Ümmül kitap ne demek?

Arapça, kitabın annesi anlamında bir isim tamlaması, ilk akıl, zatın künhünün mâhiyeti, haki-katlarm mâhiyetleri. Bu tabir Al-i İmran suresinin başında geçen, (Âl-i imrân/7) Arşın üstündeki kaza ve kader levhası yani Levh-i mahfûz’dur.

Yok kay d- ı mâsiva dil-i kudsi cenâbda

Olmaz hata sahife-i ümmü’l kitabda.

Hersekli Arif Hikmet