Tercüman ne demek?

Arapça, çevirmen demektir. Bir iş yapılırken okunan övgü ve duaya denir. Bu, ya şiir şeklinde, yada mensur olur. Terceman, Mevlevî, Bektaşî tabiridir. Günlük işlerde okunur. Mevlevîlerde terceman daha azdır. Gülbang ile tercemân arasındaki fark, gülbangın şeyh tarafından topluluk huzurunda sadece dua şeklinde olmasına karşılık; tercemanın, topluluk şartı bulunmadan, övme ve dua tarzında herkesçe uygulanabilmesi söz konusudur.

Fatiha istendiğinde, Mevlevîlerde okunan tercemana bir örnek: “Feth-i fütûh-ı kâinat, feyz-i füyûz-ı mümkinât, masdar ü mev-rid-i sıfat Ahmed ü âlrâ salevât.”

Bektaşî tercemanına örnek olarak şunu verebiliriz. “Allah, Allah yüzüm yerde, özüm darda, erenler huzurunda, Hak, Mu-hammed, Ali divanında canım kurban, tenim terceman, bu hakirden incinmiş, gücenmiş can kardeşler var ise dile gelsün, yol ile yoldayız. Allah eyvallah, erenler kimsenin hakkı kalmasın. Hakkı olan gelsin hakkını alsın. Zira bu meydan Muhammed (s), Ali (r) divanıdır. Erenler hû dost.”

Yine mürşidin huzuruna veya bir türbeye girildiğinde okunacak terceman şu şekildedir:

“Cemalindir senin nûr-i ilâhî

Ayağın bastığı ey mazhar-ı Hak.

Bu kemter başımın tâc ü külahı

Selam olsun sana dünya vü ukbâ

Ki sensin din ü dünya padişahı.”

Tasavvuf okullarında dua, niyaz, terceman, gülbang vs. gibi Allah-kul arası münasebete doğrudan yer veren uygulamalar, itici gücünü Kur’an’dan almaktadır: “Duanız olmasa, Allah size ne diye değer versin ki…” (Furkan/77). Bu âyet-i kerimeyi, şu şekilde espirili çeviriyle vermek istiyoruz. “Duanız kadar adamsınız….”