ZÜHD-I HUŞK-ZÜHD-İ BÂRİD ne demek?

Farsça’da, bârid Arapçada soğuk anlamına gelir. Bu durumda bu iki ifade “soğuk zühd” manasmdadır. Şekilci ve katı din anlayışına sahip kişilerin zühdüne “zühd-i huşk” denir.

Zâhid, Hû demeyi inkar eyleme

Ya niçin çağırır insan Hû deyü

Hû demenin aslı nedir, nedendir.

Eyleyeyim sana iyan Hû deyü

Kul Himmet