun 1997.

Clayton, Gilbert, “Arabia and Arabs”, Journal of the Royal Institute of International Affairs, 1929, VIII (1), 8-20.

Cobb, Richard, The Police and the People: French Popular Protest, 1789-1820, Clarendon Press, Oxford 1970.

Collingwood, R. G., Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, çev: Erol Özvar, Ayışığı Kitapları, II. bsk., İstanbul 2001.

Collingwood, R. G., Tarihin İlkeleri, çev: A. Hamdi Aydoğan, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2005.

Collingwood, R. G, Tarih Tasarımı, çev: Kurtuluş Dinçer, Gündoğan Yay., II. bsk., İstanbul 1996.

Collon, Dominique, “Eski Yakındoğu’da Rahip ve Rahibe Tasvirleri”, çev: Fatma Sevinç, Ankara Ünv. DTCFD, 2004, XLIV (2), 79-110.

Coomaraswamy, Ananda K., Sanatın Tabiatındaki Başkalaşım, çev: Nejat Özdemiroğlu, İnsan Yay., İstanbul 1995.

Corbin, Henry, İbn Rüşd’den Günümüze İslâm Felsefe Tarihi, çev: Abdullah Haksöz, İnsan Yay., İstanbul 1997.

Corci Zeydan, İslam Uygarlıkları Tarihi, I-II, çev: Nejdet Gök, İletişim Yay., İstanbul 2012.

Corci Zeydan, Kitâbu’l-Arab Kable’l-İslâm, Matbaatu’l-Hilâl, Mısır 1922.

Cuayt, Hişâm, el-Fitne -Cedeliyyetü’d-Dîn ve’s-Siyâse fi’l-İslâmî’l-Mübekker-, Arp. çev: Halîl Ahmed Halîl, Dâru’t-Talîa, II. bsk., Beyrut 1993.

Cumahî, Muhammed b. Selâm (231/846), Tabakâtu’ş-Şuarâ, thk: Joseph Hell, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001.

Cûzcânî, Ebû İshâk İbrahim b. Ya’kûb (259/872), Ahvâlu’r-Ricâl, thk: Subhî el-Bedrî es-Sâmirânî, Müessesetü’r-Risâle, I. bsk., Beyrut 1405.

Cündî, Ebû Saîd el-Mufaddal b. Muhammed b. İbrahim (308/920), Fedâilu’l-Medîne, thk:

Muhammed Mutî’- Ğazve Bedîr, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1407.

Cürcânî, Ebu’l-Kâsım Hamza b. Yûsuf (428/1036), Târîhu Cürcân, thk: Muhammed Abdulmuîdhân, Âlemu’l-Kütüb, III. bsk., Beyrut 1401/1981.

Cüzekânî, Hüseyin b. İbrahim (543/1148), el-Ebâtıl ve’l-Menâkir ve’s-Sıhâh ve’l-Meşâhîr, I-II,  thk:  Abdurrahman  b.  Abdulcabbâr,  Dâru’s-Samiî’,  Riyad  1422/2002.

Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse

SAMER