Sosyal dışlanma ne demek?

(Social exclusion): Bireyin toplumla bütünleşme-sini sağlayan medeni, siyasi, ekonomik ve sosyal haklara bazı kişi ve sos-yal gruplar tarafından tamamen veya kısmen ulaşılamamasıdır. Sosyal dışlanma, işsizlik, düşük ücretli çalışma, yoksulluk, gelir dağılımı denge-sizliği, sosyal korumanın yetersizliği gibi nedenlerle ortaya çıkabilmek-tedir. Dışlanmış kişiler her zaman yoksul kişiler değillerdir. Örneğin azın-lıklar, göçmenler ve kadınlar yoksul olmasalar dahi çeşitli mekanizmalar ile toplumdan dışlanmış ve bu sebeple yukarıda belirtilen haklara ulaşa-mıyor olabilirler.